Ekotoxikologie potravin a ekotoxikologické laboratorní metody

Popis:

Předmět je zaměřen na ochranu potravin a veterinárních komodit  před  kontaminací (kontaminanty a jejich zdroje, transfer a účinky polutantů v potravních řetězcích, potravinová bezpečnost, ochrana spotřebitele před zdravotními riziky). V praktických cvičeních se studenti  seznamují s metodami hodnocení vlastnosti ekotoxicita chemických látek, chemických přípravků včetně pesticidních, odpadů a odpadních vod.

 

Garant: prof. RNDr. Miroslava Beklová, CSc.

 

Vyučující: prof. Beklová, dr. Havelková

 

Sylabus předmětu Ekotoxikologie potravin a ekotoxikologické laboratorní metody

 

Přednášky

 

Týden

Náplň

Počet hodin

1.

 

 

2.

 

Úvod do studia ekotoxikologie, význam ekotoxikologie a testů toxicity; Ekotoxicita a její hodnocení, vztahy mezi organismem a toxikantem

2

3.

 

 

4.

 

Hodnocení toxicity chemických látek na organismech vodního prostředí

2

5.

 

 

6.

 

Hodnocení toxicity odpadů – výluhové a kontaktní testy

2

7.

 

 

8.

 

Zdroje, transfer a účinky kovů ve vodních a terestrických ekosystémech.

Biologické indikátory

2

9.

 

 

 

10.

Zdroje, transfer a účinky organických polutantů ve vodních a terestrických ekosystémech. Metody bioindikace, propojení metod chemického a biologického monitoringu

2

11.

 

 

12.

 

Ekotoxikologické riziko pesticidů pro necílové organismy

2

13.

 

 

 

Cvičení:

 

Náplň

Počet hodin

 

Blok I

  • Test akutní toxicity na Daphnia magna,
  • Test inhibice růstu kořene Sinapis alba  

 

Osvojení si metodik testů k hodnocení ekologického rizika chemických látek a přípravků vč. pesticidních látek - význam a účel testů, jejich využití, rozdíly v našich standardizovaných  metodikách  a metodikách platných v zemích EU.

 

8

 

 

 

 

 

2

 

 

Videosnímky: Testy toxicity na rybách

     Seznámení se s dalšími  testy toxicity (OECD, EU)

     - reprodukční test nadafniích, testy toxicity na obojživelnících, testy

       toxicity na  terestrickýchorganismech – vyšší rostliny, , včely, žížaly,

      ptáci;   Mikrobiotesty

 

 

 

 

2

Blok II

 

Test inhibice růstu zelené řasy  Pseudokirchneriella  subcapitata,

Test inhibicerůstu Lemna minor

 

 

Ekotoxikologické hodnocení nebezpečné vlastnosti odpadů – legislativní změny

  • Výluhové testy

  Bakteriální bioluminiscenční test toxicity BBTT

 

8

 

 

 

 

 

2

 

Ekotoxikologické hodnocení nebezpečné vlastnosti odpadů –legislativní změny

  • Kontaktní testy

Zkouška inhibice reprodukce chvostoskoků Folsomia candida

Zkouška inhibice růstu kořene salátu Lactuca sativa

 

 

 

 

 

2

 

 

Zápočty a předzkouškové testy

 

 

 

 

 

2