Vedení univerzity

Rektor

 • zastává nejvyšší funkci na Univerzitě
 • jedná a rozhoduje ve věcech univerzity a reprezentuje ji v komunikaci s veřejností

Prorektoři

 • jsou jenování rektorem jako poradci pro specifické činnosti: 1. prorektor pro vzdělávání, 2. prorektor pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy, 3. prorektor pro strategii a rozvoj

Kvestor

 • řídí hospodaření a vnitřní správu veřejné vysoké školy a vystupuje jejím jménem v rozsahu stanoveném rozhodnutím rektora

Kancléř

 • řídí činnost Kanceláře rektora, Univerzitní archiv a Spisovou službu

Vedení fakulty FVHE

Děkan

 • zastává nejvyšší funci na fakultě, jedná a rozhoduje ve věcech fakulty
 • je volen akademickým senátem dané fakulty

Proděkani

 • jsou jemnování děkankou jako poradci pro specifické činnosti: 1. proděkan pro vzdělávání, 2. proděkan pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy

Tajemník

 • řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty
 • tajemníka jmenuje a odvolává děkan

Přednostové

 • řídí jednotlivé ústavy

Orgány univerzity

Kolegium rektora

 • stálý poradní orgán rektora
 • jeho členy jsou rektor, prorektoři, kvestor, děkani, ředitel vysokoškolského ústavu, předseda akademického senátu a zástupce studentů a odborů

Akademický senát

 • dva typy akademických senátů – akademický senát univerzity a akademické senáty fakult
 • samosprávný orgán, jehož úkolem je hájit zájmy akademické obce (akademičtí pracovníci a studenti), řeší jejich připomínky a podněty
 • členy volí akademická obec sama – studenti si volí své zástupce, na které se mohou obracet

Vědecká rada

 • samosprávný orgán s působností zejména v oblasti vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti univerzity
 • je složena jak z interních tak externích členů, dohromady je tvořena 47 členy

Disciplinární komise pro studenty

 • projednává disciplinární přestupky studentů zapsaných na této fakultě
 • je složena ze 6 členů


Perfektní zázemí

Rádi se bavíte a sportujete? V areálu univerzity se nachází největší krytá sportovní plocha ve městě, kde si studenti můžou zahrát přes 30 druhů sportu, od volejbalu, basketbalu, zumby až po fitness. Čekání na výuku si můžete zkrátit v pěkném a zeleném parku, kde je připojení na wifi. V areálu univerzity je k dispozici také Ústřední knihovna, kde můžete najít studovnu s možností zapůjčení odborné literatury z oboru veterinární medicíny, hygieny a technologie potravin či welfare zvířat, jsou zde také počítačové učebny s připojením na internet. Dále studenti mohou využít soukromé místnosti na učení nebo relax zónu. Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských Kaunicových kolejích, kde je možnost stravování. Během roku se pořádají různé akce pro studenty jako je Vítání prváků, Univerzitní Majáles, Job fair a spoustu dalšího.

Více zde

Uplatnění absolventů

Chcete se stát odborníky v oblasti veterinární hygieny, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin a veterinární medicíny? Máte zájem o ekologii, welfare a ochranu zvířat? Nebo se chcete podívat pod pokličku gastronomie v našem nejmladším studijním programu Zdravotní nezávadnost a bezpečnost potravin v gastronomii? Více informací o studiua

jak se můžete uplatnit najdete ZDE

TEXT