1. Kreditní systém vychází ze zásad European Credit Transfer System (dále jen „ECTS“) a je kvantifikačním kritériem kontroly studia. Kreditní systém ukládá studentům získat v každém roce minimální počet kreditů, potřebných pro postup do dalšího roku studia. Student se řídí při získávání kreditů individuálním studijním plánem, který je v souladu s příslušným doktorským studijním programem (Příloha 1). K řádnému ukončení studia v doktorském studijním programu je třeba získat počet kreditů, odpovídající nejméně šedesátinásobku počtu roků standardní doby studia.

2. Postupová kritéria (článek 17, odst. 1 Studijního a zkušebního řádu doktorských studijních programů VETUNI).
Pro postup do dalšího roku studia musí student splňovat postupová kritéria. Postupová kritéria jsou tato:

  • a)      pro postup do 2. roku studia musí získat nejméně 50 kreditů,
  • b)      pro postup do 3. roku studia musí získat celkem nejméně 100 kreditů,
  • c)      pro postup do 4. roku studia musí získat celkem nejméně 150 kreditů,
  • d)      pro postup do 5. roku studia musí získat ve 4. roce studia nejméně dalších 60 kreditů.

3. Získávání kreditů (článek 17, odst. 2, 3 Studijního a zkušebního řádu doktorských studijních programů VETUNI).
Kredity se získávají zejména za složené zkoušky, získané zápočty, publikační činnost a případně další aktivity v souladu s individuálním studijním plánem.
Kredity lze získat pouze za studentovu publikační činnosti, která se vztahuje k problematice řešené studentem v rámci studia v DSP.

 


Aktivita

Počet kreditů

1

Za získání zápočtu

20

2

Za složenou zkoušku ze speciálních předmětů uvedených ve studijním programu příslušného DSP

30

3

Za složenou zkoušku z předmětu anglický jazyk

10

4

Za stáž na české univerzitě nebo českém vědeckém pracovišti – počet kreditů odpovídající počtu absolvovaných celých týdnů (pět pracovních dnů) stáže násobený číslem 5

5 (x počet týdnů)

5

Za stáž na zahraniční univerzitě nebo zahraničním vědeckém pracovišti – počet kreditů odpovídající počtu absolvovaných celých týdnů (pět pracovních dnů) stáže násobený číslem 10

10 (x počet týdnů)

6

Za autorství nebo spoluautorství odborného článku uveřejněného v profesním recenzovaném odborném časopise nebo odborného příspěvku na konferenci v ČR nebo v zahraničí doloženého ve sborníku nebo na CD z konference

5

7

Za autorství nebo spoluautorství vědeckého článku uveřejněného nebo přijatého k uveřejnění v recenzovaném vědeckém časopise bez  impakt faktoru

10

8

Za autorství nebo spoluautorství vědeckého článku uveřejněného nebo přijatého k uveřejnění v recenzovaném vědeckém časopise s  impakt faktorem (čl. 20, odst. 3 Studijního a zkušebního řádu doktorských studijních programů VFU Brno)

40

9

Za pedagogickou činnost v daném studijním programu za celé studium (čl. 14, odst. 4 Studijního a zkušebního řádu doktorských studijních programů VFU Brno).

10

10

Za obhajobu disertační práce

30

11

Za složení státní doktorské zkoušky

30Perfektní zázemí

Rádi se bavíte a sportujete? V areálu univerzity se nachází největší krytá sportovní plocha ve městě, kde si studenti můžou zahrát přes 30 druhů sportu, od volejbalu, basketbalu, zumby až po fitness. Čekání na výuku si můžete zkrátit v pěkném a zeleném parku, kde je připojení na wifi. V areálu univerzity je k dispozici také Ústřední knihovna, kde můžete najít studovnu s možností zapůjčení odborné literatury z oboru veterinární medicíny, hygieny a technologie potravin či welfare zvířat, jsou zde také počítačové učebny s připojením na internet. Dále studenti mohou využít soukromé místnosti na učení nebo relax zónu. Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských Kaunicových kolejích, kde je možnost stravování. Během roku se pořádají různé akce pro studenty jako je Vítání prváků, Univerzitní Majáles, Job fair a spoustu dalšího.

Více zde

Uplatnění absolventů

Chcete se stát odborníky v oblasti veterinární hygieny, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin a veterinární medicíny? Máte zájem o ekologii, welfare a ochranu zvířat? Nebo se chcete podívat pod pokličku gastronomie v našem nejmladším studijním programu Zdravotní nezávadnost a bezpečnost potravin v gastronomii? Více informací o studiua

jak se můžete uplatnit najdete ZDE

TEXT