Odborná praxe v rámci studia Navazující magisterský studijní program
- 1. rok studia

Náplň praxe

Součástí navazujícího magisterského studijního programu v oboru Bezpečnost a kvalita potravin Fakulty veterinární hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno ve čtvrtém roce studia je odborná praxe studentů v orgánech dozoru nad potravinami (orgány veterinární správy, orgány SZPI) v celkové délce dvou týdnů zahrnující odbornou praxi z předmětů, jejichž obsahem je dozor nad bezpečností a kvalitou potravin.

Pro naplnění obsahu odborné praxe se student podílí na řešení odborných problémů vyplývajících z dozorové činnosti v oblasti technologie a hygieny masa, v oblasti produkce mléka, technologie a hygieny mléka a mléčných výrobků, drůbeže, ryb, zvěřiny, vajec a medu a to při výrobě, zpracování, distribuci a případně prodeji těchto surovin a potravin.
Povinnou součástí praxe je zpracování přehledu dozorových činností, jichž se student účastnil v rámci praxe (orgány státní veterinární správy nebo orgány SZPI). Zpracované téma (v rozsahu 7-10 stran textu) bude obsahovat krátký popis pracoviště orgánu státní veterinární správy nebo orgánu SZPI, na kterém student praxi vykonával, systém a provádění dozorové činnosti s popisem absolvovaných dozorových akcí.
Zpracované dokumenty student po ukončení praxe odevzdá na Ústavu hygieny a technologie mléka Fakulty veterinární hygieny a ekologie.

Potvrzení o praxi

Studenti si vyzvednou do konce prvního semestru formulář, který obsahuje žádost o umožnění výkonu praxe.
Praxe bude studentům ze strany poskytovatele praxe potvrzena po předložení záznamů z průběhu praxe např. formou deníku praxe nebo jinak zpracovaného dokumentu. Studenti si nechají potvrdit vykonanou praxi v uvedeném dokumentu a v indexu v kolonce „ostatní záznamy“. Potvrzení musí obsahovat údaje, od kdy do kdy byla praxe vykonána s razítkem a podpisem. Záznam v indexu bude kontrolován při zápise a na jeho podkladě jim bude udělen zápočet a započten příslušný počet kreditů.