Odborná praxe v rámci studia Magisterský studijní program
- 6. rok studia

Odborná praxe z předmětů:

    1) Nákazy zvířat a legislativa
    2) Hygiena a technologie masa a masných výrobků
    3) Hygiena a technologie mléka a mléčných výrobků
    4) Hygiena a technologie mléka a Veterinární ochrana veřejného zdraví

Náplň praxe

Součástí magisterského studijního programu v oboru Veterinární hygiena a ekologie Fakulty veterinární hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno v šestém ročníku studia je řešení praktických případů v rámci činnosti úředního veterinárního lékaře. Výuka probíhá v rámci odborné praxe studentů na veterinárních správách v celkové délce dvou týdnů zahrnující odbornou praxi z předmětu Nákazy zvířat a legislativa, z předmětů Hygiena a technologie masa, Hygiena a technologie mléka a Veterinární ochrana veřejného zdraví.

1) Pro naplnění obsahu odborné praxe z předmětu Nákazy zvířat a legislativa se student účastní činnosti inspektora veterinární správy pro epizootologii. V rámci této činnosti se podílí na řešení odborných problémů vyplývajících z aktuální nákazové situace v oblasti působení veterinární správy, u níž student praxi vykonává. Povinnou součástí praxe je zpracování analýzy epizootologické situace ve vybraném chovu zvířat v oblasti působení příslušné veterinární správy (zpravidla v rozsahu 5 – 7 stran). Zpracované téma student po ukončení praxe odevzdá na Ústavu infekčních chorob a epizootologie Fakulty veterinárního lékařství. Tato zpráva je součástí SRZ a musí být potvrzena pracovištěm, na kterém student vykonával praxi.

2) Pro naplnění obsahu odborné praxe z předmětu Hygiena a technologie masa a masných výrobků se student účastní činnosti inspektora veterinární správy pro hygienu potravin. V rámci této činnosti se student podílí na řešení odborných problémů vyplývajících z dozorové činnosti v oblasti hygieny a technologie masa, případně drůbeže, ryb, zvěřiny, vajec a medu a to při výrobě, zpracování, distribuci a případně prodeji těchto surovin a potravin. Povinnou součástí praxe je zpracování přehledu dozorových činností, jichž se student účastnil v rámci praxe. Zpracovaný přehled student po ukončení praxe odevzdá na Ústavu hygieny a technologie masa Fakulty veterinární hygieny a ekologie. Tato zpráva je součástí SRZ a musí být potvrzena pracovištěm, na kterém student vykonával praxi.

3) Pro naplnění obsahu odborné praxe z předmětu Hygiena a technologie mléka a mléčných výrobků se student účastní činnosti inspektora veterinární správy pro hygienu potravin. Posluchač se seznámí s hygienou a technologií na různých stupních výroby mléka a mléčných výrobků podle možností na jednotlivých KVS. V rámci této činnosti se student podílí na řešení odborných problémů vyplývajících z dozorové činnosti v oblasti produkce mléka, hygieny a technologie mléka a mléčných výrobků a to při jejich výrobě, zpracování, distribuci a případně prodeji. Povinnou součástí praxe je zpracování deníku z praxe, ve kterém musí být za každý den praxe uvedena všechna činnost, kterou student prováděl, s přehledem dozorových činností, jichž se student v rámci praxe účastnil. Zpracovaný deník student po ukončení praxe odevzdá na Ústavu hygieny a technologie mléka Fakulty veterinární hygieny a ekologie. Tato zpráva je součástí SRZ a musí být potvrzena pracovištěm, na kterém student vykonával praxi.

4) Pro naplnění obsahu odborné praxe z předmětu Veterinární ochrana veřejného zdraví se student účastní činnosti inspektorů veterinární správy. V rámci této činnosti se student podílí na řešení odborných problémů vyplývajících z dozorové činnosti inspektorů veterinární správy. Povinnou součástí praxe je zpracování jednoho případu dozorové činnosti a jeho možného řešení, a dále vypracování jednoho veterinárního osvědčení pro přepravu zvířat, jednoho veterinárního osvědčení pro přepravu živočišných produktů, jednoho protokolu o šetření v chovu nebo výrobním nebo zpracovatelském podniku, vypracování jednoho rozhodnutí o uložení závazného pokynu, jednoho závazného posudku, jednoho nařízení mimořádných veterinárních opatření, jednoho rozhodnutí o uložení pokuty. Zpracované dokumenty student po ukončení praxe odevzdá na Ústavu veřejného veterinárního lékařství a toxikologie Fakulty veterinární hygieny a ekologie. Tato zpráva je součástí SRZ a musí být potvrzena pracovištěm, na kterém student vykonával praxi.

Odborná klinická praxe:

    1) Choroby přežvýkavců
    2) Choroby prasat

Náplň praxe

Podle pokynů se účastní každodenní veterinární činnosti z hlediska diagnostiky, terapie a prevence chorob zvířat vykonávané veterinárním lékařem, jednání s klienty, případně podle možností také získává poznatky z oblasti etiky, ekonomiky, managementu a marketingu soukromé veterinární činnosti.

1) Během praxe v rámci Chorob přežvýkavců zpracují studenti pracovní deníky, ve kterých denně evidují pacienty, se kterými se seznámili – podnik, druh zvířete, diagnóza, terapie, jiná činnost. Pět nejdůležitějších nebo nejzajímavějších pacientů (zejména sledovaných a léčených v delším časovém úseku) zpracují podrobně formou chorobopisu. Každý student obhájí jeden až dva vybrané chorobopisy z hlediska etiologie, patogeneze klinických příznaků, diagnózy, diferenciální diagnózy, terapie a prevence, při vyhodnocení pracovních deníků. Alternativou k obhajobě vybraného chorobopisu (chorobopisů) je zpracování a obhajoba produkčně zdravotní analýzy vybraného chovu přežvýkavců.

2) Během praxe v rámci Chorob prasat student vede a k hodnocení odevzdá samostatný pracovní deník zahrnující řešenou zdravotní problematiku v chovech prasat. Podle osnovy, kterou student obdrží při úvodní informaci před nastoupením na praktickou výuku, zpracuje analýzu užitkovosti a zdravotního stavu v jednom vybraném chovu prasat. Student zpracuje seminární práci na téma, které si samostatně zvolí, a to podle toho jakou zdravotní problematiku ve spolupráci s praktickým veterinárním lékařem řešil v průběhu výuky. Seminární práce má obvyklé náležitosti: úvod, literární přehled, vlastní způsob řešení, případně diskusi a doporučení pro aktivní tvorbu zdraví a stabilizaci zdravotního stavu prasat.
Dále pro naplnění odborné praxe se student účastní blokové výuky na Klinice chorob přežvýkavců a Klinice chorob prasat a případně praktické výuky na Školním zemědělském podniku a v dalších vybraných podnicích v délce a podle pokynů Kliniky chorob přežvýkavců a Kliniky chorob prasat. Součástí praxe je zpracování odborné práce na zadané téma. Zpracované dokumenty student po ukončení praxe odevzdá na Klinice chorob přežvýkavců a na Klinice chorob prasat Fakulty veterinárního lékařství.