Rybářství

Popis:

Cílem předmětu je seznámení studentů se základy rybníkářství, pstruhařství a rybářství v tekoucích vodách a rovněž se základy životního prostředí ryb a se základní legislativou používanou v rybářství.

Zkouška z tohoto předmětu splňuje kvalifikační předpoklady pro vydání prvního rybářského lístku. Absolventi předmětu obdrží osvědčené o vykonání zkoušky.

 

Garant předmětu: doc. MVDr. Miroslava Palíková, Ph.D.

 

Vyučující: doc. Palíková

 

Sylabus předmětu Rybářství

Přednášky

 

1. Voda, fyzikálně-chemické vlastnosti vody.

 

2. Typologie stojatých a tekoucích vod, měření základních fyzikálně-chemických parametrů vody.

 

3. Základy hydrobiologie vnitrozemských vod, význam a charakteristika vodních biotopů a biocenóz (vzájemné vztahy a potravní řetězce, hydrobiologické základy biomanipulace ve vodních ekosystémech).

 

4. Klasifikace čistoty povrchových vod, příčiny a projevy eutrofizace vod.

 

5. Rybářské využití tekoucích vod: zásady obhospodařování pstruhových vod.

 

6. Zásady obhospodařování mimopstruhových vod.

 

7. Zásady obhospodařování víceúčelových nádrží.

 

8. Rybníkářství, rybník jako zlepšovatel kvality vody.

 

9. Intenzivní chovy ryb.

 

10. Pstruhařství, vliv provozu pstruhové farmy na kvalitu vody.

 

11. Rybolovné techniky.

 

12. Základní legislativa v rybářství, rybářský zákon.

 

13. Rybářský řád.

 

14. Bližší podmínky pro výkon rybářského práva.

 

Cvičení

 

1.-2. Taxonomický systém ryb a hlavní zástupci sladkovodních druhů ryb – klíč určování sladkovodních ryb, rozšířená determinace hlavních zástupců naší ichtyofauny.

 

3.-4. Základní výpočty v rybníkářství (technické řešení rybníka, výpočet obsádek, potřeba vody).

 

5.-7. Exkurze do rybářského provozu – návštěva kaprového rybníkářství.

 

8. -10.Exkurze do rybářského provozu - návštěva pstruhárny.

 

11.-12. Terénní cvičení v rybolovných technikách.