Informace o přijímacím řízení

Navazující magisterský studijní program Veterinární hygiena a ekologie pro obor Bezpečnost a kvalita potravin


 

Přihláška: pouze ELEKTRONICKÁ FORMA

 

Termín pro podání přihlášky: do 15. března 2017 (první kolo) nebo do 14. července 2017 (druhé kolo - v případě, že nebude naplněn nejvyšší možný počet uchazečů)

Termín přijímací zkoušky: 10. července 2017 a 1. září 2017

 

 

Na adresu děkanátu zašlete:

 

Vyplněnou přihlášku:

 • do typu studijního programu vepsat za „magisterský“ navazující
 • proškrtnout kolonku „střední škola"
 • proškrtnout kolonku „prospěch podle výročních vysvědčení"
 • proškrtnout kolonku „záznamy o zájmu uchazeče...."
 • proškrtnout kolonku „potvrzení o správnosti údajů"
 • !! podpis uchazeče a datum
 • vyplnit a školou si nechat potvrdit kolonku - předchozí studium na vysoké škole

Dále doložit:

 • ústřižek složenky (typ A) o zaplacení registračního poplatku/ nebo zaplatit bankovním převodem (elektronická přihláška vygeneruje platební předpis)
 • poplatek za elektronickou přihlášku 500 Kč

Adresa:

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Děkanát Fakulty veterinární hygieny a ekologie

Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno

 


Účet Veterinární a farmaceutické univerzity Brno:
ČSOB, č.ú. 154568547/0300, variabilní symbol 2900, konstantní symbol 379 

Kontakt: Zdeňka Fejtová, tel: +420-54156 2798, e-mail: fejtovaz@vfu.cz

 

 

Podmínky přijetí ke studiu (kompletní přehled podmínek schválený děkanem FVHE):

 • řádné ukončení vysokoškolského studia ve studijním programu zaměřeném do vzdělávací oblasti bezpečnost a kvalita potravin, resp. hygiena, technologie a ekologie potravin, které uchazeč doloží originálem a kopií vysokoškolského diplomu a dodatku k diplomu v den přijímacího testu,
 • podání správně vyplněné přihlášky v elektronické a listinné formě se všemi souvisejícími přílohami v termínu stanoveném děkankou fakulty, tj. do 15. 3. 2017 pro první kolo. V případě, že nebude naplněn nejvyšší možný počet přijímaných studentů, může děkanka vyhlásit další termín pro odevzdání přihlášek ke studiu. Pro případné druhé kolo přijímacího řízení je pro odevzdání přihlášek stanoven termín 14. 7. 2017.
 • odpovídající znalosti z oblasti bezpečnosti a kvality potravin, které jsou ověřovány písemnou přijímací zkouškou, která se skládá z otázek s označením jedné správné odpovědi z  několika možností a otázek, na které je nutno odpovědět jednoslovně nebo více slovy. Test obsahuje celkem 40 otázek, správná odpověď je hodnocena 1 bodem, maximálně je možné z testu získat 40 bodů. Doba trvání písemné zkoušky je maximálně 60 minut od stanoveného začátku.

Do studijního oboru nelze přijmout uchazeče, který již na fakultě v tomto studijním oboru studuje.

 

         ROZPIS BODOVÉHO HODNOCENÍ ZA PROSPĚCH A DALŠÍ AKTIVITY
         TÉMATICKÉ OKRUHY K PŘIJIMACÍ ZOUŠCE A DOPORUČENÁ LITERATURA       

         VZOROVÉ OTÁZKY

 

Počet přijímaných studentů: 48

 • Pro akademický rok 2017/2018 stanovuje děkanka nejvyšší možný počet studentů přijatých do prvního roku studia na 48.

 • Pro přijetí ke studiu rozhoduje pořadí podle počtu bodů získaných v rámci přijímacího řízení při ověřování znalostí z oblasti bezpečnosti a kvality potravin.

 • Ke studiu nemůže být přijat uchazeč, který získal z písemné přijímací zkoušky méně než 10 bodů. Přijímací řízení se koná pro všechny uchazeče v českém jazyce.

 • Termín přijímacích zkoušek je stanoven na 10. 7. 2017. V případě konání druhého kola přijímacího řízení je stanoven termín konání přijímací zkoušky na 1. 9. 2017. Nemůže-li se z vážných důvodů v tomto řádném termínu uchazeč dostavit k přijímací zkoušce, může povolit děkanka na žádost uchazeče náhradní termín přijímací zkoušky. Žádost je třeba poslat společně s doklady o důvodu neúčasti nejpozději do tří pracovních dnů ode dne, kdy se měl uchazeč dostavit k přijímací zkoušce. Konání přijímací zkoušky v náhradním termínu oznámí děkanka uchazeči nejpozději do 15 dnů před tímto termínem.

 

Na studijním oddělení jsou k dispozici:

 • tématické okruhy k přijímací zkoušce
 • brožury o studiu
 • složenky