Ekologie

Popis

Ekologie je zaměřena na základní ekologické zákonitosti. Je rozšířením a doplněním biologického vzdělání veterinárních lékařů o problematiku týkající se významu prostředí pro každý živý organismus. Důraz je kladen na ekologii živočichů. Výuka zasahuje i do environmentální a aplikované veterinární ekologie.

 

Garant: prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM

 

Vyučující: dr. Baláž, dr. Kováčová

 

Sylabus předmětu Ekologie

 

Přednášky

 

1) Přehled doporučené literatury. Definice ekologie, základní ekologické pojmy. Začlenění ekologie do systému biologických věd, návaznost na veterinární disciplíny. Hierarchické členění ekologických systémů. Dělení ekologie (autekologie, demekologie, synekologie).

 

2) Obecné zákonitosti působení ekologických faktorů. Liebigův a Shelfordův zákon. Přizpůsobení živočichů na prostředí /divergence, konvergence, introdukce, aklimatizace, ekotypy/.

 

3) Návaznost ekologie a veterinárních disciplín.

 

4) Sluneční záření jako abiotický ekologický faktor. Ekologický a biologický účinek světla. Ekologický a biologický význam tepla. Ekologická /zoogeografická/ pravidla - Bergmannovo, Allenovo, Glogerovo, Jordanovo. Atmosféra, ekologické faktory vzduchu.Voda, vlhkost jako ekologický faktor. Adaptace savců na prostředí s nedostatkem vody. Ekologické faktory vodního prostředí. Teplotní stratifikace a roční cirkulace vody v nádržích a její význam. Dělení stojatých a tekoucích vod, zvláštnosti stygonu.

 

5) Půda, půdní profil, klasifikace půd. Humus, humifikace, mineralizace. Edafon a jeho význam. Ekologické faktory půdy. Potrava, potravní vztahy. Základní způsoby výživy organismů. Hlavní potravní typy živočichů, zvláštní formy výživy živočichů. Potravní spektrum, střídání zdrojů potravy, potravní specializace. Vliv potravy na živočichy, adaptace živočichů na sezónně proměnlivou nabídku potravy. Potravní řetězce - typy, tok energie, biologické hromadění.

 

6) Ekologie populací, populační charakteristiky. Věková struktura populací a její hodnocení. Reprodukční struktura populací a její hodnocení. Růst populace, únosná kapacita prostředí. Kolísání početnosti populací. Cyklické přemnožování, struktura populačního cyklu hrabošovitých hlodavců. Metody stanovení početnosti populací volně žijicích živočichů, popis prostředí.

 

7) Mezidruhové vztahy - dělení. Mezidruhová konkurence. Predace, Parazitismus. Komensalismus, protokooperace, mutualismus.

 

8) Společenstva - definice, klasifikace, biocenotické principy. Ekoton. Periodicita ve vývoji společenstev, fenologie. Sukcese. Kvantitativní znaky společenstev, podobnost společenstev.

 

9) Ekosystém - struktura a funkce. Primární a sekundární produkce. Koloběh látek v ekosystému - obecné zákonitosti. Koloběh vody v biosféře. Koloběh dusíku. Koloběh kyslíku a CO2. Koloběh fosforu a síry. Trofické pyramidy.

 

10) Krajina, ekologická stabilita krajiny a její hodnocení. Kulturní krajina. Ekologicky významné segmenty krajiny. Kostra ekologické stability krajiny. Územní systém ekologické stability krajiny. Faktory ovlivňující ekologickou stabilitu krajiny. Ekologicky významné segmenty krajiny (biocentra, biokoridory).

 

11) Hlavní světové biomy. Hlavní biotopy na území ČR. Zonální (vliv klimatických podmínek, nadmořské výšky) a azonální členění a výskyt světových biomů i biotopů ČR.

 

12) Člověk a biosféra. Růst lidské populace. Znečištění. Čerpání zdrojů. Recyklace. Ochrana biosféry.

 

13) Globální problémy životního prostředí.

 

14) Synantropní živočichové. Exoantropní, hemisynantropní a eusynantropní druhy. Proces synantropizace a synurbanizace. Synantropní obratlovci, bezobratlí. Zdravotní význam synantropních druhů.

 

15) Využití ekologických znalostí ve veterinární medicíně. Ekologické podmínky v přírodních ohniscích nákaz. Základní složky přírodních ohnisek. Původní, antropourgická a synantropní přírodní ohniska. Biocenotická struktura přírodního ohniska - struktura společenstva rezervoárových hostitelů. Příčiny přetrvávání přírodních ohnisek v kulturní krajině.

 

Cvičení