Ekologie zemedělské krajiny

Popis:

Předmět se zabývá vzájemnými vztahy mezi člověkem a jím vytvořenou krajinou. Je vědeckou základnou  pro krajinné plánování, management, ochranu, rozvoj a revitalizaci či stabilizaci krajiny. Jde o typickou mezioborovou disciplínu, kladoucí vysoké nároky jak na zvládnutí velkého množství informací, tak i na schopnost logického propojení poznatků z různých oborů.

 

Garant: prof. RNDr. Miroslava Beklová, CSc.

 

Vyučující: prof. Beklová, dr. Havelková

 

Sylabus předmětu Ekologie zemědělské krajiny

 

Přednášky

 

Týden

Náplň

Počet hodin

1.

Základní pojmy v krajinné ekologii /Krajina, ekosystém, biocenóza, biotop, ekotop, krajinné segmenty, antropogenní přeměna vegetace a  ekologická stabilita.Funkční princip ekosystému /Tok energie a oběh látek v ekosystému, biogeochemické cykly, autoregulační mechanismy,homeostáza/

2

2.

Krajinné plánování /Územní systém ekologické stability krajiny, biocentra, biokoridory, začlenění ČR do biogeografických celků- biomů, koeficient ekologické stability krajiny/

2

3.

Ekologie zemědělské krajiny /Agroekosystémy , jejich vývoj a současný stav, počátky zemědělství, změny původních přírodních společenstev, antropo-zoogenní faktory,  ekologické důsledky intenzivního zemědělství, ekologické zemědělství a jeho perspektivy/

2

4.

Vliv klimatických faktorů na ekologickou stabilitu krajiny /Ekologické důsledky působení klimatických faktorů, zeměpisná šířka, nadmořská výška, teplota , srážky, vítr/

2

5.

Hospodaření s vodou v krajině /Ohrožení vodních zdrojů a jejich ochrana, zdroje vody v ČR, spotřeba vody, srážková, povrchová a podpovrchová voda, revitalizace vody/

2

6.

Ekologické hospodaření s půdou  /Degradace půdního fondu a jeho ochrana, půdotvorné procesy, půdotvorné faktory, půdní typy, půdní druhy, fyzikální a chemické vlastnosti půdy, edafon, obnova a uchování úrodnosti půd/

2

7.

Úloha vegetace v ochraně a tvorbě krajiny /Trvalé travní porosty, sukcese,

klimax, význam krajinné zeleně/

2

8.

Fauna jako součást krajinných ekosystémů /Funkce živočichů v ekosystémech, princip zpětné vazby,  trofické vazby v terestrických a vodních ekosystémech/

2

9.

Ochrana biotopů a druhů /Genofond, vliv negativních civilizačních faktorů, aktuální problémy zátěže cizorodými látkami/

2

10.

Ochrana přírody a krajiny / Územní ochrana obecná a zvláštní, legislativní zajištění ochrany přírody a krajiny v České republice/

2

11.

Agroenvironmentální opatření a jejich využití v ochraně přírody a krajiny, Ageoenvironmentální programy pro ochranu fauny v zemědělské krajině/ 

2

12.

Trvale udržitelný rozvoj a rozsah ekologických problémů /důsledky změn zhoršování ŽP, globální klimatická změna, narušování ozónové vrstvy, kyselá atmosférická depozice, ohrožení biologické diverzity /

2

13.

Aktuální celosvětové ekologické problémy/ vztah lidstva a prostředí, zabezpečení dostatku potravin (a dalších zdrojů) pro lidstvo, problematika růstu světové lidské populace/

2

14.

Aktuální celosvětové ekologické problémy/likvidace tropických deštných lesů, vliv člověka na atmosféru, vliv člověka na hydrosféru, problematika odpadů, ohrožení a ochrana genofondu/

2

 

Cvičení

 

Týden

Náplň

Počet hodin

1.

Ekosystémy zemědělské krajiny /sladkovodní ekosystémy, terestrické ekosystémy/

Říční ekosystém /proudění vody, obsah kyslíku, horizontální členění toku, eutofizace, břehové porosty – význam /

Zadání témat  seminárních prací

2

2.

Luční ekosystém  /floristická skladba a její ovlivnění- klimatické, půdní, hydrologické podmínky, způsob obhospodařování- kosení, pastva, eutrofizace – nitrofilní společenstva /

Polní ekosystém /zemědělské výrobní oblasti, ohrožení půdního fondu erozí, úpravy reliéfu- terasování, mechanické  a chemické znehodnocování půdy/

Prezentace seminárních prací

2

3.

Lesní ekosystém /les – základní prvek ekologické stability krajiny, mimoprodukční funkce lesa- půdoochranná, vodohospodářská, rekreační aj., klimax, lužní lesy, příčiny úbytku lužních lesů/

Ekosystémy stojatých vod /význam rybníků v krajině, hospodářská činnost- zdroj znečištění, eutrofizace, botulismus, význam litorálních společenstev, břehových porostů, mokřady, význam mokřadů v zemědělské krajině/

Prezentace seminárních prací

2

    4.

Biokoridory a biocentra / významné krajinné prvky, význam ochranných lesních pásů, krajinotvorná úloha rozptýlené zeleně/ Stepní lada  /biotické refugium, příklady sukcesního vývoje, destrukce přirozených travinných společenstev a následné šíření ruderárních druhů/

Prezentace seminárních prací

2

    5.

Krajinotvorné programy /Program revitalizace říčních systémů, Program péče o krajinu/

Nepotravinářské využití zemědělské půdy  /Využití obnovitelných zdrojů energie v zemědělství/

Prezentace seminárních prací

2

6.

 

Prezentace seminárních prací

2

7.

Zápočtové testy

2