STUDIJNÍ ODDĚLENÍ (budova SIC, č. 24, první patro, děkanát FVHE)

 • administrativa přijímacího řízení
 • stipendia
 • individuální poradenství
 • imatrikulace studentů
 • ukončení studia SZZ, tisk diplomů, dodatků k diplomu, promoce
 • poplatky za studium
 • evidence zahraničních cest
 • výjezdy studentů do zahraničí

DŮLEŽITÉ PŘEDPISY A DOKUMENTY

 • zákon o vysokých školách
 • studijní a zkušební řád kreditního systému
 • disciplinární řád pro studenty
 • formuláře a žádosti (potvrzení o studiu, uznání zkoušek a zápočtů, stipendium, závěrečné práce a další)

ČASOVÝ PLÁN VÝUKY, ROZVRHY, ODBORNÁ PRAXE

 • akademický rok trvá 12 měsíců, je rozdělen na dva semestry – zimní (13 týdnů) a letní (14 týdnů)
 • semestr se skládá z období výuky, zkoušek, prázdnin a odborných praxí a exkurzí
 • každý semestr je zakončen zkouškovým obdobím

POJMY (abecedně)

INDEX - malá tmavě modrá knížka, do které vám vyučující zapisují zápočty a složené zkoušky (známka, datum a podpis). Zároveň je vše zapisováno i v elektronické verzi ve stagu.

IMATRIKULACE - v průběhu prvního semestru studia jsou v duchu akademických tradic přijímáni noví studenti za členy akademické obce VFU Brno.

 • slavnostní imatrikulace probíhá nejen za účasti ademických funkcionářů univerzity, ale i rodinných příslušníků a přátel studentů
 • pro tuto příležitost je nutné společenské oblečení

KARTA ISIC (International Student Identity Card) - jediný celosvětově uznávaný doklad prokazující status studenta střední, vyšší odborné nebo vysoké školy. Karta ISIC vám umožní řadu slev nejenom v ČR. 

 • časově omezená platnost (od 1. 9. daného roku do 31. 12. následujícího roku)
 • ve druhém ročníku studia se prodlouží nalepením prodlužovací validační známky v hodnotě 210 Kč, kterou si koupíte na svém studijním oddělení
 • v rámci univerzity: ke službám univerzitní knihovny SIS (kartu je nutné v knihovně aktivovat), ke vstupu do prostor (počítačových učeben) chráněných přístupovým systémem, do kterých má student oprávněný přístup
 • mimo univerzitu:k zakoupení zlevněného jízdného, pojištění a dalších slev viz www.isic.cz

KREDITY - na univerzitě se hodnotí úspěšnost studenta u zkoušky bodováním v podobě kreditů a slovním hodnocením. Kredity se získávají za absolvování předmětů (zápočet a zkouška) ze studijního plánu. Počet kreditů částečně vypovídá o obtížnosti daného předmětu.

 • za každý školní rok musíte nasbírat 60 kreditů, tzn. za bakalářské studium 180 a za magisterské 360

MOODLE - prostředí používané k e-learningu. V rámci různých předmětů byly vytvořeny kurzy (přístup bez hesla nebo s heslem), kde naleznete výukové materiály (ppt prezentace přednášek, videa, internetové odkazy), ale také testy s možností ověřit si své znalosti.

MULTIMEDIÁLNÍ POMŮCKY (MMP) - pomůcky pro studium, obsahující interaktivní text, obrázky, videa, internetové odkazy, testy apod.

STAG (Studentská agenda)

 • ve STAGU najdete: rozvrhy (ve vyšším ročníku si budete sami zapisovat), zkouškové termíny a vaše zapsané zkoušky (včetně výsledků), přehled závěrečných prácí, možnost zažádat o sociální nebo ubytovací stipendium (informace o stipendiích), vaše osobní údaje
 • odkaz na STAG

ZÁPOČET

 • zápočet získává student za splnění určitých podmínek daného předmětu (docházka, zápočtové testy, apod.)
 • některé předměty končí zápočtem, u jiných předmětů je nutné získat zápočet a  následně dělat zkoušku
 • zápočty se zapisují do indexu a do STAGU

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE (bakalářská, diplomová, rigorózní)

 • vědecká práce na různé úrovni studia s odlišnými požadavky
 • součástí bakalářského studia je vypracování a úspěšné obhájení bakalářské práce
 • součástí navazujícího magisterského studia je vypracování a úspěšné obhájení diplomové práce
 • v rámci 6. letého magisterského programu je možné vypracovat a obhajovat rigorózní práci
 • odkaz na závěrečné prace (informace a seznam)

ZKOUŠKY

 • výuka každého předmětu je podle studijního programu uzavřena na konci semestru zápočtem nebo zápočtem a zkouškou, případně jen zkouškou
 • zkoušky bývají ústní nebo písemné
 • po jejich úspěšném absolvování vám budou zapsány do indexu (slovně a číselnou hodnotou viz tabulka) a zároveň do STAGU

Slovně

Označení
ECTS

Číselná hodnota

Definice hodnocení

Anglický ekvivalent

Výborně A

A

1

Výborné, téměř bezchybné znalosti

Excellent

Výborně B

B

1,5

Výborný výkon s ojedinělými chybami

Very good

Velmi dobře C

C

2

Dobré znalosti s větším množstvím chyb

Good

Velmi dobře D

D

2,5

Přijatelné znalosti s některými nedostatky

Satisfactory

Dobře E

E

3

Znalosti vykazují minimální kritérium úspěšnosti

Sufficient

Neprospěl/a F

F

4

Složení zkoušky vyžaduje další důkladné studium

Fail

 • Rada: nenechávejte všechno na poslední chvíli, protože by se mohlo stát, že poslední termíny budou plně obsazené a vy se už na zkoušku nedostanete nebo nebudete mít dostatek času se pořádně připravit

Jak oslovovat učitele?

 • na všech vysokých školách se učitelé oslovují jejich titulem, který mají před jménem (prof., doc., MVDr., RNDr., Mgr., Ing. apod), tj. pane profesore, docente...
 • zapomeňte na oslovování všech učitelů profesor, což je zvykem na středních školách


Perfektní zázemí

Rádi se bavíte a sportujete? V areálu univerzity se nachází největší krytá sportovní plocha ve městě, kde si studenti můžou zahrát přes 30 druhů sportu, od volejbalu, basketbalu, zumby až po fitness. Čekání na výuku si můžete zkrátit v pěkném a zeleném parku, kde je připojení na wifi. V areálu univerzity je k dispozici také Ústřední knihovna, kde můžete najít studovnu s možností zapůjčení odborné literatury z oboru veterinární medicíny, hygieny a technologie potravin či welfare zvířat, jsou zde také počítačové učebny s připojením na internet. Dále studenti mohou využít soukromé místnosti na učení nebo relax zónu. Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských Kaunicových kolejích, kde je možnost stravování. Během roku se pořádají různé akce pro studenty jako je Vítání prváků, Univerzitní Majáles, Job fair a spoustu dalšího.

Více zde

Uplatnění absolventů

Chcete se stát odborníky v oblasti veterinární hygieny, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin a veterinární medicíny? Máte zájem o ekologii, welfare a ochranu zvířat? Nebo se chcete podívat pod pokličku gastronomie v našem nejmladším studijním programu Zdravotní nezávadnost a bezpečnost potravin v gastronomii? Více informací o studiua

jak se můžete uplatnit najdete ZDE

TEXT