Studijní plány

Bakalářský studijní program Veterinární hygiena a ekologie pro obor Bezpečnost a kvalita potravin (prezenční forma)


 

Pro postup do druhého ročníku musí student získat nejméně 45 kreditů

Pro postup do třetího ročníku musí získat nejméně 100 kreditů (včetně těch z prvního ročníku)

(Předmět lze během studia zapsat max. dvakrát)

 

 1. rok – bakalářský studijní program (prezenční forma) (nové kurikulum - upraveno 14.8.2015 )

Předmět Kód předmět Vyučující Zimní semestr Letní semestr
př./cv. kr.h. př./cv. kr.h.
Biologie a molekulárně biologické metody 2150/H3 Prof. Literák 2/2 zk 4    
Biofyzika potravin 2110/H3 Prof. Dvořák 1/2 zk 3    
Anatomie a fyziologie jatečných zvířat 1110/H3 Doc. Páral 3/2 zk 5    
Výživa potravinových zvířat 2230/H3 Doc Zapletal 2/2 zk 4    
Chov potravinových zvířat 2230/H3 Doc. Zapletal 1/1 zk 4    
Druhy a složení potravin 2210/H3 Mgr. Janštová 2/2 zk 5    
Odborná angličtina 9750/H3 Mgr. Schüllerová 0/2 3    
Zoohygiena a veterinární prevence 2230/H3 Dr. Chloupek     2/1 zk 4
Ochrana zvířat a welfare 2390/H3 Doc. Voslařová     2/2 zk 4
Produkce potravinových surovin rostlinného původu 2220/H3 Prof. Straková, Prof. Suchý     2/1 zk 4
Produkce potravinových surovin živočišného původu 2230/H3 Doc. Zapletal     2/1 zk 4
Analýza surovin rostlinného původu 2110/H3 Ing. Doležalová     1/2 zk 4
Potravinářské inženýrství a technika 2340/H3 Doc. Štencl, Doc. Janštová     2/2 zk 4
Ekologie v produkci potravin 2190/H3 Prof. Pikula     2/1 3
Zoologie potravinových zvířat (povinně volitelný předmět č. 1) 2150/H3 Doc. Sychra 1/2 2    
Sport (povinně volitelný předmět č. 2) 9760/H3 PaeDr. Kubrnát 0/2 2    
Bezpečnost krmiv (povinně volitelný předmět č. 3) 2220/H3 Prof. Straková, Prof. Suchý     1/2 3
Ekologie zemědělské krajiny (povinně volitelný předmět č. 4) 2190/H3 Prof. Beklová     1/1 3
Počet hodin celkem     12/15   14/12  
Počet zkoušek, kreditů     6 30 6 30


Vysvětlivky:
kr. h.=kreditová hodnota, př./cv.=přednáška/cvičení, hodinové rozsahy jsou uváděny za semestr
Student si volí jeden z povinně volitelných předmětů

 

2. rok – bakalářský studijní program (prezenční forma) (od příštího roku 2016/17 bude výuka dle nového kurikula)

Předmět Kód předmětu Vyučující Zimní semestr Letní semestr
př./cv. kr.h. př./cv. kr.h.
Anatomie a fyziologie jatečných zvířat 1110/H3AF Doc. MVDr. Václav Páral, Ph.D. 3/2* 7    
Potravinářské inženýrství a technika 2340/H3PO Doc. Ing. Jiří Štencl, DrSc.Doc. MVDr. Bohumíra Janštová, Ph.D. 2/2* 5    
Ochrana zvířat a welfare 2390/H3BOW Doc. Ing. Eva Voslářová, Ph.D. 1/2* 5    
Odpady potravinářské výroby, distribuce a prodeje 2190/H3OV Ing. Michaela Charvátová, Ph.D. 1/2* 4    
Parazitologie potravin a parazitologické laboratorní metody 1230/H3PA Prof. MVDr. Břetislav Koudela, CSc. 1/1* 3    
Chemie potravin a chemické laboratorní metody I. a II. 2340/H3CP12340/H3CP2 Prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.MVDr. Michaela Králová, Ph.D. 2/2 3 1/2* 4
Mikrobiologie potravin a mikrobiologické laboratorní metody I., II. 2340/H3MI12340/H3MI2 MVDr. Šárka Bursová, Ph.D. 2/2 3 1/2* 4
Patologická anatomie jatečných zvířat 1210/H3PM MVDr. Miša Škorič, Ph.D.     2/2* 5
Skladba a struktura potravin 2210/H3SP MVDr. Maej Pospiech, Ph.D.     1/2 2
Toxikologie potravin a toxikologické laboratorní metody 2390/H3TX Prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc.Doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D.     1/1* 3
Farmakologie v produkci potravin a rezidua léčiv v potravinách 2390/H3FA MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D.     2/1 3
Bakalářská práce I.   Doc.ng. Eva Voslářová, Ph.D.     1/4 2
Biochemie potravin a biochemické laboratorní metody 2110/H3BL MVDr. Vladimír Kopřiva, Ph.D.     2/1 3
Genetika v produkci potravin a molekulární genetické metody (pov.vol.3) 1260/H3GP Prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc.     2/1 2
Instrumentální metody analýzy látek v potravinářství (pov.vol.3) 2110/H3IM Prof. RNDr. Emanuel Šucman, CSc.     2/1 2
Ekologie zemědělské krajiny (pov.vol.3) 2190/H3EO Prof. RNDr. Miroslava Beklová, CSc.Prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D.     2/1 2
Myslivost I a II (pov.vol.3) 2190/H3MY12190/H3MY2 Prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D. 2/2 0 0/3* 2
Praxe na SVÚ, ČZPI aj.** 2340/H3XA         2
Počet hodin týdně celkem     12-14/ 13-15 11-13/ 16-18
Počet zkoušek, kreditů     5* 30 4-5* 30


Vysvětlivky:
kr. h.=kreditová hodnota, př./cv.=přednáška/cvičení, hodinové rozsahy jsou uváděny za semestr

** povinná odborná praxe: v průběhu 2 ročníku (2 týdny) v ústavech analýzy potravin (veterinární laboratoře, laboratoře SZPI, soukromé analytické laboratoře, podnikové analytické laboratoře aj.).
Student si volí jeden z povinně volitelných předmětů

 

3. rok – bakalářský studijní program (prezenční forma) (od příštího roku 2016/17 bude výuka dle nového kurikula)

Předmět Kód předmětu Vyučující Zimní semestr Letní semestr
př./cv. kr.h. př./cv. kr.h.
Nákazy zvířat 1310/H3NZ Prof. MVDr. František Treml, CSc. 3/3* 6    
Vybrané choroby jatečného skotu (pov.vol.4) 1680/H3VS MVDr. Petr Fleischer, Ph.D. 2/0* 2    
Vybrané choroby jatečných prasat (pov.vol.4) 1690/H3VP Doc. MVDr. Martin Svoboda, Ph.D. 2/0* 2    
Vybrané choroby jatečné drůbeže (pov.vol.4) 1650/H3VD MVDr. Libuše Kulíková, Ph.D. 2/0* 2    
Senzorická analýza potravin 2350/H3SA Ing. Franřišek Ježek, Ph.D. 1/3* 3    
Dezinfekce, dezinsekce, deratizace v potravinářství 2190/H3DD Ing. Jana Sedláčková, Ph.D. 1/1* 3    
Ekonomika, marketing, management 2390/H3EM Doc. MVDr. Vladimíra Pištěková, Ph.D.  2/1* 3    
Technologie a hygiena potravin rostlinného původu I a II 2210/H3TR12210/H3TR2 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.Ing. Alexandra Tauferová 1/2 3 1/1 1
Technologie a hygiena potravin živočišného původu I a II 2350/H3TZ12350/H3TZ2 MVDr. Josef Kameník, CSc. 1/2 3 1/2 2
Veterinární a potravinářská legislativa 2390/H3PL Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA     2/2 3
Prohlídka jatečných zvířat a masa I. a II. 2350/H3PJ12350/H3PJ2 Prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.MVDr. Irena Svobodová, Ph.D. 2/2 2 2/3*** 7
Technologie a hygiena výroby, distribuce a prodeje potravin 2350/H3TD Doc. MVDr. Ladislav Steinhauser, CSc.     0/0*** 3
Laboratorní analýza potravin 2340/H3LA Prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.     0/0*** 3
Ekologické aspekty výroby, distribuce a prodeje potravin 2190/H3ED Prof. MVDr. Stanislav Navrátil, CSc.     2/3*** 3
Legislativa, ekonomika, marketing, management 2390/H3MM Doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.     0/0*** 3
Bakalářská práce II., III.   vedoucí práce 0/4 5 0/8 4
Praxe v potravinářském podniku** 2350/H3XZ         1
Počet hodin týdně celkem     13/18   8/19  
Počet zkoušek, kreditů     5* 30 5***+obhajoba 30


Vysvětlivky:
kr. h.=kreditová hodnota, př./cv.=přednáška/cvičení

** povinná odborná praxe: v průběhu 3 ročníku (2 týdny) v
v potravinářských podnicích (podniky pro zpracování surovin a výroby, distribuce a prodeje potravin)
*** dílčí státní zkouška
Student si volí jeden z povinně volitelných předmětů