Navazující magisterský studijní program (Garant: prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.)

 Zaměření studia

Cílem studia ve studijním programu Bezpečnost a kvalita potravin je připravit odborníky na úrovni řídících pracovníků pro oblast hygieny a technologie potravin živočišného a rostlinného původu, dále pro oblast  analýzy potravin zejména z hlediska parametrů prokazujících úroveň zdravotní nezávadnosti potravin, a parametrů dokládajících správnou hygienickou a výrobní praxi v technologii produkce a zpracování potravin. Absolventi jsou dále připraveni působit v oblasti ekologických aspektů výroby, distribuce a prodeje potravin a v oblasti řízení, ekonomiky a legislativy výroby.

Kde se můžeš uplatnit?

ZEMĚDĚLSKÉ  A POTRAVINÁŘSKÉ PROVOZY 

 • samostatný odborný pracovník v oblasti řízení, kontroly, výroby, distribuce a prodeje potravin
 • manažer kvality
 • manažer hy​gieny
 • vedoucí provozů a úseků
 • interní auditor systémů managementu bezpečnosti a kvality potravin
 • vedoucí funkce v kontrolních, vývojových a výzkumných pracovištích potravinářského průmyslu

DOZOROVÁ ČINNOST STÁTNÍCH ORGÁNŮ 

 • samostatný pracovník pro výkon státního dozoru nad potravinami (SZPI, SVS ČR, KHS, ČOI...) 
 • asistent úředního veterinárního lékaře (ve smyslu zákona č. 166/1999 Sb.) s působením v oblasti státního dozoru v chovech zvířat s kompetencí k provádění vybraných veterinárních výkonů a v oblasti zpracování živočišných produktů

ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY (MINISTERSTVA, ÚŘADY OBCÍ, POLICIE ...) 

 • řešení problematiky bezpečnosti potravin

STÁTNÍ  A SOUKROMÉ LABORATOŘE 

 • kontrola zdravotní nezávadnosti a kvality surovin, potravin a krmiv
 • samostatný pracovník v laboratorní diagnostice týkající se analýz potravin a při řízení a kontrole kvality a hygieny v oblasti potravin

VĚDECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST NA UNIVERZITÁCH

 • studium doktorského studijního programu 
 • akademický pracovník

Požadavky a předpoklady

O studium v navazujícím magisterském studijním programu se uchází studenti, kteří mají ukončené bakalářské studium v oboru Bezpečnost a kvalita potravin nebo podobného směru. Potřebná způsobilost k navazujícímu magisterskému studiu se prokazuje zejména výsledky studia v bakalářském studijním programu a výsledky přijímací zkoušky. Studenty navazujícího magisterského studia se uchazeči stávají dnem zápisu ke studiu.¨

Průběh studia

Navazující magisterské studium v oboru Bezpečnost a kvalita potravin je dvouleté. Studijní program obsahuje studijní předměty, z nichž  si některé student určuje z dvojic nebo trojic povinně volitelných předmětů podle svého zájmu a zaměření. Základními formami výuky jsou přednášky, praktická cvičení, semináře, konzultace, výuka v zemědělských a potravinářských podnicích a institucích, individuální stáže a praxe studentů, samostatná odborná práce na ústavech a účelových zařízeních fakulty a univerzity a dále samostatné studium. Důraz je kladen na teoretickou výuku vedoucí k podpoře tvůrčích schopností studentů.

Poskytované zázemí

Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských kolejích, kde je možnost stravování. V areálu univerzity je k dispozici Ústřední knihovna, kde můžete najít studovnu pro studenty s možností zapůjčení odborné literatury, získat odborné poznatky ze světových databází z oboru veterinární medicíny, hygieny a technologie potravin či welfare zvířat v počítačové učebně s připojením na Internet. Dále studenti mohou využít soukromé místnosti na učení nebo relax zónu. 

Ukončení studia

Absolventy studia navazujícího magisterského studijního programu v oboru Bezpečnost a kvalita potravin se studenti stávají po vykonání státní závěrečné zkoušky, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. Těmto absolventům je vydán diplom s vysvědčením o vykonání státní závěrečné zkoušky a je udělen titul „magistr“, ve zkratce „Mgr.“ uváděné před jménem. Slavnostně je studium zakončeno promocí.Proč studovat na VETUNI

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Prtnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT