Popis studia a uplatnění (bakalářské studium)

Veterinární hygiena a ekologie pro obor Bezpečnost a kvalita potravin (kombinovaná forma)


 Zaměření studia

Bakalářský studijní program obsahuje vybrané teoretické poznatky a je zaměřen na přípravu k výkonu povolání, při nichž se bezprostředně využívají soudobé poznatky a metody,  případně je také zaměřen na přípravu pro studium v navazujícím magisterském studijním programu.
Cílem bakalářského studijního program v oboru Bezpečnost a kvalita potravin je připravit odborníky na bakalářské úrovni pro oblast technologie a hygieny potravin živočišného i rostlinného původu, analýzy potravin, ekologických aspektů ve výrobě, distribuci a prodeji potravin a také v uplatňování právních předpisů, kontroly a dozoru nad potravinami. Bakalářský studijní program naplňuje obsah Evropských směrnic, týkajících se požadovaného vzdělání pro veterinární asistenty a dá se studovat i v kombinované formě, která je určena pro studium při zaměstnání.

Požadavky a předpoklady

O studium v bakalářském studijním programu se uchází studenti, kteří mají úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitou a prokáží potřebnou způsobilost pro toto studium. Potřebná způsobilost k bakalářskému studiu se prokazuje výsledky studia na střední škole a budou zohledněny i aktivity nad rámec základního středoškolského studia (soutěže, odborné práce atd.). Studenty bakalářského studia se uchazeči stávají dnem zápisu ke studiu. Slavnostně je studium zahájeno slibem studenta při imatrikulaci.

Průběh studia

Bakalářské studium v oboru Bezpečnost a kvalita potravin je tříleté. Studijní program obsahuje studijní předměty, z nichž některé si student určuje z dvojic nebo trojic povinně volitelných předmětů podle svého zájmu a zaměření. Základními formami výuky jsou přednášky, praktická cvičení, semináře, konzultace, výuka v zemědělských a potravinářských podnicích a institucích, individuální stáže a praxe studentů, samostatná odborná práce na ústavech a účelových zařízeních fakulty a univerzity a dále samostatné studium. Důraz je kladen na praktickou výuku směřující k získání praktických dovedností studenta. Studijní úspěšnost je kontrolována průběžně během semestru, ukončením semestru zápočtem a ukončením studia předmětu zkouškou. Studijní program obsahuje studijní předměty. Pět z nich je součástí státní závěrečné zkoušky a jedna zkouška je představována obhajobou bakalářské práce.

Průběh studia - kombinovaná forma výuky

  • Přímá (prezenční) výuka studentů kombinované formy probíhá v každém semestru 2 týdny, tj, 10 pracovních dní od 7.00 hodin do 19.00 hodin každý den. Termín je obvykle začátek měsíce září a února. Z tohoto důvodu je nutné, aby si uchazeč, který nebydlí v Brně a okolí, zajistil ubytování v Brně. Přesné datum začátku výuky bude uvedeno v dopise pro přijaté studenty a dále na zápisech.
  • Omluva z výuky uvedených bloků není možná, výjimkou je vážný zdravotní problém, doložený lékařským potvrzením.
  • Student má povinnost se účastnit konzultací (dle rozpisu 1x za 14 dní v pátek), vyučující může stanovit další způsob komunikace k výuce.
  • V každém roce studia je předepsaná povinná praxe v délce dvou týdnů, v laboratoři pro vyšetřování potravin (2. rok studia) a potravinářském provozu (3. rok studia).
  • Student musí počítat s volnem u zaměstnavatele také v době zkouškového období.
  • Upozorňujeme na skutečnost, že pedagogická komise nepovoluje přerušení studia v prvním roce v žádném případě, pouze z vážných zdravotních důvodů – doložených lékařskou zprávou.
  • Výuka neprobíhá o víkendech.


Poskytované zázemí

Studenti bakalářského studijního programu jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských kolejích. Zde se mohou také podle pravidel tohoto zařízení stravovat. V areálu univerzity je k dispozici Ústřední knihovna se studovnou pro studenty s možností zapůjčení odborné literatury, počítačové literární databázové centrum k získávání odborných poznatků ze světových databází z oboru veterinární medicíny, počítačová učebna s připojením na Internet s možností získávání poznatků prostřednictvím této počítačové sítě.

Ukončení studia

Absolventy studia bakalářského studijního programu v oboru Bezpečnost a kvalita potravin se studenti stávají po vykonání státní závěrečné zkoušky, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Těmto absolventům je vydán diplom s vysvědčením o vykonání státní závěrečné zkoušky a je udělen titul „bakalář“, ve zkratce „Bc“ uváděné před jménem. Slavnostně je studium zakončeno promocí.

Uplatnění absolventa

Vzdělání absolventa bakalářského studijního programu v oboru Bezpečnost a kvalita potravin umožňuje uplatnění v potravinářském průmyslu na střední úrovni řídících pracovníků, v státních i soukromých laboratořích pro analýzu potravin na úrovni laboratorních a střední úrovně řídících laboratorních pracovníků a dále ve státní správě jako techničtí pracovníci v oblasti kontroly výroby, distribuce a prodeje potravin.