Směrnice děkanky č. 2/2019
Pravidla ke zpracování, odevzdávání, obhajobě a zveřejňování závěrečných prací na FVHE

 

Pokyny pro odevzdávání závěrečných prací

(na základě pravidel uvedených ve Směrnici děkana č. 2/2019)

 • Student odevzdá písemnou práci ve dvou pevně svázaných exemplářích 
 • Součástí písemné práce je podepsaný formulář Prohlášení studenta a vyplněné a podepsané formuláře Prohlášení autora a Potvrzení autora (viz Formuláře - autor)
 • Student uloží písemnou práci jako soubor ve formátu PDF do IS STAG (viz níže)
 • Po odevzdání tištěné práce zadá sekretářka ústavu do IS STAG datum odevzdání práce, tím se uzavře studentovi možnost upravovat údaje o kvalifikační práci
 • Přednosta ústavu odpovídá za kontrolu údajů zadaných do IS STAG
 • Přednosta zajistí vypracování oponentského posudku a posudku vedoucího práce pomocí formulářů (viz Formuláře - posudky)
 • Oba posudky musí být zakončeny klasifikací práce stupni: výborně A, výborně B, velmi dobře C, velmi dobře D, dobře E - vše s doporučením k obhajobě, neprospěl/a FX nebo neprospěl/a F s nedoporučením k obhajobě
 • Přednosta zajistí, aby byl originál obou posudků a jeden písemný výtisk práce předán na studijní oddělení
 • Student si vyzvedne kopii obou posudků na příslušném ústavu

Písemná práce musí splňovat tyto náležitosti:

 • musí být předložena k obhajobě v jazyce českém nebo slovenském (pokud se jedná o český studijní program), nebo v jazyce anglickém, pokud se jedná o studijní program akreditovaný v anglickém jazyce
 • členění práce a formální úprava odpovídá požadavkům uvedeným v Pokynu děkana pro závěrečné písemné práce
 • součástí každé závěrečné práce je abstrakt v anglickém jazyce
 • zásady pro formální i obsahové zpracování práce jsou uvedeny ve skriptech VEČEREK, Vladimír a Eva VOSLÁŘOVÁ. Bakalářská práce – Metodický návod pro studenty oboru Bezpečnost a kvalita potravin. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita, 2014. ISBN 978-80-7305-743-5. (odkaz ZDE)
 • pro citování literárních odkazů lze použít publikaci: "Biernátová O., Skůpa J.: Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011" nebo přímo uvedenou normu ČSN ISO 690 (01 0197).

Odevzdání bakalářské práce (postup v IS STAG) – student

1. V Portálovém rozhraní IS STAG v menu: Moje studium – Kvalifikační práce – Doplnit údaje o bakalářské práci vyplní student tyto položky:

 • anotace (abstrakt) a klíčová slova v češtině, název, anotace a klíčová slova v angličtině, rozsah práce
 • název práce nevyplňovat, ostatní položky jsou nepovinné

2. Uložit data
3. Záložka Elektronická forma kvalifikační práce – nahrát soubor (odevzdat práci v elektronické podobě)

 • vybrat soubor, nahrát a uložit
 • soubor musí být ve formátu PDF a jeho velikost nesmí přesáhnout velikost 10 MB
 • doporučený název souboru: Osobnicislo_Prijmeni_bp_rokodevzdani.pdf např.: H12345_Novak_bp_2012.pdf

 

Formuláře pro závěrečné práce

Formuláře - žádosti ke schválení a změny tématu a školitele

Formuláře - prohlášení a potvrzení autora

Formuláře - posudky vedoucího a oponentaPerfektní zázemí

Rádi se bavíte a sportujete? V areálu univerzity se nachází největší krytá sportovní plocha ve městě, kde si studenti můžou zahrát přes 30 druhů sportu, od volejbalu, basketbalu, zumby až po fitness. Čekání na výuku si můžete zkrátit v pěkném a zeleném parku, kde je připojení na wifi. V areálu univerzity je k dispozici také Ústřední knihovna, kde můžete najít studovnu s možností zapůjčení odborné literatury z oboru veterinární medicíny, hygieny a technologie potravin či welfare zvířat, jsou zde také počítačové učebny s připojením na internet. Dále studenti mohou využít soukromé místnosti na učení nebo relax zónu. Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských Kaunicových kolejích, kde je možnost stravování. Během roku se pořádají různé akce pro studenty jako je Vítání prváků, Univerzitní Majáles, Job fair a spoustu dalšího.

Více zde

Uplatnění absolventů

Chcete se stát odborníky v oblasti veterinární hygieny, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin a veterinární medicíny? Máte zájem o ekologii, welfare a ochranu zvířat? Nebo se chcete podívat pod pokličku gastronomie v našem nejmladším studijním programu Zdravotní nezávadnost a bezpečnost potravin v gastronomii? Více informací o studiua

jak se můžete uplatnit najdete ZDE

TEXT