Vedení univerzity

Rektor

 • zastává nejvyšší funkci na Univerzitě
 • jedná a rozhoduje ve věcech univerzity a reprezentuje ji v komunikaci s veřejností

Prorektoři

 • jsou jenování rektorem jako poradci pro specifické činnosti: 1. prorektor pro vzdělávání, 2. prorektor pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy, 3. prorektor pro strategii a rozvoj

Kvestor

 • řídí hospodaření a vnitřní správu veřejné vysoké školy a vystupuje jejím jménem v rozsahu stanoveném rozhodnutím rektora

Kancléř

 • řídí činnost Kanceláře rektora, Univerzitní archiv a Spisovou službu

Vedení fakulty FVHE

Děkan

 • zastává nejvyšší funci na fakultě, jedná a rozhoduje ve věcech fakulty
 • je volen akademickým senátem dané fakulty

Proděkani

 • jsou jemnování děkankou jako poradci pro specifické činnosti: 1. proděkan pro vzdělávání, 2. proděkan pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy

Tajemník

 • řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty
 • tajemníka jmenuje a odvolává děkan

Přednostové

 • řídí jednotlivé ústavy

Orgány univerzity

Kolegium rektora

 • stálý poradní orgán rektora
 • jeho členy jsou rektor, prorektoři, kvestor, děkani, ředitel vysokoškolského ústavu, předseda akademického senátu a zástupce studentů a odborů

Akademický senát

 • dva typy akademických senátů – akademický senát univerzity a akademické senáty fakult
 • samosprávný orgán, jehož úkolem je hájit zájmy akademické obce (akademičtí pracovníci a studenti), řeší jejich připomínky a podněty
 • členy volí akademická obec sama – studenti si volí své zástupce, na které se mohou obracet

Vědecká rada

 • samosprávný orgán s působností zejména v oblasti vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti univerzity
 • je složena jak z interních tak externích členů, dohromady je tvořena 47 členy

Disciplinární komise pro studenty

 • projednává disciplinární přestupky studentů zapsaných na této fakultě
 • je složena ze 6 členů


Proč studovat na VETUNI

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Prtnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT