Informace o přijímacím řízení

Navazující magisterský studijní program Veterinární hygiena a ekologie pro obor Ochrana zvířat a welfare (prezenční forma)


 

Přihláška: pouze ELEKTRONICKÁ FORMA

 

Termín pro podání přihlášky: do 15. března 2017

Termín přijímací zkoušky: 10. července 2018

 

Adresa:

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Děkanát Fakulty veterinární hygieny a ekologie

Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno

 

 

Účet Veterinární a farmaceutické univerzity Brno:
ČSOB, č.ú. 154568547/0300, variabilní symbol 2900, konstantní symbol 379 

Kontakt: MVDr. Stanislava Žabská, Tel: +420-54156 2799, e-mail: zabskas@vfu.cz

 

Podmínky přijetí ke studiu (ke stažení):

 • řádné ukončení vysokoškolského studia ve studijním programu zaměřeném do vzdělávací oblasti ochrana zvířat a welfare, resp. do oblasti ochrany zvířat proti týrání, proti stresu, bolesti a utrpení, ochrany zvířat při zacházení s nimi, které uchazeč doloží originálem a kopií vysokoškolského diplomu a dodatku k diplomu v den přijímacího testu.

 • podání správně vyplněné přihlášky v elektronické a listinné formě se všemi souvisejícími přílohami v termínu stanoveném děkankou fakulty, tj. do 15. 3. 2018.

 • odpovídající znalosti z oblasti ochrany zvířat a welfare, které jsou ověřovány písemnou přijímací zkouškou, která se skládá z otázek s označením jedné správné odpovědi z  několika možností a otázek, na které je nutno odpovědět jednoslovně nebo více slovy. Test obsahuje celkem 40 otázek, správná odpověď je hodnocena 1 bodem, maximálně je možné z testu získat 40 bodů. Doba trvání písemné zkoušky je maximálně 60 minut od stanoveného začátku.

   

  Do studijního oboru nelze přijmout uchazeče, který již na fakultě v tomto studijním oboru studuje.

 

         TÉMATICKÉ OKRUHY K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE A DOPORUČENÁ LITERATURA

 


Počet přijímaných studentů:
48

 • Pro akademický rok 2018/2019 stanovuje děkanka nejvyšší možný počet studentů přijatých do prvního roku studia na 48. Pro přijetí ke studiu rozhoduje pořadí podle počtu bodů získaných v rámci přijímacího řízení při ověřování znalostí z oblasti ochrany zvířat a welfare. Ke studiu nemůže být přijat uchazeč, který získal z písemné přijímací zkoušky méně než 10 bodů.

 • Přijímací řízení se koná pro všechny uchazeče v českém jazyce.

 • Termín přijímacích zkoušek je stanoven na 10. 7. 2018. Nemůže-li se z vážných důvodů v řádném termínu uchazeč dostavit k přijímací zkoušce, může povolit děkanka na žádost uchazeče náhradní termín přijímací zkoušky. Žádost je třeba poslat společně s doklady o důvodu neúčasti nejpozději do tří pracovních dnů ode dne, kdy se měl uchazeč dostavit k přijímací zkoušce. Konání přijímací zkoušky v náhradním termínu oznámí děkanka uchazeči nejpozději 15 dnů před tímto termínem.

 • Rozhodnutí bude vydáno písemně do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu. Proti rozhodnutí se může uchazeč odvolat ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení. Uchazeč má právo nahlížet do spisu na studijním oddělení fakulty po oznámení rozhodnutí.

Na studijním oddělení jsou k dispozici:

 • tématické okruhy k přijímací zkoušce
 • brožury o studiu
 • složenky