Témata habilitačních prací

MODRÁ, H. Sledování vlivu vybraných pesticidů na ryby. (Study of effect of selected pesticides on fish). Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2011. 36 s. Habilitační práce. (MSM6215712402, IGA VFU Brno 141/2008/FVHE, IGA VFU Brno 200/2009/FVHE, FRVS 744/2005/G3, GACR 523/03/H076, MSM0021622412) 

 

BEDÁŇOVÁ, I. Hematologický profil u drůbeže jako ukazatel porušení podmínek ochrany proti týrání. (Haematological profile of poultry as an indicator of failure in protection of poultry against cruelty). Brno: VFU Brno, 2008, 148 s. Habilitační práce. (MSM6215712402)

 

MALENA, M. Úhyny prasat a skotu při přepravě na porážku z pohledu ochrany zvířat proti týrání. (The impact of transport distance and season on losses of fattened pigs dutiny transport to the slaughterhouse in the Czech Republic in the period 1997 to 2004). VFU Brno, 2008. 124 s. Habiltační práce.

 

VOSLÁŘOVÁ, E. Ochrana drůbeže proti týrání při přepravě na porážku a na jatkách.  (Protection of poultry against cruelty during transport to slaughter and at slaughter).Brno: VFU Brno, 2008, 150 s. Habilitační práce.  (MSM6215712402)

 

KOZÁK, A. Právní úprava a rozhodování o mase a orgánech prasat na jatkách v České republice. (Legal regulation of pig meat and organ decision making at the slaughterhouses in the Czech Republic). Brno: VFU Brno, 2007. 181 s. Habilitační práce.

 

CHLOUPEK, P. Právní úprava pro veterinární rozhodování o mase a orgánech skotu, ovcí a koz na jatkách v České republice. (Legal regulations of cattle, sheep and goat meat  and organ decision making at the slaughterhouses in the Czech Republic). VFU, 2006. 163 s. Habilitační práce.

 

PIŠTĚKOVÁ, V. Pohoda a ochrana skotu proti týrání z pohledu právních předpisů České republiky.  (Cattle welfare and protection against cruelty from the viewpoint of legislation of the Czech Republic). VFU, 2006. 144 s. Habilitační práce.