Přijímací řízení ke studiu v doktorském studijním programu (Ph.D.)

D ě k a nka Fakulty veterinární hygieny a ekologie VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO

vypisuje přijímací řízení ke studiu  v doktorském studijním programu (Ph.D.)

Veterinární hygiena a ekologie s nástupem od 1. října 2015  ve studijních oborech:


 

4302V018: Veterinární biochemie, chemie a biofyzika

Tématické okruh:

 1. Metoda elektrochemického stanovení selenu v biologickém materiálu
 2. Elektroanalytické metody pro stanovení významných stopových prvků v potravinách a krmivech
 3. Fyzikální vlastnosti vaječného obsahu
 4. Působení ionizujícího záření na vybrané pesticidy a Artemia franciscana
 5. Stanovení antioxidační kapacity (ve vybraných vzorcích)

4302V019: Veterinární ekologie

Tématické okruhy:

 1. Klinicky významné mechanizmy rezistence bakterií k antibiotikům a role mobilních genetických elementů v jejich šíření
 2. Studium epidemických plazmidů multirezistentích bakterií
 3. Diagnostika, morfologie, sekvenční charakteristiky a fylogenetická analýza střevních kokcidií ze želvích hostitelů. Evoluční vztahy želvích kokcidií
 4. Bioremediace sedimentu kontaminovaného těžkými kovy
 5. Ekotoxicita vybraných antibiotik pro organismy vodních a terestrických ekosystémů

4301V024: Veřejné veterinářství a ochrana zvířat

Tématické okruhy:

 1. Welfare zoozvířat při přepravě
 2. Úhyny prasat při přepravě na porážku
 3. Úhyny brojlerových kuřat při přepravě na porážku
 4. Welfare krůt při přepravě na porážku
 5. Welfare nosnic

4302V011: Výživa, dietetika hospodářských zvířat a hygiena  vegetábilií

Tématické okruhy:

 1. Využití rakytníkových výlisků ve výkrmu brojlerových kuřat a jejichvliv na zdravotní stav a užitkovost
 2. Vliv lupinového šrotu v dietách pro výkrmové kachny na užitkovost, jateční ukazatele a kvalitu svaloviny
 3. Změny v metabolickém profilu plemenných nosnic v průběhu snáškového období
 4. Vliv aminokyselinového profilu krmiva a srsti na koncentraci thyroxinu u koček různých plemen

4301V007: Choroby volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad

Tématické okruhy:

 1. Hlodavci jako ústřední článek ohniska zoonotických nákaz
 2. Monitoring vybraných chorob ryb ve stojatých vodách České republiky a identifikace jejich původců
 3. Hematologie a biochemie středoevropských netopýrů
 4. Monitoring zdravotního stavu dravců a sov v záchranných centrech
 5. Monitoring zdravotního stavu spárkaté zvěře v různých biotopech
 6. Sledování vybraných genetických a biochemických parametrů u lososovitých ryb v souvislosti se zefektivněním produkce v intenzivních chovech

4302V003: Hygiena a technologie potravin

Tématické okruhy:

 1. Studium vlivu různého postupu zpracování vzorků potravin pro skenovací elektronovou mikroskopii
 2. Využití kvantových teček v mikroskopii potravin
 3. Použití obrazové analýzy v hodnocení mikrostruktury potravin
 4. Výskyt reziduí vybraných antimikrobiálních látek v syrovém mléce
 5. Antibakteriální aktivita konopí, medu a propolisu na vybrané bakteriální původce
 6. Antibakteriální účinky vybraných fágů na baktérie S. aureus a možnosti jejich využití v praxi      
 7. Vliv modifikované atmosféry balení (MAP) na kvalitu čerstvého sýru v reálném čase  skladování
 8. Rovnovážné vlhkosti, vodní aktivity a sorpční tepla u vybraných mléčných výrobků v oblasti skladovacích teplot
 9. Mikrobiologická kvalita a bezpečnost vybraných potravin živočišného původu z  pohledu platné legislativy a použitých konzervantů
 10. Kvalita a bezpečnost mléčných výrobků a možnosti jejich ovlivnění
 11. Expoziční zdroje jódu pro populaci v ČR: zaměření na potraviny živočišného původu    
 12. Charakteristika mléčných proteinů
 13. Kontaminace masa na jatkách – vliv na údržnost a možnosti redukce

4302V016: Veterinární toxikologie a toxikologie potravin

Tématické okruhy:

 1. Využití qRT-PCR při stanovení exprese vybraných genů u ryb vystavených působení estrogenním látkám
 2. Sledování biochemických markerů u ryb pro posouzení negativního vlivu cizorodých látek ve vodním prostředí
 3. Hodnocení kontaminace rtutí a její speciace u zvířat
 4. Studium interakcí látek kontaminujících vodní prostředí u ryb

 
 • Uchazeči mohou být absolventi FVHE VFU Brno nebo FVL VFU Brno, případně fakult  příbuzného zaměření.
 • Součástí přijímacího řízení je zkouška z širšího základu zvoleného vědního oboru.
 • K přijímacím zkouškám budou uchazeči pozvání písemně.


Přihláška:

 • Přihláška (k vyzvednutí u p. Šírové - studijní oddělení DSP, budova 15)
 • Ověřená fotokopie diplomu a vysvědčení o ukončení  magisterského studijního programu nebo dodatku k diplomu
 • Životopis, příp. seznam publikací 


Termín:  do 30. června  2015 (první termín) / 31. srpna  2015 (druhý termín)


Studijní oddělení DSP (doktorský studijní program):

p. Šírová
Ústav výživy zvířat, Ústav zootechniky a zoohygieny, budova 15
Fakulta veterinární hygieny a ekologie VFU Brno
telefon: 541 562 671
e-mail: sirovah@vfu.cz

- poskytne informace o oborech studia, obsahu a formě přijímacích zkoušek