Ekologie v potravinářství

Popis:

Předmět navazuje na  environmentálně zaměřené předměty v rámci bakalářského studijního programu v oboru Bezpečnost a kvalita potravin a zejména na disciplínu: „Ekologické aspekty výroby, distribuce a prodeje potravin“.

 

Garant: prof. RNDr. Miroslava Beklová, CSc.

 

S využitím poznatků z disciplíny „Ekologické aspekty výroby, distribuce a prodeje potravin“ a poznatků z terénu se studenti v rámci dílčí státní zkoušky vyjadřují k tématům:

 

 1. Zemědělská výroba jako výrobní a potravní řetězec. Hlavní nebezpečí kontaminace.
 2. Kontaminace životního prostředí.
 3. Cizorodé látky v potravinách.
 4. Cizorodé  látky – xenobiotika v životním prostředí.
 5. Možnosti minimalizace negativních účinků škodlivých a cizorodých látek na ŽP.
 6. Vlivy  dopravy na  životní prostředí.
 7. Ekologické aspekty chovu a výživy hospodářských zvířat
 8. Environmentální důsledky zemědělské výroby na krajinu.
 9. Vliv antropogenní činnosti na zemědělství.
 10. Trvale udržitelné zemědělství
 11. Alternativní zdroje energie
 12. Využití a zneškodňování odpadů.
 13. Antropogenní zdroje znečištění atmosféry
 14. Antropogenní zdroje znečištění hydrosféry
 15. Antropogenní zdroje degradace půdy.
 16. Revitalizace krajiny.
 17. Hodnocení vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo.
 18. Monitoring CL v potravních řetězcích. Monitorizační systémy.
 19. Vývoj a současný stav agrárních ekosystémů v ČR.
 20. Ekologické dědictví intenzivního chovu hospodářských zvířat.
 21. Ekologicky přijatelné metody boje proti škůdcům.
 22. Bioindikátory znečištění terestrických a vodních ekosystémů.
 23. Důsledky změn zhoršování životního prostředí
 24. Ekotoxicita a její hodnocení
 25. Využití biotestů pro posouzení ekotoxikologického rizika