Veterinární ekotoxikologie

Popis:

Cílem předmětuje seznámit studenty s metodami hodnocení vlastnosti ekotoxicita chemických látek, chemických přípravků včetně pesticidů, odpadů a odpadních vod. Dalším významným cílem je sledovat zdroje, transfer a účinky kovů a znečišťujících organických látek v životním prostředí. Přetrvávání a účinky perzistentních látek v životním prostředí  jsou hodnoceny metodami chemického, ale především biologického monitoringu. Konečným cílem předmětu je seznámení studentů s metodami identifikace a hodnocení rizik pro životní prostředí

 

Garant: prof. RNDr. Miroslava Beklová, CSc.

 

Vyučující: prof. Beklová, dr. Havelková

 

Sylabus předmětu Veterinární ekotoxikologie

 

Přednášky:

 1. Úvod do studia ekotoxikologie

 /ekotoxikologie-charakter oboru, jeho cíle; biotest - definice, historie, význam, ekotoxikologické biotesty – jejich dělení dle doby expozice, pokročilosti designu testovacího systému, trofické úrovně testovacích organismů, testované matrice, typu testovaného vzorku, způsobu vyhodnocování; přehled OECD, ISO, EU a ČR  norem; Význam a účel testů toxicity s chemickými látkami a přípravky a jejich použití/.

 1. Ekotoxicita a její hodnocení

/legislativní úpravy ekotoxikologie v ČR, ekotoxicita – metody stanovení, akutní toxicita,  kontrola- vnitřní a vnější, ekologické riziko chemických látek a přípravků vč. pesticidních látek, nebezpečná vlastnost odpadů – ekotoxicita, třída vyluhovatelnosti, LC(EC,IC) 50, testovací schéma, test limitní, předběžný, základní, úvodní, ověřovací, používání zvířat v ekotoxikologických testech).

 1. Hodnocení  toxicity chemických látek a odpadů  na organismech vodního prostředí

/ biotesty 1. generace, přehled, výhody a nevýhody, 2. generace – mikrobiotesty, 3. generace – biosenzory, biosondy a, biomárkry; testy toxicity na rybách a dalších vodních organismech – využití, testy na úrovni buněk, organismů a biocenóz – výhody a nevýhody; testy toxicity na rybách-princip, test  akutní, prolongovaný, embryolarvální a chronický; test statický, semistatický a průtočný, NOEC/LOEC, princip  testu inhibice růstu sladkovodních řas, akutního imobilizačního testu na perloočkách, bakteriálního bioluminscenčního  testu a testu inhibice růstu okřehku menšího, využití okřehku L.minor ve vodní toxikologii, hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, zařazení odpadů do tříd vyluhovatelnosti ).

 1. Testy toxicity na terestrických organismech

/testy na vyšších rostlinách - testy fytotoxicity,  včelách- klíckové pokusy, pokusy v proletové hale, polní pokusy ve stanech a v porostech, žížalách - test papírové kontaktní toxicity a test v umělé půdě, ptácích,   hodnocení vlivu pesticidů na necílové organismy; nové možnosti využití testů ekotoxicity, hodnocení rizika, budoucnost ekotoxikologických testů /.

 1. Významná xenobiotika v životním prostředí a jejich účinky na organismus

/chemické škodliviny, účinek specifický, nespecifický, místní (látky dráždivé, žíraviny), celkový( přímý toxický účinek, biochemický účinek, imunotoxicita), pozdní (látky genotoxické – mutageny, karcinogeny, škodliviny s reprodukční a vývojovou toxicitou), expozice, riziko, faktory  ovlivňující účinek škodlivin, POPs, persistence, bioakumulace, toxicita; pesticidy - výskyt a vývoj, biopesticidy, toxicita pesticidů/.

6.   Tenzidy

/základní pojmy a definice, detergenty, historie výroby tenzidů, druhy tenzidů a jejich využití, aniontové,neiontové, kationtové a amfoterní tenzidy, ekologické problémy tenzidů, tekuté čistící prostředky, požadavky pro udělení ochranné známky „ekologicky šetrný výrobek“, ekotoxicita a její stanovení, toxicita tenzidů pro ryby a vodní bezobratlé živočichy, biodegradabilita tenzidů.

 

Cvičení:

 

Praktická cvičení jsou v blocích a jejích cílem je:

 

1) Osvojit  si metodiky testů toxicity - význam a účel testů, jejich využití, rozdíly v našich standardizovaných  metodikách  a metodikách platných v zemích EU.

 • Test akutní toxicity na Poecilia reticulata,
 • Test akutní toxicity na Daphnia magna,
 • Test inhibice růstu zelené řasy  Pseudokirchneriella  subcapitata
 • Test inhibice růstu kořene Sinapis alba
 • Test inhibicerůstu Lemna minor
 • Aviární testy toxicity
 • Alternativní testy toxicity (mikrobiotesty).

 

2) Seznámit se s dalšími  testy toxicity (OECD, EU) - reprodukční test na dafniích, prolongovaný test na rybách, embryolarvální test na rybách; testy toxicity na terestrických

organismech - žížaly, savci.

 

3) Posouzení toxického účinku těžkých kovů na základě stanovení vybraného parametru oxidativního stresu.

 

 

4) Videosnímky:

 

Testy toxicity na rybách

Embryolarvální test toxicity na rybách