Informace o přijímacím řízení

Navazující magisterský studijní program Veterinární hygiena a ekologie pro obor Bezpečnost a kvalita potravin


 

Přihláška: pouze ELEKTRONICKÁ FORMA

 

Termín pro podání přihlášky: do 15. března 2018

Termín přijímací zkoušky: 9. července 2018

 

 

Na adresu děkanátu zašlete:

 

Vyplněnou přihlášku:

 • do typu studijního programu vepsat za „magisterský“ navazující
 • proškrtnout kolonku „střední škola"
 • proškrtnout kolonku „prospěch podle výročních vysvědčení"
 • proškrtnout kolonku „záznamy o zájmu uchazeče...."
 • proškrtnout kolonku „potvrzení o správnosti údajů"
 • !! podpis uchazeče a datum
 • vyplnit a školou si nechat potvrdit kolonku - předchozí studium na vysoké škole

Dále doložit:

 • ústřižek složenky (typ A) o zaplacení registračního poplatku/ nebo zaplatit bankovním převodem (elektronická přihláška vygeneruje platební předpis)
 • poplatek za elektronickou přihlášku 500 Kč

Adresa:

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Děkanát Fakulty veterinární hygieny a ekologie

Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno

 


Účet Veterinární a farmaceutické univerzity Brno:
ČSOB, č.ú. 154568547/0300, variabilní symbol 2900, konstantní symbol 379 

Kontakt: Zdeňka Fejtová, tel: +420-54156 2798, e-mail: fejtovaz@vfu.cz

 

 

Podmínky přijetí ke studiu (kompletní přehled podmínek schválený děkanem FVHE):

 • řádné ukončení vysokoškolského studia ve studijním programu zaměřeném do vzdělávací oblasti bezpečnost a kvalita potravin, resp. hygiena, technologie a ekologie potravin, které uchazeč doloží originálem a kopií vysokoškolského diplomu a dodatku k diplomu v den přijímacího testu,
 • podání správně vyplněné přihlášky v elektronické a listinné formě se všemi souvisejícími přílohami v termínu stanoveném děkankou fakulty, tj. do 15. 3. 2018.
 • odpovídající znalosti z oblasti bezpečnosti a kvality potravin, které jsou ověřovány písemnou přijímací zkouškou, která se skládá z otázek s označením jedné správné odpovědi z  několika možností a otázek, na které je nutno odpovědět jednoslovně nebo více slovy. Test obsahuje celkem 40 otázek, správná odpověď je hodnocena 1 bodem, maximálně je možné z testu získat 40 bodů. Doba trvání písemné zkoušky je maximálně 60 minut od stanoveného začátku.

Do studijního oboru nelze přijmout uchazeče, který již na fakultě v tomto studijním oboru studuje.

 

         ROZPIS BODOVÉHO HODNOCENÍ ZA PROSPĚCH A DALŠÍ AKTIVITY
         TÉMATICKÉ OKRUHY K PŘIJIMACÍ ZOUŠCE A DOPORUČENÁ LITERATURA       

         VZOROVÉ OTÁZKY

 

Počet přijímaných studentů: 36

 • Pro akademický rok 2018/2019 stanovuje děkanka nejvyšší možný počet studentů přijatých do prvního roku studia na 36.

 • Pro přijetí ke studiu rozhoduje pořadí podle počtu bodů získaných v rámci přijímacího řízení při ověřování znalostí z oblasti bezpečnosti a kvality potravin.

 • Ke studiu nemůže být přijat uchazeč, který získal z písemné přijímací zkoušky méně než 10 bodů. Přijímací řízení se koná pro všechny uchazeče v českém jazyce.

 • Termín přijímacích zkoušek je stanoven na 9. 7. 2018. Nemůže-li se z vážných důvodů v tomto řádném termínu uchazeč dostavit k přijímací zkoušce, může povolit děkanka na žádost uchazeče náhradní termín přijímací zkoušky. Žádost je třeba poslat společně s doklady o důvodu neúčasti nejpozději do tří pracovních dnů ode dne, kdy se měl uchazeč dostavit k přijímací zkoušce. Konání přijímací zkoušky v náhradním termínu oznámí děkanka uchazeči nejpozději do 15 dnů před tímto termínem.

 

Na studijním oddělení jsou k dispozici:

 • tématické okruhy k přijímací zkoušce
 • brožury o studiu
 • složenky