Studijní obory

Magisterský studijní program

 

Magisterské studium se uskutečňuje v rámci magisterského studijního programu v oboru Veterinární hygiena a ekologie v českém i anglickém jazyce.

Standardní doba studia je 6 let. Forma studia je prezenční.

Studium zahrnuje celé spektrum veterinární medicíny, je však výrazně orientováno na veterinární medicínu potravinových zvířat, zejména skotu, prasat a drůbeže, na produkci potravin živočišného původu, hygienickou a zdravotní nezávadnost potravin a na dozor nad nezávadností těchto potravin.

Studium je zakončováno státní rigorózní zkouškou, která se skládá z dílčí zkoušky z hygieny a technologie masa, z hygieny a technologie mléka, z veterinární ochrany veřejného zdraví, z nákaz zvířat a legislativy a z klinické zkoušky chorob přežvýkavců a prasat.

Absolventům se uděluje titul „doktor veterinární medicíny“ (ve zkratce „MVDr.“ uváděné před jménem).

Uplatnění absolventi nachází v orgánech státní veterinární správy při veterinárním dozoru a kontrole potravin živočišného původu, v diagnostických laboratořích a také v potravinářských podnicích.

Veterinární hygiena a ekologie pro obor Veterinární hygiena a ekologie

Bakalářský studijní program - prezenční forma

Bakalářské studium se uskutečňuje v rámci bakalářského studijního programu Veterinární hygiena a ekologie v oboru Bezpečnost a kvalita potravin (prezenční a kombinovaná forma) v českém i anglickém jazyce, dále v oboru Ochrana zvířat a welfare v prezenční formě v českém i anglickém jazyce a od akademického roku 2016/17 nově v oboru Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii v prezenční formě v českém jazyce.
Standardní doba bakalářského studia je 3 roky.
Studium je zakončováno státní závěrečnou zkouškou a absolventům se uděluje titul „bakalář“ (ve zkratce „Bc.“ uváděné před jménem).

Bezpečnost a kvalita potravin

Ochrana zvířat a welfare

Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii

 

Bakalářský studijní program - kombinovaná forma

Veterinární hygiena a ekologie pro obor Bezpečnost a kvalita potravin

Od akademického roku 2017/2018 se neotvírá 1. rok studia !!!

Navazující magisterský studijní program

Navazující magisterské studium se uskutečňuje v rámci navazujícího magisterského studijního programu Veterinární hygiena a ekologie v oboru Bezpečnost a kvalita potravin v českém a anglickém jazyce a v oboru Ochrana zvířat a welfare, rovněž v českém a anglickém jazyce.

Standardní doba studia je 2 roky, které navazuje na tříleté bakalářské studium. Forma studia je prezenční. Studium je zaměřeno na hygienu a technologii potravin, laboratorní analýzu potravin, ekologické aspekty potravin, právní předpisy a dozor v oblasti potravin živočišného i rostlinného původu, zejména masa a masných výrobků, mléka a mléčných výrobků, drůbeže, vajec, tuků, ryb, mrazírenských výrobků, medu, obilovin, olejnin, okopanin, ovoce, zeleniny, sladidel, ochucovadel, čaje, kávy a nápojů.

Studium je zakončováno státní závěrečnou zkouškou a diplomovou prací a absolventům se uděluje titul „magistr“ (ve zkratce „Mgr.“ uváděné před jménem).

Uplatnění absolventi nacházejí v orgánech kontroly nezávadnosti a kvality potravin, v potravinářských podnicích při výrobě, zpracování, přepravě a prodeji potravin, v laboratořích kontroly potravin i ve státní správě.

Bezpečnost a kvalita potravin

Ochrana zvířat a welfare