STUDIJNÍ ODDĚLENÍ (budova SIC, č. 24, první patro, děkanát FVHE)

 • administrativa přijímacího řízení
 • stipendia
 • individuální poradenství
 • imatrikulace studentů
 • ukončení studia SZZ, tisk diplomů, dodatků k diplomu, promoce
 • poplatky za studium
 • evidence zahraničních cest
 • výjezdy studentů do zahraničí

DŮLEŽITÉ PŘEDPISY A DOKUMENTY

 • zákon o vysokých školách
 • studijní a zkušební řád kreditního systému
 • disciplinární řád pro studenty
 • formuláře a žádosti (potvrzení o studiu, uznání zkoušek a zápočtů, stipendium, závěrečné práce a další)

ČASOVÝ PLÁN VÝUKY, ROZVRHY, ODBORNÁ PRAXE

 • akademický rok trvá 12 měsíců, je rozdělen na dva semestry – zimní (13 týdnů) a letní (14 týdnů)
 • semestr se skládá z období výuky, zkoušek, prázdnin a odborných praxí a exkurzí
 • každý semestr je zakončen zkouškovým obdobím

POJMY (abecedně)

INDEX - malá tmavě modrá knížka, do které vám vyučující zapisují zápočty a složené zkoušky (známka, datum a podpis). Zároveň je vše zapisováno i v elektronické verzi ve stagu.

IMATRIKULACE - v průběhu prvního semestru studia jsou v duchu akademických tradic přijímáni noví studenti za členy akademické obce VFU Brno.

 • slavnostní imatrikulace probíhá nejen za účasti ademických funkcionářů univerzity, ale i rodinných příslušníků a přátel studentů
 • pro tuto příležitost je nutné společenské oblečení

KARTA ISIC (International Student Identity Card) - jediný celosvětově uznávaný doklad prokazující status studenta střední, vyšší odborné nebo vysoké školy. Karta ISIC vám umožní řadu slev nejenom v ČR. 

 • časově omezená platnost (od 1. 9. daného roku do 31. 12. následujícího roku)
 • ve druhém ročníku studia se prodlouží nalepením prodlužovací validační známky v hodnotě 210 Kč, kterou si koupíte na svém studijním oddělení
 • v rámci univerzity: ke službám univerzitní knihovny SIS (kartu je nutné v knihovně aktivovat), ke vstupu do prostor (počítačových učeben) chráněných přístupovým systémem, do kterých má student oprávněný přístup
 • mimo univerzitu:k zakoupení zlevněného jízdného, pojištění a dalších slev viz www.isic.cz

KREDITY - na univerzitě se hodnotí úspěšnost studenta u zkoušky bodováním v podobě kreditů a slovním hodnocením. Kredity se získávají za absolvování předmětů (zápočet a zkouška) ze studijního plánu. Počet kreditů částečně vypovídá o obtížnosti daného předmětu.

 • za každý školní rok musíte nasbírat 60 kreditů, tzn. za bakalářské studium 180 a za magisterské 360

MOODLE - prostředí používané k e-learningu. V rámci různých předmětů byly vytvořeny kurzy (přístup bez hesla nebo s heslem), kde naleznete výukové materiály (ppt prezentace přednášek, videa, internetové odkazy), ale také testy s možností ověřit si své znalosti.

MULTIMEDIÁLNÍ POMŮCKY (MMP) - pomůcky pro studium, obsahující interaktivní text, obrázky, videa, internetové odkazy, testy apod.

STAG (Studentská agenda)

 • ve STAGU najdete: rozvrhy (ve vyšším ročníku si budete sami zapisovat), zkouškové termíny a vaše zapsané zkoušky (včetně výsledků), přehled závěrečných prácí, možnost zažádat o sociální nebo ubytovací stipendium (informace o stipendiích), vaše osobní údaje
 • odkaz na STAG

ZÁPOČET

 • zápočet získává student za splnění určitých podmínek daného předmětu (docházka, zápočtové testy, apod.)
 • některé předměty končí zápočtem, u jiných předmětů je nutné získat zápočet a  následně dělat zkoušku
 • zápočty se zapisují do indexu a do STAGU

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE (bakalářská, diplomová, rigorózní)

 • vědecká práce na různé úrovni studia s odlišnými požadavky
 • součástí bakalářského studia je vypracování a úspěšné obhájení bakalářské práce
 • součástí navazujícího magisterského studia je vypracování a úspěšné obhájení diplomové práce
 • v rámci 6. letého magisterského programu je možné vypracovat a obhajovat rigorózní práci
 • odkaz na závěrečné prace (informace a seznam)

ZKOUŠKY

 • výuka každého předmětu je podle studijního programu uzavřena na konci semestru zápočtem nebo zápočtem a zkouškou, případně jen zkouškou
 • zkoušky bývají ústní nebo písemné
 • po jejich úspěšném absolvování vám budou zapsány do indexu (slovně a číselnou hodnotou viz tabulka) a zároveň do STAGU

Slovně

Označení
ECTS

Číselná hodnota

Definice hodnocení

Anglický ekvivalent

Výborně A

A

1

Výborné, téměř bezchybné znalosti

Excellent

Výborně B

B

1,5

Výborný výkon s ojedinělými chybami

Very good

Velmi dobře C

C

2

Dobré znalosti s větším množstvím chyb

Good

Velmi dobře D

D

2,5

Přijatelné znalosti s některými nedostatky

Satisfactory

Dobře E

E

3

Znalosti vykazují minimální kritérium úspěšnosti

Sufficient

Neprospěl/a F

F

4

Složení zkoušky vyžaduje další důkladné studium

Fail

 • Rada: nenechávejte všechno na poslední chvíli, protože by se mohlo stát, že poslední termíny budou plně obsazené a vy se už na zkoušku nedostanete nebo nebudete mít dostatek času se pořádně připravit

Jak oslovovat učitele?

 • na všech vysokých školách se učitelé oslovují jejich titulem, který mají před jménem (prof., doc., MVDr., RNDr., Mgr., Ing. apod), tj. pane profesore, docente...
 • zapomeňte na oslovování všech učitelů profesor, což je zvykem na středních školách


Proč studovat na VETUNI

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Prtnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT