Termíny pro podání přihlášek jsou:

  • do 30. června 2023 (první kolo)
  • do 31. srpna 2023 (druhé kolo)

Termín přijímacího řízení: 

  • 14. července 2023 (první kolo)
  • 8. září 2023 (druhé kolo)

Podmínky přijetí:

  • řádné ukončení studia v magisterském studijním programu (u cizinců ukončení odpovídajícího studia)
  • podání přihlášky doplněné ověřeným dokladem o úspěšném ukončení magisterského studijního programu, životopisem s údaji o magisterském studijním programu, odborné, případně vědecké a výzkumné činnosti, seznam publikační a přednáškové činnosti a další přílohy charakterizující odbornost uchazečů (u cizinců obdobné dokumenty) v termínu stanoveném děkanem fakulty do 30. 6. 2023 (první kolo) nebo 31. 8. 2023 (druhé kolo)
  • odborné schopnosti a předpoklady pro vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu a vývoje

Podmínky přijetí ke studiu do jednotlivých doktorských studijních programů:

Součást elektronické přihlášky:

  • ověřená fotokopie diplomu a dodatku k diplomu o ukončení magisterského studijního programu
  • strukturovaný životopis
  • seznam publikací

 

 

K přijímacím zkouškám budou uchazeči pozvání písemně na základě podání přihlášky a splnění podmínek přijetí. Součástí přijímacího řízení je zkouška, kterou zpravidla představuje ústní pohovor uchazeče před přijímací komisí se zaměřením na problematiku studijního programu.

Nemůže-li se uchazeč z vážných důvodů v tomto řádném termínu dostavit k přijímací zkoušce, může povolit děkan na žádost uchazeče náhradní termín přijímací zkoušky. Žádost je třeba poslat společně s doklady o důvodu neúčasti nejpozději do 3 dnů ode dne, kdy se měl uchazeč dostavit k přijímací zkoušce. Konání přijímací zkoušky v náhradním termínu oznámí děkan uchazeči nejpozději do 15 dnů před termínem konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

Bližší informace o studijních programech, obsahu a formě přijímacích zkoušek či studia poskytne studijní oddělení DSP - paní Šírová Děkanát Fakulty veterinární hygieny a ekologie Veterinární univerzity Brno (budova č. 24 - SIC).

Kontakt:
Hana Šírová
Tel: +420 54156 2671
e-mail: sirovah@vfu.cz

Adresa:
Veterinární univerzita Brno
Děkanát Fakulty veterinární hygieny a ekologie
Palackého tř. 1946/1, 612 42 BrnoPerfektní zázemí

Rádi se bavíte a sportujete? V areálu univerzity se nachází největší krytá sportovní plocha ve městě, kde si studenti můžou zahrát přes 30 druhů sportu, od volejbalu, basketbalu, zumby až po fitness. Čekání na výuku si můžete zkrátit v pěkném a zeleném parku, kde je připojení na wifi. V areálu univerzity je k dispozici také Ústřední knihovna, kde můžete najít studovnu s možností zapůjčení odborné literatury z oboru veterinární medicíny, hygieny a technologie potravin či welfare zvířat, jsou zde také počítačové učebny s připojením na internet. Dále studenti mohou využít soukromé místnosti na učení nebo relax zónu. Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských Kaunicových kolejích, kde je možnost stravování. Během roku se pořádají různé akce pro studenty jako je Vítání prváků, Univerzitní Majáles, Job fair a spoustu dalšího.

Více zde

Uplatnění absolventů

Chcete se stát odborníky v oblasti veterinární hygieny, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin a veterinární medicíny? Máte zájem o ekologii, welfare a ochranu zvířat? Nebo se chcete podívat pod pokličku gastronomie v našem nejmladším studijním programu Zdravotní nezávadnost a bezpečnost potravin v gastronomii? Více informací o studiua

jak se můžete uplatnit najdete ZDE

TEXT