Informace o přijímacím řízení

Doktorský studijní program Veterinární hygiena a ekologie 


Termín pro podání přihlášky: I. termín (do 22 června 2018), II. termín (do 31. srpna 2018)

 

STUDIJNÍ OBORY A TÉMATA DISERTAČNÍCH PRACÍ

 

PŘIHLÁŠKA - FORMULÁŘ (není elektronická verze)

 

Součást přihlášky:

 • ověřená fotokopie diplomu a vysvědčení o ukončení magisterského studijního programu nebo dodatku k diplomu
 • strukturovaný životopis
 • seznam publikací

Adresa:

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Děkanát Fakulty veterinární hygieny a ekologie

Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno

612 42 Brno-Královo Pole


Kontakt: Hana ŠírováTel: +420-54156 2671, e-mail: sirovah@vfu.cz (Ústav výživy zvířat, Ústav zootechniky a zoohygieny, budova č. 15).

 

Formuláře přihlášek v tištěné podobě jsou k vyzvednutí na studijním oddělení DSP u p. Šírové.

Podmínky:

 • řádné ukončení stuida v magisterském studijním programu (u cizinců ukončení odpovídajícího studia)
 • podání přihlášky na studijní oddělení fakulty doplněné ověřeným dokladem o úspěšném ukončení magisterského studijního programu, životopisem s údaji o magisterském studijním programu, odborné, případně vědecké a výzkumné činnosti, seznam publikační a přednáškové činnosti a další přílohy charakterizující odbornost uchazečů (u cizinců obdobné dokumenty) v termínu stanoveném děkanem fakulty do 22.6.2018 (první kolo) nebo 31.8.2018 (druhé kolo)
 • odborné schopnosti a předpoklady pro vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu a vývoje

Přijímací řízení:

 • ústní pohovor uchazeče před přijímací komisí se zaměřením na problematiku studijního oboru
 • přijímací řízení se koná v českém popř. v anglickém jazyce

Termín přijímací zkoušky: 11. července 2018 14. září 2018

Nejvyšší možný počet přijímaných studentů ke studiu: 20

 • Nemůže-li se uchazeč z vážných důvodů v tomto řádném termínu dostavit k přijímací zkoušce, může povolit děkan na žádost uchazeče náhradní termín přijímací zkoušky. Žádost je třeba poslat společně s doklady o důvodu neúčasti nejpozději do tří dnů od dne, kdy se měl uchazeč dostavit k přijímací zkoušce. Konání přijímací zkoušky v náhradním termínu oznámí děkan uchazeči nejpozději do 15 dnů před termínem konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.
 • Uchazeč, který se nedostaví k přijímací zkoušce nebo nepředloží všechny požadované doklady, nemůže být přijat ke studiu DSP.
 • Písemné rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí k DSP se odesílá uchazečům o DSP do 30 dnů ode dne přijímací zkoušky.

Podmínky - ke stažení

 

Další Informace: Informace o oborech studia, obsahu a formě přijímacích zkoušek poskytne studijní oddělení DSP (p. Šírová, Ústav Výživy zvířat, Ústav zootechniky a zoohygieny, budova 15, telefon: 541 562 671, e-mail: sirovah@vfu.cz).