Pojištění studentů v rámci odborné praxe

Pojištění studentů v rámci praxe

Studenti FVHE VFU Brno, kteří jsou v rámci studia vysláni na praxi, jsou pojištěni pojistnou smlouvou č. 7720266198, uzavřenou mezi VFU Brno a pojišťovnou Kooperativa pojišťovna, a.s., Vinna Insurance Group.

V jejím dodatku č. 2 (účinný od 24. 7. 2008), jsou sjednány následující pojistné podmínky:

  • limit pojistného plnění je stanoven na výši 3 mil. Kč v případě, že student způsobí poskytovateli praxe škodu
  • student je pojištěn i pro případ úrazu při praxi a to do výše 3 mil. Kč
  • pojištění je platné na celém území EU
  • pojištění odpovědnosti se vztahuje mj. také na obecnou odpovědnost za škodu a zdraví, odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku, odpovědnost za jinou majetkovou škodu, odpovědnost za jinou majetkovou škodu způsobenou vadným výrobkem, která nevyplývá ze škody na zdraví, na životě nebo na věci, odpovědnost za cizí věci převzaté, odpovědnost za cizí věci užívané a další pojistná plnění