Studijní plány

Bakalářský studijní program Veterinární hygiena a ekologie pro obor Bezpečnost a kvalita potravin (kombinovaná forma)

Od akademického roku 2017/2018 se neotvírá !!!

 

Pro postup do druhého ročníku musí student získat nejméně 45 kreditů

Pro postup do třetího ročníku musí získat nejméně 100 kreditů (včetně těch z prvního ročníku)

(Předmět lze během studia zapsat max. dvakrát)

 

2. rok – bakalářský studijní program (kombinovaná forma) (od příštího roku 2016/17 bude výuka dle nového kurikula)

 

Předmět Kód předmětu Vyučující Zimní semestr (třetí)
Letní semestr (čtvrtý)
př./cv. konz. kr.h. př./cv. konz. kr.h.
Anatomie a fyziologie jatečných zvířat 1110/H4AF Doc. MVDr. Václav Páral, Ph.D. 8/10* 14 7      
Potravinářské inženýrství a technika 2340/H4PO Doc. Ing. Jiří Štencl, DrSc.  6/8* 6 5      
Ochrana zvířat a welfare 2390/H4BOW Doc. Ing. Eva Voslářová, Ph.D. 4/8* 6 5      
Odpady potravinářské výroby, distribuce a prodeje 2190/H4OV Ing. Michaela Charvátová, Ph.D. 4/4* 5 4      
Parazitologie potravin a parazitologické laboratorní metody 1230/H4PA Prof. MVDr. Břetislav Koudela, CSc. 4/4* 6 3      
Chemie potravin a chemické laboratorní metody I. a II. 2340/H4CP12340/H4CP2 Prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D., MVDr. Michaela  Králová, Ph.D. 8/10 12 3 4/10* 10 4
Mikrobiologie potravin a mikrobiologické laboratorní metody I. a II. 2340/H4MI12340/H4MI2 MVDr. Šárka Cupáková, Ph.D. 8/10 12 3 4/10* 10 4
Skladba a struktura potravin 2210/H4SP MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.       4/4 5 2
Patologická anatomie jatečných zvířat 1210/H4PM MVDr. Miša Škorič, Ph.D.       8/10* 12 5
Toxikologie potravin a toxikologické laboratorní metody 2390/H4TX Prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc.Doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D.       4/4* 6 2
Farmakologie v produkci potravin a rezidua léčiv v potravinách 2390/H4FA MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D.       8/4 6 3
Bakalářská práce I.   Doc. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.
      4/2 10 2
Biochemie potravin a biochemické laboratorní metody 2110/H4BL MVDr. Vladimír Kopřiva,        8/4 5 3
Genetika v produkci potravin a molekulární genetické metody (pov.vol.3) 1260/H4GP Prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc.       8/4 6 3
Instrumentální metody analýzy látek v potravinářství (pov.vol.3) 2110/H4IM Prof. RNDr. Emanuel Šucman, SCc.       8/4 6 3
Ekologie zemědělské krajiny (pov.vol.3) 2190/H4EO Prof. RNDr. Miroslava Beklová, CSc., Prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D.       8/4 6 3
Myslivost I. a II. (pov.vol.3) 2190/H4MY12190/H4MY2 Prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D. 8/10 12 0 0/12* 10 3
Praxe na SVÚ, ČZPI aj.* 2340/H4XA             2
Počet hodin celkem     42-50/54-64 61-73   52/52-60 70-74  
Počet zkoušek, kreditů     5*   30 4-5*   30


Vysvětlivky:
kr. h.=kreditová hodnota, př./cv.=přednáška/cvičení, pov.vol.=povinně volitelný předmět, z=zápočet, zk=zkouška, konz.=konzultace, hodinové rozsahy jsou uváděny za semestr,
* zakončeno zkouškou
** povinná odborná praxe: V průběhu 2. ročníku (2 týdny) v ústavech analýzy potravin (veterinární laboratoře, laboratoře SZPI, soukromé analytické laboratoře, podnikové analytické laboratoře aj.)

Student si volí jeden z povinně volitelných předmětů3. rok – bakalářský studijní program (kombinovaná forma) (od roku 2017/18 bude výuka dle nového kurikula)

Předmět Kód předmětu Vyučující Zimní semestr (pátý)
Letní semestr (šestý)
př./cv. konz. kr.h. př./cv. konz. kr.h.
Nákazy zvířat 1310/H4NZ Prof. MVDr. František Treml, CSc. 6/6* 6 6      
Vybrané choroby jatečného skotu (pov.vol. 4) 1680/H4VS MVDr. Petr Fleischer, Ph.D. 8/0* 8 2      
Vybrané choroby jatečných prasat (pov.vol. 4) 1690/H4VP Doc. MVDr. Martin Svoboda, Ph.D. 8/0* 8 2      
Vybrané choroby jatečné drůbeže (pov.vol. 4) 1650/H4VD Prof. MVDr. Zdeněk Knotek, CSc. 8/0* 8 2      
Senzorická analýza potravin 2350/H4SA Ing. František Ježek, Ph.D. 4/6* 6 3      
Dezinfekce, dezinsekce, deratizace v potravinářství 2190/H4DD Ing. Jana Sedláčková, Ph.D. 4/4* 8 3      
Ekonomika, marketing, management 2390/H4EM Doc. MVDr. Vladimíra Pištěková, Ph.D.  8/4* 8 3      
Technologie a hygiena potravin rostlinného původu I. a II 2210/H4TR12210/H4TR2 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Ing. Alexandra Tauferová 4/10 6 3 6/6 6 1
Technologie a hygiena potravin živočišného původu I. a II. 2350/H4TZ1 2350/H4TZ2 MVDr. Josef Kameník, CSc. 4/10 6 3 6/12 6 2
Prohlídka jatečných zvířat a masa I. a II. 2350/H4PJ12350/H4PJ2 Prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.MVDr. Irena Svobodová, Ph.D. 8/18 12 2 8/18** 0 7
Veterinární a potravinářská legislativa 2390/H4PL Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA       12/0 6 3
Technologie a hygiena výroby, distribuce a prodeje potravin 2350/H4TD Doc. MVDr. Ladislav Steinhauser, CSc.       0/0** 0 3
Laboratorní analýza potravin 2340/H4LA Prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.       0/0** 0 3
Ekologické aspekty výroby, distribuce a prodeje potravin 2190/H4ED Prof. RNDr. Miroslava Beklová, CSc. Prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D.       8/12** 0 3
Legislativa, ekonomika, marketing, management 2390/H4MM Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA       0/0** 0 3
Bakalářská práce II, III   vedoucí práce 0/2 5 5 0/2 50 4
Praxe v potravinářském podniku** 2350/H4XZ             1
Počet hodin celkem     46/60 65   40/50 68  
Počet zkoušek, kreditů     5*   30 5** + obhajoba   30


Vysvětlivky:
kr. h.=kreditová hodnota, př./cv.=přednáška/cvičení, pov.vol.=povinně volitelný předmět, z=zápočet, zk=zkouška, konz.=konzultace, hodinové rozsahy jsou uváděny za semestr,
zakončeno zkouškou
* povinná odborná praxe: V průběhu 3. ročníku (2 týdny) v potravinářských podnicích (podniky na zpracovávání surovin a výroby, distribuce a prodeje potravin)
** dílčí státní zkouška
Student si volí jeden z povinně volitelných předmětů