Přijímací řízení ke studiu v doktorském studijním programu (Ph.D.)

D ě k a nka Fakulty veterinární hygieny a ekologie VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO

vypisuje přijímací řízení ke studiu  v doktorském studijním programu (Ph.D.)

Veterinární hygiena a ekologie s nástupem od 1. října 2018 ve studijních oborech:


 

4302V018: Veterinární biochemie, chemie a biofyzika

Tématické okruhy:

 1. Změna barvy vybraných potravin po tepelném namáhání
 2. Vybrané stopové prvky u psů

4302V019: Veterinární ekologie

Tématické okruhy:

 1. Analýza genealogie želvích kokcidií mikroskopickými a molekulárně genetickými metodami
 2. Ekologie luptoušů rodu Menacanthus
 3. Dlouhodobé účinky akutní expozice paracetamolu na přežívání a reprodukci Daphnia  magna
 4. Sezónní změny v účinku patogenů a dalších stresorů na obojživelníky
 5. Ekologie a dopady infekce Ophidiomyces ophiodiicola u hadů
 6. Normální hematologické a biochemické parametry netopýrů
 7. In vitro modely pro posouzení rizika toxických látek v životním prostředí pro obratlovce

4301V007: Choroby volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad

Tématické okruhy:

 1. Úspěšnost vypouštění ptáků do přírody po jejich ošetření v záchranných stanicích
 2. Globální revize luptoušů rodu Myrsidea (Phthiraptera: Amblycera)
 

4302V003: Hygiena a technologie potravin

Tématické okruhy:

 1. Toxigenní potenciál kmenů Bacillus cereus izolovaných z pracovního prostředí provozoven stravovacích služeb
 2. Vliv přírodních bioaktivních sloučenin na kvalitu potravin a jejich skladovatelnost
 3. Expoziční zdroje jódu pro populaci v ČR: zaměření na potraviny živočišného  původu
 4. Význam potravin v šíření antimikrobiální rezistence a faktorů virulence u enterokoků
 5. Zajištění bezpečnosti potravin s ohledem na produkci bakteriálních toxinů
 6. Vliv bakterií rodu Bacillus na kvalitu a bezpečnost potravin živočišného původu
 7. Analýza vybraných znaků jakosti jedlého podílu hlemýžďů v závislosti na jejich  druhu a původu
 8. Vliv vybraných aditiv, potravinových přísad a esenciálních olejů na kvalitativní parametry rybího masa
 

4302V011: Výživa, dietetika hospodářských zvířat a hygiena  vegetábilií

Tématické okruhy:

 1. Srovnání produkce živin tří odrůd lupiny bílé
 2. Zvýšení nutriční hodnoty semen lupiny bílé odslupkováním
 3. Srovnání nutriční hodnoty svaloviny skotu s masnou a kombinovanou užitkovostí při zachování stejné úrovně výživy
 4. Ukazatele reprodukce a zdravotního stavu samic zakrslých králíků ve vztahu k navrženým dietám
 

4301V024: Veřejné veterinářství a ochrana zvířat

Tématické okruhy:

 1. Nálezy u skotu při veterinární prohlídce na jatkách z pohledu zdraví a pohody zvířat
 2. Nálezy u prasat při veterinární prohlídce na jatkách z pohledu zdraví a pohody zvířat
 3. Veterinární dozor v ochraně zvířat proti týrání v ČR
 4. Zhodnocení případů týrání zvířat v ČR
 5. Faktory ovlivňující welfare jatečných prasat
 6. Chov kachen z pohledu právních předpisů
4302V016: Veterinární toxikologie a toxikologie potravin

Tématické okruhy:

 1. UV filtry ve vodním ekosystému a jejich negativní účinky na vodní organismy
 2. Využití adsorbentů ke snížení negativních účinků mykotoxinů v krmivech
 3. Studium vlivu kombinované toxicity nanočástic stříbra a vybraných pesticidů na ryby
 4. Využití anuálních halančíků k hodnocení endokrinních účinků vybraných polutantů

 
 • Uchazeči mohou být absolventi FVHE VFU Brno nebo FVL VFU Brno, případně fakult  příbuzného zaměření.
 • Součástí přijímacího řízení je zkouška z širšího základu zvoleného vědního oboru.
 • K přijímacím zkouškám budou uchazeči pozvání písemně.


Přihláška:

 • Přihláška (k vyzvednutí u p. Šírové - studijní oddělení DSP, budova 15)
 • Ověřená fotokopie diplomu a vysvědčení o ukončení  magisterského studijního programu nebo dodatku k diplomu
 • Životopis, příp. seznam publikací 


Termín:  do 22. června  2018 (první termín) / 31. srpna  2018 (druhý termín)


Studijní oddělení DSP (doktorský studijní program):

p. Šírová
Ústav výživy zvířat, Ústav zootechniky a zoohygieny, budova 15
Fakulta veterinární hygieny a ekologie VFU Brno
telefon: 541 562 671
e-mail: sirovah@vfu.cz

- poskytne informace o oborech studia, obsahu a formě přijímacích zkoušek