Formuláře pro závěrečné práce

Formuláře - žádosti ke schválení a změny tématu a školitele

Formuláře - prohlášení a potvrzení autora

Formuláře - posudky vedoucího a oponenta

Pokyny pro odevzdávání závěrečných prací

(na základě pravidel uvedených ve Směrnici děkana č. 2/2019)

 • Student odevzdá písemnou práci ve dvou pevně svázaných exemplářích 
 • Součástí písemné práce je podepsaný formulář Prohlášení studenta a vyplněné a podepsané formuláře Prohlášení autora a Potvrzení autora (viz Formuláře - autor)
 • Student uloží písemnou práci jako soubor ve formátu pdf do Informačního systému STAG (viz níže)
 • Po odevzdání tištěné práce zadá sekretářka ústavu do IS STAG datum odevzdání práce, tím se uzavře studentovi možnost upravovat údaje o kvalifikační práci
 • Přednosta ústavu odpovídá za kontrolu údajů zadaných do Informačního systému STAG
 • Přednosta zajistí vypracování oponentského posudku a posudku vedoucího práce pomocí formulářů (viz Formuláře - posudky)
 • Oba posudky musí být zakončeny klasifikací práce stupni: výborně A, výborně B, velmi dobře C, velmi dobře D, dobře E - vše s doporučením k obhajobě, neprospěl/a FX nebo neprospěl/a F s nedoporučením k obhajobě
 • Přednosta zajistí, aby byl originál obou posudků a jeden písemný výtisk práce předán na studijní oddělení
 • Student si vyzvedne kopii obou posudků na příslušném ústavu

Písemná práce musí splňovat tyto náležitosti:

 • musí být předložena k obhajobě v jazyce českém nebo slovenském (pokud se jedná o český studijní program), nebo v jazyce anglickém, pokud se jedná o studijní program akreditovaný v anglickém jazyce
 • členění práce a formální úprava odpovídá požadavkům uvedeným v Pokynu děkana pro závěrečné písemné práce
 • součástí každé závěrečné práce je abstrakt v anglickém jazyce
 • zásady pro formální i obsahové zpracování práce jsou uvedeny ve skriptech VEČEREK, Vladimír a Eva VOSLÁŘOVÁ. Bakalářská práce – Metodický návod pro studenty oboru Bezpečnost a kvalita potravin. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita, 2014. ISBN 978-80-7305-743-5.

pro citování literárních odkazů lze použít publikaci: "Biernátová O., Skůpa J.: Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011" nebo přímo uvedenou normu ČSN ISO 690 (01 0197).

Odevzdání bakalářské práce (postup v IS STAG) – student


1. V Portálovém rozhraní IS STAG v menu: Moje studium – Kvalifikační práce – Doplnit údaje o bakalářské práci vyplní student tyto položky:

 • anotace (abstrakt) a klíčová slova v češtině, název, anotace a klíčová slova v angličtině, rozsah práce
 • název práce nevyplňovat,  ostatní položky jsou nepovinné

2. Uložit data
3. Záložka Elektronická forma kvalifikační práce – nahrát soubor (odevzdat práci v elektronické podobě)

 • vybrat soubor, nahrát a uložit
 • soubor musí být ve formátu PDF a jeho velikost nesmí přesáhnout velikost 10 MB
 • doporučený název souboru: Osobnicislo_Prijmeni_bp_rokodevzdani.pdf např.: H12345_Novak_bp_2012.pdf 5


Proč studovat na VETUNI

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Prtnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT