Odborné vedení studenta

Odborný průběh studia v DSP zabezpečují školitelé, kterými mohou být jen osoby s vědeckou hodností DrSc. nebo CSc., akademicko-vědeckým titulem Dr. nebo akademickým titulem Ph.D., případně s odpovídajícím vědeckým kvalifikačním stupněm (samostatný vědecký pracovník, vedoucí vědecký pracovník). Školitele studenta DSP jmenuje a odvolává na návrh OR (oborové rady) děkan. OR může navrhnout jako školitele též odborníka z jiného pracoviště než z VETUNI s potřebnými kvalifikačními předpoklady.
Na návrh školitele může OR určit studentovi DSP i druhého školitele – specialistu. Školitelem – specialistou může být i osoba, která je v pracovním poměru s jiným zaměstnavatelem nebo osoba samostatně výdělečně činná.

Školitel vede odbornou a vědeckou přípravu studenta během studia v DSP. Vykonává zejména tyto činnosti:

 • sestavuje se studentem jeho individuální studijní plán
 • provádí průběžnou kontrolu plnění individuálního studijního plánu studenta
 • předkládá předsedovi OR roční hodnocení studenta DSP
 • navrhuje děkanovi studium studenta v jiných domácích nebo zahraničních vědeckých a vzdělávacích institucích
 • zabezpečuje podle potřeby konzultace u jiných odborníků
 • předkládá písemné stanovisko k disertační práci, předložené studentem k obhajobě
 • vyjadřuje se k žádosti studenta o přerušení studia
 • předkládá OR návrh na vyloučení studenta ze studia

V případě, že školitel řádně neplní své povinnosti, jmenuje děkan na návrh OR studentovi nového školitele.

Disertační práce

Disertační práce je výsledkem řešení konkrétního vědeckého a výzkumného úkolu. Musí obsahovat původní vědecké výsledky. Disertační práce může být předložena v podobě disertačního spisu nebo jako tematicky ucelený soubor publikací, opatřený stručným komentářem. Publikací se v tomto kontextu rozumí původní vědecké výsledky, přijaté do tisku nebo opublikované v některém z vědeckých časopisů.

Disertační práce musí splňovat tyto náležitosti:

 • musí být předložena k obhajobě v jazyce českém, slovenském nebo anglickém a musí vyhovovat jazykovým normám
 • musí být členěna na části požadované pro vědeckou publikaci, součástí výsledkové části je uvedení nových poznatků
 • disertační práce předložená v jazyce českém nebo slovenském musí být opatřena souhrnem v anglickém jazyce, práce předložená v anglickém jazyce musí mít český nebo slovenský souhrn
 • titulní strana musí obsahovat údaje, kde byla disertační práce vypracována a rok jejího dokončení
 • disertační práce musí být vytištěna nebo jiným způsobem rozmnožena a svázána v pevné vazbě

Přihláška k obhajobě

Student DSP podává písemnou přihlášku k obhajobě disertační práce děkanovi prostřednictvím předsedy příslušné OR.

Součástí přihlášky jsou:

 • životopis
 • seznam dosud publikovaných prací
 • disertační práce v počtu čtyř výtisků a soubor na USB disku nebo CD

Podmínkou uskutečnění obhajoby disertační práce je autorství nebo spoluautorství studenta DSP na nejméně jedné publikaci ve vědeckém časopise s impakt faktorem, uvedeném v databázi ISI Web of Knowledge. 

Oponentské posudky

Oborová rada navrhne děkanovi ke schválení alespoň 3 oponenty, kteří jsou odborníky v příslušném vědním oboru. Alespoň jeden z nich musí být profesorem nebo docentem a alespoň jeden z nich musí být z jiné vysoké školy nebo vědeckého pracoviště mimo VETUNI. Oponentem nemůže být ustanoven školitel studenta DSP.
Oponent disertační práci posoudí a vyhotoví písemný posudek, který odevzdá do 6 týdnů příslušnému předsedovi komise pro obhajobu disertační práce nebo mu do 14 dnů oznámí, že posudek nemůže vypracovat. Pokud nebyl posudek v uvedené lhůtě odevzdán, nebo pokud oponent oznámil, že posudek nemůže vypracovat, navrhne OR nového oponenta. Každý oponent je povinen vypracovat samostatný posudek, jehož závěrem musí být jednoznačné vyjádření, zda doporučuje disertační práci k obhajobě nebo nikoliv.
Pokud nadpoloviční většina oponentů nedoporučí disertační práci k obhajobě, předseda komise pro obhajobu disertační práce zastaví řízení a do 8 dnů předá materiály k dalšímu rozhodnutí děkanovi.

Termín a místo konání obhajoby

Předseda komise pro obhajobu disertační práce navrhne do 1 měsíce po obdržení posudků všech oponentů děkanovi termín a místo konání obhajoby disertační práce.
Obhajoba se koná nejpozději do 6 měsíců ode dne dodání žádosti o povolení obhajoby, doložené všemi doklady, pokud byly splněny všechny stanovené náležitosti a podmínky obhajoby.
Předseda komise pro obhajobu disertační práce prostřednictvím studijního oddělení děkanátu zveřejní nejméně 4 týdny předem dobu a místo konání obhajoby disertační práce a písemně tuto skutečnost oznámí studentovi DSP a členům komise.
Nejpozději 14 dnů přede dnem konání obhajoby disertační práce zašle předseda komise pro obhajobu disertační práce prostřednictvím studijního oddělení děkanátu posudky oponentů studentovi DSP a členům komise.

Komise

Obhajoba disertační práce se koná před komisí pro obhajobu disertační práce:

 • je jmenována děkanem na návrh OR
 • je nejméně pětičlenná a alespoň dva její členové musí být z pracoviště mimo VETUNI
 • je složena z předsedy, oponentů, školitele a dalších členů

Obhajoba disertační práce

 • Obhajoba disertační práce se koná za přítomnosti nejméně dvou třetin všech členů komise pro obhajobu disertační práce.
 • Jestliže se jeden z oponentů nemůže z mimořádně závažných důvodů obhajoby zúčastnit, může se obhajoba konat za podmínky, že nepřítomný oponent podal kladný posudek. V takovém případě se posudek nepřítomného oponenta při obhajobě přečte.
 • V nepřítomnosti dvou oponentů se obhajoba nemůže konat.
 • Obhajobu disertační práce řídí předseda komise pro obhajobu disertační práce, výjimečně z jeho pověření jiný člen komise. Oponent a školitel obhajobu řídit nemohou. Předseda komise zajistí pořízení zápisu, který podepíše.
 • Obhajoba disertační práce probíhá jako vědecká rozprava mezi studentem DSP, oponenty, členy komise pro obhajobu disertační práce a ostatními účastníky obhajoby.
 • Po skončení obhajoby disertační práce se koná neveřejné zasedání, na kterém komise pro obhajobu disertační práce zhodnotí její průběh a rozhodne tajným hlasováním o výsledku.
 • Obhajoba se hodnotí stupněm prospěl(a) - neprospěl(a).
 • Disertační práce je obhájena, pokud ji nadpoloviční většina všech přítomných členů komise pro obhajobu disertační práce hodnotí stupněm prospěl(a).
 • O výsledku hlasování se sepíše protokol, který podepíší všichni hlasující.
 • Výsledek hlasování vyhlásí předseda komise pro obhajobu disertační práce.
 • Zápis o průběhu obhajoby disertační práce a protokol o hlasování odevzdá předseda komise studijnímu oddělení děkanátu nejpozději do 14 dnů ode dne konání obhajoby.
 • Obhajobu disertační práce je možné opakovat po nezbytném přepracování nebo doplnění disertační práce jen jednou.


Perfektní zázemí

Rádi se bavíte a sportujete? V areálu univerzity se nachází největší krytá sportovní plocha ve městě, kde si studenti můžou zahrát přes 30 druhů sportu, od volejbalu, basketbalu, zumby až po fitness. Čekání na výuku si můžete zkrátit v pěkném a zeleném parku, kde je připojení na wifi. V areálu univerzity je k dispozici také Ústřední knihovna, kde můžete najít studovnu s možností zapůjčení odborné literatury z oboru veterinární medicíny, hygieny a technologie potravin či welfare zvířat, jsou zde také počítačové učebny s připojením na internet. Dále studenti mohou využít soukromé místnosti na učení nebo relax zónu. Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských Kaunicových kolejích, kde je možnost stravování. Během roku se pořádají různé akce pro studenty jako je Vítání prváků, Univerzitní Majáles, Job fair a spoustu dalšího.

Více zde

Uplatnění absolventů

Chcete se stát odborníky v oblasti veterinární hygieny, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin a veterinární medicíny? Máte zájem o ekologii, welfare a ochranu zvířat? Nebo se chcete podívat pod pokličku gastronomie v našem nejmladším studijním programu Zdravotní nezávadnost a bezpečnost potravin v gastronomii? Více informací o studiua

jak se můžete uplatnit najdete ZDE

TEXT