v doktorských studijních programech (Ph.D.) Fakulty Veterinární hygiena a ekologie
s nástupem od 1. října 2020

Informace o přijímacím řízení: 

DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY FAKULTY VETERINÁRNÍ HYGIENA A EKOLOGIE: 

Studijní plány ZDE 

 • Veterinární ekologie a choroby volně žijících zvířat
 • Chov zvířat, výživa zvířat a biochemie
 • Veřejné a soudní veterinářství a toxikologie
 • Ochrana zvířat, welfare a etologie
 • Hygiena a technologie potravin


Termíny pro podání přihlášek jsou:

do 30. června 2021 (první kolo)
do 31. srpna 2021 (druhé kolo)

DSP TÉMATICKÉ OKRUHY PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ: pro ak.r. 2021/2022 – budou zvěřejněny v měsíci dubnu 2021

Odkaz na elektronickou přihlášku přes portál IS/STAG zde: E- přihláška !!!

Součást elektronické přihlášky:

 • ověřená fotokopie diplomu a dodatku k diplomu o ukončení magisterského studijního programu (vzhledem k aktuálním opatřením a změnám termínů státních zkoušek lze doklad prokazující splnění podmínky řádného ukončení studia v magisterském studijním programu dodat nejpozději do 45 dnů po začátku akademického roku 2020/2021)
 • strukturovaný životopis
 • seznam publikací

Podmínky přijetí:

 • řádné ukončení studia v magisterském studijním programu (u cizinců ukončení odpovídajícího studia)
 • podání přihlášky doplněné ověřeným dokladem o úspěšném ukončení magisterského studijního programu, životopisem s údaji o magisterském studijním programu, odborné, případně vědecké a výzkumné činnosti, seznam publikační a přednáškové činnosti a další přílohy charakterizující odbornost uchazečů (u cizinců obdobné dokumenty) v termínu stanoveném děkanem fakulty do 30. 6. 2021 (první kolo) nebo 31. 8. 2021 (druhé kolo)
 • odborné schopnosti a předpoklady pro vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu a vývoje

Podmínky přijetí ke studiu do doktorského studijního programu:

Termín přijímacího řízení: 

16. července 2021  (první kolo)
a  10. září 2021 (druhé kolo)

 • K přijímacím zkouškám budou uchazeči pozvání písemně na základě podání přihlášky a splnění podmínek přijetí. Součástí přijímacího řízení je zkouška, kterou zpravidla představuje ústní pohovor uchazeče před přijímací komisí se zaměřením na problematiku studijního programu.
 • Nemůže-li se uchazeč z vážných důvodů v tomto řádném termínu dostavit k přijímací zkoušce, může povolit děkan na žádost uchazeče náhradní termín přijímací zkoušky. Žádost je třeba poslat společně s doklady o důvodu neúčasti nejpozději do tří dnů od dne, kdy se měl uchazeč dostavit k přijímací zkoušce. Konání přijímací zkoušky v náhradním termínu oznámí děkan uchazeči nejpozději do 15 dnů před termínem konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

Bližší informace o studijních programech, obsahu a formě přijímacích zkoušek či studia poskytne studijní oddělení DSP paní Šírová (telefon: 541 562 671, e-mail: sirovah@vfu.cz), studijní oddělení DSP (doktorský studijní program)  Děkanát Fakulty veterinární hygieny a ekologie Veterinární univerzity Brno (budova č. 24 - SIC)Proč studovat na VETUNI

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Prtnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT