Bakalářský studijní program (Garant: prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.)

Popis studia a uplatnění

Bakalářský studijní program Bezpečnost a kvalita potravin

Zaměření studia

Cílem bakalářského studijního programu v oboru Bezpečnost a kvalita potravin je připravit odborníky na bakalářské úrovni pro oblast technologie a hygieny potravin živočišného i rostlinného původu, analýzy potravin, ekologických aspektů ve výrobě, distribuci a prodeji potravin a také v uplatňování právních předpisů, kontroly a dozoru nad potravinami. Bakalářský studijní program naplňuje obsah Evropských směrnic, týkajících se požadovaného vzdělání pro veterinární asistenty. Jsou kvalifikovaní k používání laboratorních metod pro analýzy a hodnocení potravin, a to zejména s ohledem na parametry prokazující úroveň kvality a zdravotní nezávadnosti potravin. 

Kde se můžeš uplatnit?

ZEMĚDĚLSKÉ  A POTRAVINÁŘSKÉ PROVOZY

  • odborný a technický pracovník v oblasti kontroly, výroby, distribuce a prodeje potravin
  • manažer kvality
  • manažer hy​gieny
  • vedoucí provozů a úseků
  • interní auditor systémů managementu bezpečnosti a kvality potravin

DOZOROVÁ ČINNOST STÁTNÍCH ORGÁNŮ (SZPI, SVS ČR, ČOI...)

  • asistent úředního veterinárního lékaře (ve smyslu zákona č. 166/1999 Sb.) s působením v oblasti státního dozoru v chovech zvířat s kompetencí k provádění vybraných veterinárních výkonů a v oblasti zpracování živočišných produktů
  • inspektor

ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY (MINISTERSTVA, ÚŘADY OBCÍ, POLICIE ...)

  • řešení problematiky bezpečnosti potravin

STÁTNÍ  A SOUKROMÉ LABORATOŘE

  • kontrola zdravotní nezávadnosti a kvality surovin, potravin a krmiv

Požadavky a předpoklady

O studium v bakalářském studijním programu se uchází studenti, kteří mají úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitou a prokáží potřebnou způsobilost pro toto studium. Potřebná způsobilost k bakalářskému studiu se prokazuje výsledky studia na střední škole a budou zohledněny i aktivity nad rámec základního středoškolského studia (soutěže, odborné práce atd.). Studenty bakalářského studia se uchazeči stávají dnem zápisu ke studiu. Slavnostně je studium zahájeno slibem studenta při imatrikulaci.

Průběh studia

Bakalářské studium v oboru Bezpečnost a kvalita potravin je tříleté. Studijní program obsahuje studijní předměty, z nichž některé si student určuje z dvojic nebo trojic povinně volitelných předmětů podle svého zájmu a zaměření. Základními formami výuky jsou přednášky, praktická cvičení, semináře, konzultace, výuka v zemědělských a potravinářských podnicích a institucích, individuální stáže a praxe studentů, samostatná odborná práce na ústavech a účelových zařízeních fakulty a univerzity a dále samostatné studium. Důraz je kladen na praktickou výuku směřující k získání praktických dovedností studenta. Studijní úspěšnost je kontrolována průběžně během semestru, ukončením semestru zápočtem a ukončením studia předmětu zkouškou. Státní závěrečné zkouška je z pěti předmětů a jedna zkouška je představována obhajobou bakalářské práce.

Poskytované zázemí

Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských kolejích, kde je možnost stravování. V areálu univerzity je k dispozici Ústřední knihovna, kde můžete najít studovnu pro studenty s možností zapůjčení odborné literatury, získat odborné poznatky ze světových databází z oboru veterinární medicíny, hygieny a technologie potravin či welfare zvířat v počítačové učebně s připojením na Internet. Dále studenti mohou využít soukromé místnosti na učení nebo relax zónu.

Ukončení studia

Absolventy studia bakalářského studijního programu v oboru Bezpečnost a kvalita potravin se studenti stávají po vykonání státní závěrečné zkoušky, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Těmto absolventům je vydán diplom s vysvědčením o vykonání státní závěrečné zkoušky a je udělen titul „bakalář“, ve zkratce „Bc.“ uváděné před jménem. Slavnostně je studium zakončeno promocí.Proč studovat na VETUNI

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Prtnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT