ISO normy

Popis:

Obecné aspekty pojetí jakosti výrobků a služeb; znaky jakosti, procesní přístupy, zákazník, odpovědnost za výrobek, certifikace výrobků; zákony ČR a EU ve vztahu k systémům jakosti, mezinárodní standardizace. Politika jakosti a systém jakosti v chemických a jiných laboratořích; akreditace, audity. Metody řízení jakosti v laboratoři: výtěžnost, slepé pokusy, opakovatelnost; dokumentace a validace metod; metrologie, kalibrační postupy, referenční materiály. GLP, GMP, TQM, OECD, TBT; ČSN EN ISO 9000, 14000, 22000 a další.

 

Garant: Mgr. Kateřina Járová, Ph.D.

 

Vyučující: Mgr. Kateřina Járová, Ph.D.

 

Sylabus předmětu ISO normy

 

Přednášky

 

Týden

Náplň

Počet hodin

1. + 2.

Organizace výuky

ISO normy - úvod, základní přehled: ISO 9000 - Quality management, ISO 14000 - Environmental management; Systém jakosti I

2

3. + 4.

Systém jakosti II; Politika jakosti; Příručka jakosti

2

5. + 6.

Jakost výrobků a služeb; Zákazník a výrobek

(obecné aspekty pojetí jakosti výrobků a služeb; kvalita/jakost, znaky jakosti; procesní přístupy, řízení procesů; zákazník; certifikace výrobků; jakost ve vztahu k mezinárodním organizacím - TBT, OECD)

2

7. + 8.

Legislativa ČR a EU ve vztahu k systému jakosti; Procesy mezinárodní standardizace; Codex Alimentarius; Tvorba a certifikace systému jakosti

2

9. + 10.

Zkoušení potravin: státní zkušebnictví, metrologie, technická normalizace; Statistické metody: SPC, statistická přejímka, limitní hodnoty; Náklady na jakost (model PAF), PDCA

2

11. + 12.

Systém jakosti: management, vedoucí pracovník, úspěšnost;

Metody řízení jakosti v laboratořích: potravinářské, chemické, životní prostředí (vzorkovací plány a protokoly, SOP, dokumentace, validace)

2

13.

Mezilaboratorní porovnávání zkoušek, testy způsobilosti (ISA/AOAC/IUPAC); hodnocení a interpretace dat, validace dat, LIMS, ochrana dat; TQM a jeho význam pro systémy jakosti

2

 

Cvičení

 

Týden

Náplň

Počet hodin

1.

Úvodní cvičení

Seznámení se s protokoly, které se musí zpracovávat pro zavedení systému jakosti na základě platné legislativy

2

2.

Základní pojmy a definice vztahující se k systémům jakosti

Kvalita/jakost; Systém řízení kvality; Přehled nejdůležitějších norem

2

3.

Objasnění a procvičení základních principů systémů jakosti a jejich zavádění do praxe (ČSN EN ISO); certifikace dle norem ISO 9001 a ISO 14001

2

4.

Systém jakosti pro potravinářskou laboratoř (ISO 22000 Bezpečnost potravin, ISO 17025 Zkušební a kalibrační laboratoře, ISO 15189 Zdravotnické laboratoře)

2

5.

Zpracování příručky jakosti pro referenční, akreditované a zkušební laboratoře

2

6.

Zpracování příručky jakosti pro potravinářské podniky

2

7.

Akreditace, ČIA, Externí a interní audity, Požadavky na auditora

2

8.

Správná výrobní praxe (GMP), Správná laboratorní praxe (GLP), Total Quality Management (TQM)

2

9.

Zpracování standardních operačních postupů pro vzorkování a pro různé laboratorní metody; validace metod

2

10.

OHSAS: Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (ISO 18001)

2

11.

Prezentace příručky jakosti

 

2

12.

Prezentace příručky jakosti

 

2

13.

Udělení zápočtu

 

2