VFU Brno >  FVHE >  Pro uchazeče >  Magisterské studium >  Bilogie - okruhy, literatura

Biologie - tématické okruhy otázek, doporučená literatura


Tématické okruhy otázek k přijímacím zkouškám z biologie

Biologie
 • Vznik a vývoj života na Zemi.
 • Živé soustavy. Vznik eukaryotické buňky. Tři domény života na Zemi.
 • Nebuněčné formy živých soustav (viry, priony).
 • Buněčná teorie, J.E. Purkyně. Buňka - základní jednotka živých systémů, chemické složení buňky, membrány, organely. Prokaryotická a eukaryotická buňka. Rostlinná a živočišná buňka.
 • Příjem a výdej látek, osmotické jevy.
 • Buněčný metabolismus, anaerobní glykolýza, oxidativní fosforylace, fotosyntéza.
 • Proteiny, aminokyseliny, genová exprese (transkripce, translace).
 • Cytoskelet, pohyb.
 • Rozmnožování, konjugace, buněčný cyklus, mitóza, meióza, oogeneze, spermiogeneze, vývoj.

Genetika
 • Chromozomy, nukleové kyseliny, replikace DNA, mutace.
 • Základní genetické pojmy.
 • Mendelismus, J.G. Mendel, Mendelovy zákony, monohybridismus, dihybridismus, genové interakce, dědičnost a pohlaví, vazba genů.
 • Nemendelistická (cytoplazmatická) dědičnost.
 • Populační genetika, Hardy-Weinbergův zákon.
 • Kvantitativní genetika.

Biologie člověka
 • Evoluce člověka.
 • Soustava kosterní, svalová, cévní (včetně krve), dýchací, trávicí, vylučovací, pohlavní, krycí, nervová, endokrinní, smyslová.
 • Metabolismus, imunita.
 • Ontogeneze.

Zoologie
 • Názvy zoologických věd, taxonomie, evoluce, fylogeneze.
 • Bezobratlí (prvoci, houbovci, žahavci, ploštěnci, měkkýši, kroužkovci, hlístice, členovci, hmyz) - charakteristika, orgánové soustavy, významní zástupci.
 • Obratlovci (ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci) - charakteristika, orgánové soustavy, významní zástupci.
 • Etologie. Domestikace.

Ekologie
 • Organismy a prostředí, společenstva, ekosystémy.
 • Ekologická nika, biotop.
 • Abiotické a biotické složky prostředí.
 • Potravní ekologie.
 • Populace a vztahy mezi nimi.
 • Biogeografie, biodiverzita.
 • Ochrana přírody.

Doporučená literatura k přípravě na zkoušku:
 • Jelínek J., Zicháček V.: Biologie pro gymnázia. Nakladatelství Olomouc, 2007.
 • Rosypal S. a kol.: Nový přehled biologie. Scientia, Praha, 2003.
 • Kočárek: Genetika, Scientia, Praha, 2004 Obecná charakteristika živých soustav

Copyright 2006 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Palackého 1/3, 612 42 Brno, tel.: +420 54156 1111
-
webmaster