Odborná praxe v rámci studia Bakalářský studijní program
- 3. rok studia

Náplň praxe

Součástí bakalářského studijního programu Veterinární hygiena a ekologie v oboru Bezpečnost a kvalita potravin Fakulty veterinární hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno v  3. roce studia je odborná praxe studentů v potravinářských podnicích v celkové délce dvou týdnů zahrnující odbornou praxi z předmětů, jejichž obsahem je seznámit se s technologií a hygienou, ekologickými aspekty, ekonomikou, marketingem, managementem a legislativou výroby, distribuce a prodejem potravin.

Pro naplnění obsahu odborné praxe se student účastní provozu v potravinářských podnicích. Cílem praxe je zapojit se do činností potravinářského podniku a ověřit si v praxi vědomosti získané v disciplínách Technologie a hygiena potravin rostlinného původu. Technologie a hygiena potravin živočišného původu, Prohlídka jatečných zvířat a masa, Technologie a hygiena výroby, distribuce a prodeje potravin, Ekologické aspekty výroby, distribuce a prodeje potravin, Dezinfekce, dezinsekce, deratizace v potravinářství, Ekonomika, marketing, management a Veterinární a potravinářská legislativa.

Potvrzení o praxi

Studenti si vyzvednou do konce pátého semestru formulář, který obsahuje žádost o umožnění výkonu praxe.
Studenti si nechají potvrdit vykonanou praxi v indexu v kolonce „ostatní záznamy“. Potvrzení musí obsahovat údaje, od kdy do kdy byla praxe vykonána s razítkem a podpisem. Záznam v indexu bude kontrolován na studijním oddělení nejpozději do 31. 3. a na jeho podkladě jim bude udělen zápočet a započítány kredity.