Tvůrčí aktivita ústavů FVHE

Realizace výzkumu a vývoje je nezbytnou podmínkou pro hodnocení nejen edukační, ale i celkové tvůrčí činnosti fakulty, které jsou základními předpoklady uznání kreditu a postavení FVHE v rámci evropského systému veterinárního vzdělávání.

Vědeckovýzkumná činnost FVHE

Vědeckovýzkumná činnost FVHE je zaměřena do oblasti zdravotní a hygienické nezávadnosti potravin a surovin živočišného i rostlinného původu a to z pohledu jejich ekologické produkce, bezpečnosti a kvality.
Vědecká a výzkumná činnost zaujímá značný podíl z celkové tvůrčí činnosti akademických pracovníků a jako každá jiná činnost vyžaduje dodržování obecně platných pravidel společenské činnosti. V souladu s koncepcí Evropské unie v oblasti problematiky bezpečnosti potravin se výzkum na FVHE orientuje na sledování suroviny resp. potraviny od jejího vzniku až po konečného spotřebitele.
Podstatná část výsledků má aplikační hodnotu a je implementována do zemědělské prvovýroby, do technologických postupů při výrobě potravin a do veterinární hygienické a dozorové činnosti. Strategickým cílem vědecké a výzkumné činnosti fakulty pro další léta zůstává bezpečnost, zdravotní nezávadnost a kvalita potravin z pohledu veterinární hygienické a dozorové činnosti.

Výzkumný záměr FVHE

Rozhodujícím momentem v oblasti vědy, výzkumu a vývoje, který vedl k zintenzivnění badatelské činnosti na FVHE, bylo získání celofakultního výzkumného záměru fakulty jako integračního prvku spojujícího jednotlivá pracoviště, jehož doba řešení zahrnovala léta 2005 – 2011.
Tento nový výzkumný záměr byl na základě aktuálnosti obsahu a kvality zpracování projektu zařazen ve výběrovém řízení MŠMT do kategorie A, tzn. mezi stoprocentně financované výzkumné záměry bez finančního podílu řešitelského pracoviště.
Výzkumný záměr byl orientován na veterinární aspekty bezpečnosti a kvality potravin, které představují nejrizikovější oblast z hlediska zdravotní nezávadnosti potravin a to v celé šíři problematiky ochrany spotřebitele před nebezpečím z potravin. Koncepce výzkumného záměru vycházela ze stanoveného rámce vymezeného Evropskou unií na zvýšení důvěry spotřebitele v nezávadnost potravin. Akceptoval moderní evropský trend řešení problematiky bezpečnosti potravin založený na sledování potraviny od jejího vzniku v prvovýrobě až po konečného spotřebitele. Řešil problematiku rozpoznávání a identifikace jednotlivých nebezpečí, které působí prostřednictvím potravin a mohly by ohrozit zdraví člověka. Zahrnoval komplexně celou problematiku bezpečnosti a kvality potravin od ekologických podmínek produkce surovin pro výrobu potravin, produkce krmiv a výživy zvířat, produkčního zdraví zvířat, ochrany a welfare zvířat, hygieny a zdravotní nezávadnosti produktů a potravin a také problematiku veterinární ochrany veřejného zdraví.

Grantové projekty

Kromě výzkumného záměru se výzkumná a tvůrčí činnost realizuje řešením grantových projektů různých agentur, jako:

(V minulosti to bylo i GAAV ČR (Grantová agentura Akademie věd České republiky), FRVŠ (Fond rozvoje vysokých škol),Poultryflorgut - 6. rámcový program).

 

Interní projekty

Výzkum na jednotlivých ústavech

Výzkum na Fakultě veterinární hygieny a ekologie je organizován v sekcích a realizován na jednotlivých ústavech fakulty.

K financování vědeckovýzkumné činnosti slouží institucionální prostředky přidělované univerzitou na fakultu a dále na jednotlivé ústavy nebo prostředky nedotačního charakteru získané ze soutěží o finanční podporu v rámci různých druhů grantů a projektů a konečně prostředky specifikovaného výzkumu, které jsou využívány na podporu výzkumné činnosti ve spojení s činností studentů. Významný vědecký potenciál jednotlivých ústavů fakulty, který se podílí na tvorbě a prezentaci výsledků vědy, výzkumu a vývoje, tvoří akademičtí pracovníci spolu s  doktorandy.
Vědecké laboratoře na jednotlivých ústavech jsou vybaveny moderní přístrojovou technikou především z poslední doby, takže snesou plné srovnání s obdobnými pracovišti u nás i v zahraničí. Dosažené výsledky jsou na základě toho věrohodné, standardní a srovnatelné.