Veterinární ekologie

Popis:

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou životního prostředí z hlediska praktických aspektů, zejména ve vztahu k znečišťování hlavních složek životního prostředí – ovzduší, vody a půdy. Důraz je kladen na problematiku veterinární ochrany životního prostředí, což umožní absolventům praktické rozhodování, ale i případné řešení konkrétních problémů, spojených se změnami, k nimž dochází v přírodě vlivem člověka.

 

Garant: prof. RNDr. Miroslava Beklová, CSc.

 

Vyučující: prof. Beklová, dr. Havelková

 

Sylabus předmětu Veterinární ekologie

 

Přednášky:

 

Trvale udržitelný rozvoj a rozsah ekologických problémů, důsledky změn zhoršování ŽP

Globální problémy lidstva, klimatické změny, kontaminace potravních řetězců a kumulování nebezpečných látek v prostředí, narušování pufračních a samočistících vlastností ekosystémů, narušování hydrologického systému krajiny, pokles přirozených reprodukčních schopností ekosystémů, zhoršování zdravotního stavu obyvatelstva, hospodářských zvířat aj.

 

Znečišťování ovzduší

Povaha a vlastnosti znečišťujících látek, emise, imise, zdroje znečištění z hlediska původu, rozložení a času, limity znečišťování ovzduší, emise znečišťujících látek ze zemědělské činnosti.

 

Znečišťování povrchových i podzemních vod

Voda a její funkce,hydrologický cyklus, voda atmosférická,povrchová, podzemní, znečišťování recipientů, povaha znečišťujících látek, odpadní vody, bioindikátory znečištění vodních ekosystémů, revitalizační opatření.

 

Znečišťování půdy

Vlastnosti půd, půdotvorné procesy a faktory. Povaha znečišťujících látek, limity znečišťování půd.Současný stav a trendy konvenčního a ekologického zemědělství, agroenvironmentální programy, veterinární péče, biopotraviny.

 

Globální problémy životního prostředí

Snižování druhové rozmanitosti živé přírody. Růst lidské populace a urbanizace, které jsou spojeny s hromaděním odpadů, s růstem spotřeby energie, s hygienickými problémy a šířením nemocí. Zdravotní rizika kontaminace potravin cizorodými látkami, zdravotní rizika přenosu infekčních chorob ze zvířat na lidi, monitorování a inspekce možných zdrojů znečištění potravního řetězce.

 

Péče o přírodu a krajinu

Faktory nejvíce ovlivňující negativně přírodu a krajinu.Úpravy vodního režimu, vytváření rozsáhlých celků orné půdy, změny v rozmístění nelesní zeleně, depozice odpadů, výstavba všeho druhu, eutrofizace prostředí, intenzifikace hospodaření, změna technologií, nedostatek péče zejména o polokulturní formace, expanze nepůvodních druhů. Vývoj stavu životního prostředí v ČR, příčiny změn, přetrvávající problémy, očekávané trendy.

 

Cvičení:

 

I. Téma:  Konvenční a ekologické zemědělství, současný stav a očekávané trendy

/Sláma jako zdroj energie, Rychle rostoucí dřeviny a dřevní odpad jako zdroj energie,

Produkční a mimoprodukční funkce českého zemědělství, Šance pro ekologické zemědělství

Ohrožené dědictví – genofondy, Revitalizace říčních toků, EIA – posuzování vlivů na životní prostředí - videosnímky/.

 

EXKURZE: Ekologický institut Veronica/Centrum Veronica   Hostětín/   

                    Ekologická farma ovcí a skotu

 

II. Téma:  Odpady – potencionální zdroj znečištění životního prostředí

/Integrované odpadové hospodářství – redukce zdrojů, recyklace, rekuperace energie spalování, skládkování/

 

III. Téma: Znečištění ekosystémů povrchových vod

/Zdroje znečištění, typy znečištění, znečištění podle způsobu, časového průběhu, charakteru, původu samočistící procesy v povrchových vodách, vztah vodních organismů k organickému zatížení a jeho indikace, třídění vod podle saprobity/

 

IV.  PREZENTACE – seminárních prací