Diplomové práce

Student v průběhu studia plní studijní program, jehož součástí je absolvování výuky předepsaných předmětů a jejich zakončení zápočtem a zkouškou. Na závěr studia je student povinen absolvovat výuku a složit zkoušku z předmětů představující předměty státní závěrečné zkoušky. Absolventi studia navazujícího magisterského studijního programu se stávají po vykonání státní závěrečné zkoušky, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce.

Témata diplomových prací

Témata diplomových prací a příslušné vedoucí těchto prací navrhují přednostové ústavů FVHE v počtech stanovených děkanem FVHE. Téma diplomové práce musí být zaměřeno do těchto oblasti: Bezpečnost a kvalita potravin, Ochrana zvířat a welfare, Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii.
Přednostové ústavů předají témata diplomových prací nejpozději do 30. dubna každého akademického roku na studijní oddělení FVHE.

Zveřejnění témat

Témata odsouhlasená děkanem FVHE zveřejní přednostové ústavů do začátku akademického roku. Zveřejnění témat bude po schválení děkanem provedeno vyvěšením na informační tabuli příslušného ústavu, na nástěnce studijního oddělení a na webové stránce FVHE.


Navazující magisterské studijní programy

Bezpečnost a kvalita potravin

Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii

 • Akademický rok 2023/2024 (obhájení (2024/2025)
 • Akademický rok 2022/2023 (obhájení 2023/2024)
 • Akademický rok 2021/2022 (obhájení 2022/2023)

Ochrana zvířat a welfare


Vedoucí práce

Diplomová práce může být zpracovávána na ústavech FVHE nebo ústavech a klinikách FVL zabezpečujících integrovanou výuku, výzkumném ústavu, státním veterinárním ústavu, případně na obdobném pracovišti.
Vedoucím diplomové práce je přednostou příslušného ústavu stanovený akademický pracovník VETUNI na úrovni profesora, docenta, nebo odborného asistenta. V případě, že je práce zpracovávána na pracovišti mimo VETUNI, je pracovník daného pracoviště mimo VETUNI, pod jehož vedením je práce zpracovávána, jmenován vedoucím práce – specialistou.

Přihlášení ke zpracování diplomové práce

Student je povinen se přihlásit ke zpracování diplomové práce na vybrané téma, k příslušnému vedoucímu práce. V případě, že téma je již obsazeno jiným studentem, je povinen přihlásit se ke zpracování diplomové práce na jiné téma a tomuto tématu odpovídajícímu vedoucímu práce.
Student je povinen přihlásit se ke zpracování diplomové práce nejpozději do 31. října v 1. semestru studia. Student má právo navrhnout vedoucímu práce své téma diplomové práce, zpracování diplomové práce na toto téma je však podmíněno souhlasem vedoucího práce.
Do 30. listopadu zajistí přednosta ústavu zadání práce včetně přesného názvu i v angličtině, zásad pro vypracování práce (postup) a seznamu vhodné literatury do IS STAG. Přednostové ústavů předají na studijní oddělení FVHE seznam studentů, jejich témat a příslušných vedoucích a originál vyplněných formulářů zadání práce opatřený razítkem a podepsaný studentem a přednostou ústavu do 30. listopadu každého akademického roku. Originál formuláře podepsaný děkanem bude uložen na ústavu. Jména oponentů se zadávají do IS STAG nejpozději do 31. prosince 3. semestru studia.

Obhajoba diplomové práce

Obhajoba diplomové práce probíhá v termínu určeném děkanem FVHE jako součást státní závěrečné zkoušky před komisí, která je jmenována děkanem FVHE. Obhajoba probíhá formou rozpravy mezi studentem a členy komise. Obhajobu řídí předseda komise nebo v případě jeho nepřítomnosti děkanem fakulty pověřený jiný člen komise.

Průběh obhajoby je zpravidla následující:

 • předseda komise zahájí obhajobu diplomové práce
 • student uvede základní these diplomové práce (cca 10 min)
 • předseda nebo jím pověřený člen komise seznámí komisi a studenta s obsahem oponentského posudku
 • vedoucí diplomové práce nebo pověřený člen komise předloží komisi hodnocení studenta školitelem - Vyjádření vedoucího práce
 • student se vyjádří k oponentskému posudku
 • student v rozpravě zodpoví dotazy účastníků rozpravy

Průběh rozpravy, s přihlédnutím k hodnocení vedoucího práce a oponenta, zhodnotí komise v neveřejném zasedání členů komise.

Klasifikace diplomové práce a obhajoby:

 • výborně A
 • výborně B
 • velmi dobře C
 • velmi dobře D
 • dobře E
 • neprospěl/a FX
 • neprospěl/a F

Výsledek obhajoby diplomové práce včetně známky neprospěl/a FX nebo neprospěl/a F zaznamená předseda komise do přehledu o vykonaných zkouškách (protokolu) a IS STAG. Průběh a výsledek obhajoby diplomové práce předseda komise zaznamená do protokolu o státní závěrečné zkoušce.Perfektní zázemí

Rádi se bavíte a sportujete? V areálu univerzity se nachází největší krytá sportovní plocha ve městě, kde si studenti můžou zahrát přes 30 druhů sportu, od volejbalu, basketbalu, zumby až po fitness. Čekání na výuku si můžete zkrátit v pěkném a zeleném parku, kde je připojení na wifi. V areálu univerzity je k dispozici také Ústřední knihovna, kde můžete najít studovnu s možností zapůjčení odborné literatury z oboru veterinární medicíny, hygieny a technologie potravin či welfare zvířat, jsou zde také počítačové učebny s připojením na internet. Dále studenti mohou využít soukromé místnosti na učení nebo relax zónu. Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských Kaunicových kolejích, kde je možnost stravování. Během roku se pořádají různé akce pro studenty jako je Vítání prváků, Univerzitní Majáles, Job fair a spoustu dalšího.

Více zde

Uplatnění absolventů

Chcete se stát odborníky v oblasti veterinární hygieny, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin a veterinární medicíny? Máte zájem o ekologii, welfare a ochranu zvířat? Nebo se chcete podívat pod pokličku gastronomie v našem nejmladším studijním programu Zdravotní nezávadnost a bezpečnost potravin v gastronomii? Více informací o studiua

jak se můžete uplatnit najdete ZDE

TEXT