Informace o přijímacím řízení-ZDE

Popis studia a uplatnění

Doktorský studijní program Veterinární hygiena a ekologie

Požadavky a předpoklady

Na fakultě veterinární hygieny a ekologie se k doktorskému studiu veterinární hygieny a ekologie v příslušných oborech přijímají uchazeči, kteří mají ukončeno studium v magisterském studijním programu a prokáží potřebnou způsobilost pro studium.
Potřebnou způsobilost ke studiu uchazeči prokazují zejména přijímací zkouškou, kterou představuje pohovor, v němž uchazeč před přijímací komisí prokazuje odborné schopnosti a předpoklady pro vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu a vývoje. Studentem doktorského studia se uchazeč stává dnem zápisu ke studiu.
Uchazeči mohou být absolventi FVHE VFU Brno nebo FVL VFU Brno, případně fakult příbuzného zaměření.

Průběh studia

Standardní doba studia je 4 roky. Studijní program obsahuje 5 studijních předmětů. Studijní úspěšnost studenta je kontrolována průběžně během semestru a ukončením studijního předmětu zkouškou, případně zápočtem. Studijní program obsahuje 4 zkoušky a obhajobu disertační práce s původními uveřejněnými výsledky nebo s původními výsledky přijatými k uveřejnění.
Základními formami výuky jsou přednášky, praktická cvičení, semináře, konzultace, výuka v zemědělských a potravinářských podnicích a institucích a v terénní praxi, stáže a praxe studentů, výuka v zahraničí, samostatná odborná práce a samostatné studium. Důraz je kladen na přípravu k tvůrčí vědecké práci.

Se započetím akademického roku 2007/2008 vstoupil v platnost nový Studijní a zkušební řád doktorských studijních programů na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno. V souvislosti s tímto novým předpisem je od tohoto data realizován ve všech oborech doktorského studijního programu Veterinární hygiena a ekologie kreditní systém studia (Studijní a zkušební řád kreditního systému studia na VFU).

Poskytované zázemí

Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských kolejích. Zde se mohou také podle pravidel tohoto zařízení stravovat. V areálu univerzity je k dispozici Ústřední knihovna se studovnou pro studenty s možností zapůjčení odborné literatury, počítačové literární databázové centrum k získávání odborných poznatků ze světových databází z oboru veterinární medicíny, počítačová učebna s připojením na Internet s možností získávání poznatků prostřednictvím této počítačové sítě.

Ukončení studia

Studium je zakončováno státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. Absolventům tohoto studia je vydán diplom a dodatek k diplomu o vykonání státní doktorské zkoušky a obhajobě disertační práce a udělen titul „doktor“ ve zkratce Ph.D. uváděné za jménem.

Uplatnění absolventa

Absolventi doktorského studia získávají kvalifikaci pro samostatné vědecké bádání a pro samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje. Na základě této kvalifikace nacházejí uplatnění především ve výzkumných ústavech veterinárních, lékařských, farmaceutických, krmivářských, potravinářských, životního prostředí, zemědělských a dalších biologicky zaměřených výzkumných ústavech, dále pak na univerzitách jako učitelé a jako výzkumní pracovníci.Proč studovat na VETUNI

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Prtnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT