Bakalářské práce

Student v průběhu studia plní studijní program, jehož součástí je absolvování výuky předepsaných předmětů a jejich zakončení zápočtem a zkouškou. Absolventi studia bakalářského studijního programu se stávají po vykonání státní závěrečné zkoušky, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce.

Témata bakalářských prací

Témata bakalářských prací a příslušné vedoucí těchto prací navrhují přednostové ústavů FVHE v počtech stanovených děkanem FVHE. Téma bakalářské práce musí být zaměřeno do těchto oblasti: Bezpečnost a kvalita potravin, Ochrana zvířat a welfare, Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii.

Přednostové ústavů předají témata bakalářských prací nejpozději do 30. dubna každého akademického roku na studijní oddělení FVHE.

Zveřejnění témat

Zveřejnění témat bude po schválení děkanem provedeno vyvěšením na informační tabuli příslušného ústavu, na nástěnce studijního oddělení a na webové stránce FVHE.

Vedoucí práce

Bakalářská práce může být zpracovávána na ústavech Fakulty veterinární hygieny a ekologie nebo ústavech a klinikách Fakulty veterinárního lékařství zabezpečujících integrovanou výuku, výzkumném ústavu, státním veterinárním ústavu, případně na obdobném pracovišti.

Vedoucím bakalářské práce je přednostou příslušného ústavu stanovený akademický pracovník VFU Brno na úrovni profesora, docenta, odborného asistenta nebo asistenta. V případě, že je práce zpracovávána na pracovišti mimo VFU Brno, je pracovník daného pracoviště mimo VFU Brno, pod jehož vedením je práce zpracovávána, jmenován vedoucím práce – specialistou.

Přihlášení ke zpracování bakalářské práce

Student je povinen se přihlásit ke zpracování bakalářské práce na vybrané téma, k příslušnému vedoucímu práce. V případě, že téma je již obsazeno jiným studentem, je povinen přihlásit se ke zpracování bakalářské práce na jiné téma a tomuto tématu odpovídajícímu vedoucímu práce.

Student je povinen přihlásit se ke zpracování bakalářské práce nejpozději do 31. října ve čtvrtém semestru studia. Student má právo navrhnout vedoucímu práce své téma bakalářské práce, zpracování bakalářské práce na toto téma je však podmíněno souhlasem vedoucího práce.

Do 30. listopadu zajistí přednosta ústavu zadání práce včetně přesného názvu i v angličtině, zásad pro vypracování práce (postup) a seznamu vhodné literatury do elektronické studijní agendy STAG. Přednostové ústavů předají na studijní oddělení FVHE seznam studentů, jejich témat a příslušných vedoucích a originál vyplněných formulářů zadání práce opatřený razítkem a podepsaný studentem a přednostou ústavu do 30. listopadu každého akademického roku. Originál formulář podepsaný děkanem bude uložen na ústavu. Jména oponentů se zadávají do elektronické studijní agendy STAG nejpozději do 31. prosince pátého semestru studia.

Vypracování, odevzdání a hodnocení bakalářské práce

Instrukce pro vypracování, odevzdání a hodnocení bakalářské práce, včetně formulářů jsou k dispozici zde.

Obhajoba bakalářské práce

Obhajoba bakalářské práce probíhá v termínu určeném děkanem FVHE jako součást státní závěrečné zkoušky před komisí. Obhajoba probíhá formou rozpravy mezi studentem a členy komise. Obhajobu řídí předseda komise nebo v případě jeho nepřítomnosti děkanem fakulty pověřený jiný člen komise.

Průběh obhajoby je zpravidla následující:

 • předseda komise zahájí obhajobu bakalářské práce
 • student uvede základní these bakalářské práce (cca 10 min)
 • předseda nebo jím pověřený člen komise seznámí komisi a studenta s obsahem oponentského posudku
 • vedoucí bakalářské práce nebo pověřený člen komise předloží komisi hodnocení studenta školitelem - Vyjádření vedoucího práce
 • student se vyjádří k oponentskému posudku
 • student v rozpravě zodpoví dotazy účastníků rozpravy

 Průběh rozpravy zhodnotí komise v neveřejném zasedání členů komise.

Klasifikace bakalářské práce a obhajoby:

 • výborně A
 • výborně B
 • velmi dobře C
 • velmi dobře D
 • dobře E
 • neprospěl/a FX
 • neprospěl/a F

Výsledek vyznačí předseda komise do výkazu o studiu studenta. Známka neprospěl/a se do výkazu o studiu studenta nezapisuje. Výsledek obhajoby bakalářské práce včetně známky neprospěl/a FX nebo neprospěl/a F zaznamená předseda komise do přehledu o vykonaných zkouškách (protokolu) a elektronické studijní agendy STAG. Průběh a výsledek obhajoby bakalářské práce předseda komise zaznamená do protokolu o státní závěrečné zkoušce.Proč studovat na VETUNI

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Prtnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT