Diplomové práce

Student v průběhu studia plní studijní program, jehož součástí je absolvování výuky předepsaných předmětů a jejich zakončení zápočtem a zkouškou. Na závěr studia je student povinen absolvovat výuku a složit zkoušku z předmětů představující předměty státní závěrečné zkoušky. Součástí státní závěrečné zkoušky je zpracování a obhajoba diplomové práce.

Témata diplomových prací

Témata diplomových prací a příslušné vedoucí těchto prací navrhují přednostové ústavů FVHE v počtech stanovených děkanem FVHE. Téma diplomové práce musí být zaměřeno do těchto oblastí: Bezpečnost a kvalita potravin, Ochrana zvířat a welfare, Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii.
Přednostové ústavů předají témata diplomových prací nejpozději do 30. dubna každého akademického roku na studijní oddělení FVHE.

Zveřejnění témat

Témata odsouhlasená děkanem FVHE zveřejní přednostové ústavů do začátku akademického roku. Zveřejnění témat bude provedeno vyvěšením na informační tabuli příslušného ústavu, na nástěnce studijního oddělení a na webové stránce FVHE.

Vedoucí práce

Diplomová práce může být zpracovávána na ústavech Fakulty veterinární hygieny a ekologie nebo ústavech a klinikách Fakulty veterinárního lékařství zabezpečujících integrovanou výuku, výzkumném ústavu, státním veterinárním ústavu, případně na obdobném pracovišti.
Vedoucím diplomové práce je přednostou příslušného ústavu stanovený akademický pracovník VFU Brno na úrovni profesora, docenta nebo odborného asistenta. V případě, že je práce zpracovávána na pracovišti mimo VFU Brno, je pracovník daného pracoviště mimo VFU Brno, pod jehož vedením je práce zpracovávána jmenován vedoucím práce – specialistou.

Přihlášení ke zpracování diplomové práce

Student je povinen přihlásit se ke  zpracování diplomové práce nejpozději do 31. října v prvním semestru studia. Student má právo navrhnout vedoucímu práce své téma diplomové práce, zpracování diplomové práce na toto téma je však podmíněno souhlasem vedoucího práce.

Do 30. listopadu zajistí přednosta ústavu zadání práce včetně přesného názvu i v angličtině, zásad pro vypracování práce (postup) a seznamu vhodné literatury do elektronické studijní agendy STAG. Přednostové ústavů předají na studijní oddělení FVHE seznam studentů, jejich témat a příslušných vedoucích a originál vyplněných formulářů zadání práce opatřený razítkem a podepsaný studentem a přednostou ústavu do 30. listopadu každého akademického roku. Originál formuláře podepsaný děkanem bude uložen na ústavu.
Jména oponentů se zadávají do elektronické studijní agendy STAG nejpozději do 31. prosince prvního semestru studia.

Vypracování, odevzdání a hodnocení diplomové práce

Instrukce pro vypracování, odevzdání a hodnocení diplomové práce, včetně formulářů jsou k dispozici zde

Obhajoba diplomové práce

Obhajoba diplomové práce probíhá před komisí jmenovanou děkanem fakulty, v termínu určeném děkanem fakulty, jako součást státní závěrečné zkoušky. Obhajoba práce se koná zpravidla za přítomnosti vedoucího a oponenta práce. Obhajoba probíhá formou rozpravy mezi studentem a členy komise. Obhajobu řídí předseda komise nebo v případě jeho nepřítomnosti přednostou pověřený jiný člen komise.

Průběh obhajoby je zpravidla následující:

 • předseda komise zahájí obhajobu diplomové práce
 • student uvede základní these diplomové práce (cca 10 min)
 • předseda nebo jím pověřený člen komise seznámí komisi a studenta s obsahem oponentského posudku
 • vedoucí diplomové práce nebo pověřený člen komise předloží komisi hodnocení studenta školitelem – Vyjádření vedoucího práce
 • student se vyjádří k oponentskému posudku
 • student v rozpravě zodpoví dotazy účastníků rozpravy


Průběh rozpravy s přihlédnutím k hodnocení vedoucího práce a oponenta zhodnotí komise v neveřejném zasedání členů komise.

Klasifikace diplomové práce a obhajoby:

 • výborně A
 • výborně B
 • velmi dobře C
 • velmi dobře D
 • dobře E
 • neprospěl/a FX
 • neprospěl/a F

Výsledek vyznačí předseda komise do výkazu o studiu studenta. Známka neprospěl/a se do výkazu o studiu studenta nezapisuje. Výsledek obhajoby diplomové práce včetně známky neprospěl/a FX nebo neprospěl/a F zaznamená předseda komise do přehledu o vykonaných zkouškách (protokolu) a elektronické studijní agendy STAG. Průběh a výsledek obhajoby diplomové práce předseda komise zaznamená do protokolu o státní závěrečné zkoušce.Proč studovat na VETUNI

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Prtnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT