Ústav dějin veterinárního lékařství je společným pracovištěm obou fakult FVHE a FVL Veterinární univerzity Brno.

Ukázky ze všech veterinárně historických fondů jsou k vidění ve stálé expozici dějin veterinární medicíny v Kabinetu dějin veterinární medicíny, který je umístěn v prostorách Studijního a informačního střediska Veterinární univerzity v budově č. 24, blok A, 4. NP.

V přímé odborné péči Kabinetu dějin veterinární medicíny se nacházejí dvourozměrné historicko-dokumentační (písemné a obrazové) a trojrozměrné muzejní fondy budované v ČR od poloviny 60. let 20. století a deponované od roku 1991 v areálu univerzity. Ve fondech jsou obsaženy biografické materiály o životě a práci našich i zahraničních veterinárních lékařů, novinové a časopisecké výstřižky o československých veterinárních institucích, fotografické a filmové záběry z veterinární činnosti, veterinární nástroje, přístroje a léčiva z veterinární praxe od konce 19. století a umělecké předměty (obrazy, medaile, plastiky apod.) vztahující se k veterinárnímu prostředí od konce 19. století.

Historicky nejvzácnější fond odborné veterinární literatury je v současné době dislokován v Ústřední knihovně Státní veterinární správy v Brně a jeho sepětí s ostatními veterinárními historickými fondy se stále udržuje a prohlubuje.

V Kabinetu dějin veterinární medicíny se rovněž soustřeďuje zájmová činnost oborů dějin medicínsko-biologických, zejména dějin veterinární medicíny a farmacie.

Ve spolupráci se sekcí dějin Společnosti veterinárních lékařů organizoval ústav v 90. letech 20. století v Brně a v Košicích česko-slovenské veterinárně historické konference a vydával publikace v edici Historia medicinae veterinariae.

V roce 2000 se ústav podílel na zorganizování 31. mezinárodního kongresu Světové společnosti pro dějiny veterinární medicíny na VETUNI, v roce 2009 se stal garantem 9. mezinárodního sympózia o dějinách medicíny, farmacie a veterinární medicíny na VETUNI, významně se také podílel na průběhu oslav 90. a 100. výročí založení VETUNI.

Činnost zájemců o historii veterinární medicíny a farmacie našla institucionální zázemí v Klubu dějin veterinární medicíny a farmacie, který byl zřízen na VETUNI z rozhodnutí rektora v roce 2007. Klub sdružuje více než 50 členů a na akce jím pořádané je zván i širší okruh zájemců o historickou problematiku veterinární medicíny a farmacie.

Členové klubu navázali na činnost Sekce dějin veterinární medicíny Společnosti veterinárních lékařů, pokračují v publikační činnosti v rámci edice Historia medicinae veterinariae a podílí se na přípravě řady seminářů a kongresů a aktivně se mnohých odborných setkání účastní. Pravidelné schůze klubu se konají každou středu v Kabinetu dějin veterinární medicíny a farmacie Ústavu dějin veterinárního lékařství VETUNI Brno.

Ústav dějin veterinárního lékařství každoročně zabezpečuje přípravu a realizaci tzv. „zlatých diplomů“ Veterinární univerzity Brno. Na slavnostní promoci po 50 letech od ukončení veterinárního studia přicházejí na školu i absolventi působící ve vzdálených částech světa. Tato ojedinělá a významná aktivita je účastníky i odbornou a společenskou veřejností mimořádně příznivě přijímána a hodnocena.

 

vedoucí ústavu

MVDr. Karel Kovařík
Tel.: +420 541 562 155
E-mail: kovarikka@vfu.cz

 

sekretářka

Mgr. Marie Krejčí
Tel.: +420 541 562 154
E-mail: krejcim@vfu.cz

 

Alexandr Krátký
Tel.: +420 541 562 153
E-mail: kratkya@vfu.czPerfektní zázemí

Rádi se bavíte a sportujete? V areálu univerzity se nachází největší krytá sportovní plocha ve městě, kde si studenti můžou zahrát přes 30 druhů sportu, od volejbalu, basketbalu, zumby až po fitness. Čekání na výuku si můžete zkrátit v pěkném a zeleném parku, kde je připojení na wifi. V areálu univerzity je k dispozici také Ústřední knihovna, kde můžete najít studovnu s možností zapůjčení odborné literatury z oboru veterinární medicíny, hygieny a technologie potravin či welfare zvířat, jsou zde také počítačové učebny s připojením na internet. Dále studenti mohou využít soukromé místnosti na učení nebo relax zónu. Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských Kaunicových kolejích, kde je možnost stravování. Během roku se pořádají různé akce pro studenty jako je Vítání prváků, Univerzitní Majáles, Job fair a spoustu dalšího.

Více zde

Uplatnění absolventů

Chcete se stát odborníky v oblasti veterinární hygieny, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin a veterinární medicíny? Máte zájem o ekologii, welfare a ochranu zvířat? Nebo se chcete podívat pod pokličku gastronomie v našem nejmladším studijním programu Zdravotní nezávadnost a bezpečnost potravin v gastronomii? Více informací o studiua

jak se můžete uplatnit najdete ZDE

TEXT