Informace o přijímacím řízení

Bakalářský studijní program Veterinární hygiena a ekologie pro obor Bezpečnost a kvalita potravin (kombinovaná forma)


 

Přihláška: pouze ELEKTRONICKÁ FORMA

 

Termín pro podání přihlášky: do 15. března 2016 (první kolo), 18. července 2016 (druhé kolo - v případě, že nebude naplněn nejvyšší možný počet uchazečů)


Na adresu děkanátu FVHE zašlete:

 • !! podepsanou přihlášku (vytištěnou elektronickou verzi)
 • doklad o zaplacení registračního poplatku
 • poplatek za elektronickou přihlášku 500 Kč
 • průměr prospěchu z 2. pololetí 1., 2. a 3. ročníku a z 1. pololetí 4. ročníku (potvrzeno ze školy)

Adresa:

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Děkanát Fakulty veterinární hygieny a ekologie

Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno

 


Účet Veterinární a farmaceutické univerzity Brno: ČSOB, č.ú. 154568547/0300, variabilní symbol 2900, konstantní symbol 379 

Kontakt: Zdeňka Fejtová, Tel: +420-54156 2798, e-mail: fejtovaz@vfu.cz

 

 

Podmínky přijetí ke studiu (kompletní přehled podmínek schválený děkanem FVHE):

 • dosažení úplného středoškolské vzdělání zakončeného maturitní zkouškou, které uchazeč doloží ověřenou kopií maturitního vysvědčení do 30. 6. 2016 na studijním oddělení fakulty,
 • podání správně vyplněné přihlášky v elektronické formě a písemně se všemi souvisejícími přílohami v termínu stanoveném děkanem fakulty, tj. do 15. 3. 2016 pro první kolo. V případě, že nebude naplněn nejvyšší možný počet přijímaných studentů, může děkan vyhlásit další termín pro odevzdání přihlášek ke studiu. Pro případné druhé kolo odevzdání přihlášek je stanoven termín 18. 7. 2016.
 • hlavním kritériem pro přijetí ke studiu je průměrný prospěch ze střední školy. Prospěch ze střední školy je hodnocen pomocí bodů podle vysvědčení ze střední školy za 1., 2., 3. (závěrečné vysvědčení) a 4. ročník studia (pololetní vysvědčení), u víceletých středních škol jde o poslední 4 ročníky studia. Maximální celkový počet získaných bodů za prospěch ze střední školy je 80 bodů (podrobněji uvedeno v Příloze 1).

         ROZPIS BODOVÉHO HODNOCENÍ ZA PROSPĚCH A DALŠÍ AKTIVITY

!Žádáme uchazeče, aby nezasílali v rámci svých aktivit svoje ročníkové práce, certifikáty o absolvování jazykových kurzů apod. Zasílejte prosím jenom aktivity, které jsou bodovány a uvedeny v rozpise.

 • při celkovém posouzení uchazeče k přijetí mohou být zohledněny i aktivity nad rámec základního středoškolského studia (soutěže, odborné práce atd.), týkající se problematiky vybraného oboru studia. Za tuto aktivitu lze získat na základě posouzení děkanem od 0 do 20 bodů podle významnosti (podrobněji uvedeno v Příloze č. 2). Akceptovány budou pouze podklady předané na studijní oddělení FVHE nejpozději do 20. 5. 2016.

Přijetí bez přijimaček:

 • uchazeči, kteří dosáhnou v akademickém roce 2015/2016 v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ; Scio) v testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo v jeho slovenské verzi Všeobecné študijné predpoklady (VŠP) percentil stejný nebo vyšší než 65 (celkový percentil je stanoven jako průměr percentilů ze všech čtyř oddílů testu OSP) získávají maximální počet bodů za prospěch, tj. 80 bodů. Akceptovány budou pouze výsledky z termínů NSZ uskutečněných nejpozději do 30. dubna 2016 (včetně).

         
Počet přijímaných studentů (včetně prvního kola): 50

 • Pro akademický rok 2016/2017 stanovuji nejvyšší možný počet přijímaných studentů do prvního roku studia 50. Pro přijetí ke studiu je rozhodující pořadí, na kterém se uchazeč umístí po stanovení celkového počtu bodů (zahrnuje hodnocení prospěchu z předchozího studia nebo výsledku Národní srovnávací zkoušky a aktivity nad rámec základního středoškolského studia) a také stanovený limit počtu přijímaných studentů.                              
 • Rozhodnutí bude vydáno písemně do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu. Uchazeč může požádat o přezkoumání rozhodnutí do 30 dnů ode dne jeho doručení.
 • Uchazeč má právo nahlédnout na studijním oddělení fakulty do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu, a to dne 8. 6. 2016.
 • Přijímací řízení bude ukončeno dne 30. 9. 2016 a do 15 dnů po jeho ukončení budou zveřejněny informace o výsledcích podle vyhlášky č. 343/2002 Sb., o postupu a podmínkách při zveřejnění průběhu přijímacího řízení na vysokých školách, ve znění vyhlášky č. 276/2004 Sb.


Informace k průběhu výuky:

 • Přímá (prezenční) výuka studentů kombinované formy probíhá v každém semestru 2 týdny, tj, 10 pracovních dní od 7.00 hodin do 19.00 hodin každý den. Termín je obvykle začátek měsíce září a února. Z tohoto důvodu je nutné, aby si uchazeč, který nebydlí v Brně a okolí, zajistil ubytování v Brně. Přesné datum začátku výuky bude uvedeno v dopise pro přijaté studenty a dále na zápisech.
 • Omluva z výuky uvedených bloků není možná, výjimkou je vážný zdravotní problém, doložený lékařským potvrzením.
 • Student má povinnost se účastnit konzultací (dle rozpisu 1x za 14 dní v pátek), vyučující může stanovit další způsob komunikace k výuce.
 • V každém roce studia je předepsaná povinná praxe v délce dvou týdnů, a to v zemědělském podniku (1. rok studia), v laboratoři pro vyšetřování potravin (2. rok studia) a potravinářském provozu (3. rok studia).
 • Student musí počítat s volnem u zaměstnavatele také v době zkouškového období.
 • Upozorňujeme na skutečnost, že pedagogická komise nepovoluje přerušení studia v prvním roce v žádném případě, pouze z vážných zdravotních důvodů – doložených lékařskou zprávou.
 • Výuka neprobíhá o víkendech !!!!


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

PŘÍPRAVNÝ KURZ

 

Na studijním oddělení jsou k dispozici:

 • brožury o studiu
 • složenky

Poštou je možné zaslat:

 • informace o studiu na FVHE – 50,- Kč

V případě zájmu pošlete uvedenou částku na účet VFU Brno (viz výše), zašlete originál ústřižku o zaplacení na studijní oddělení FVHE  a brožura Vám bude obratem zaslána.