Sekci biologie, ekologie, chorob volně žijících zvířat, zvěře, ryb a včel na FVHE tvoří od 1. 1. 2020:

1. Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat, v jehož kompetenci je oblast biologie, částečně genetiky, zoologie, chorob volně žijících zvířat, zejména těch, která nejsou myslivecky obhospodařovaná.

2. Ústav ekologie a chorob zoozvířat, zvěře, ryb a včel, v jehož kompetenci je zejména oblast veterinární ekologie, chorob zvířat v zoologických zahradách, chorob včel, ryb a lovné zvěře, ekotoxikologie a dalších ekologicky laděných disciplín.

Oba ústavy se v rámci integrované výuky na VFU Brno podílí na výuce FVHE i FVL. Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat zajišťuje výuku zejména v předmětech biologie, biologie a genetika, biologie a molekulárně biologické metody, biologie zvířat, zoologie, zoologie potravinových zvířat, choroby volně žijících zvířat. Z nově přiřazených výukových předmětů je to např. biofyzika. Ústav ekologie a chorob zvěře, ryb a včel prostředí nyní zajišťuje výuku v řadě předmětů zaměřených do oblasti ekologie, veterinární medicíny a chemie. Jedná se zejména o předměty ekologie, chemie potravních řetězců, chemie životního prostředí, choroby ryb a včel, choroby zvěře, myslivost, technologie a hygiena včelích produktů, dezinfekce, dezinsekce, deratizace v potravinářství, veterinární ekologie, veterinární ekotoxikologie, ekologie zemědělské krajiny, rybářství, odpady potravinářské výroby, distribuce a prodeje, ekologie zemědělské krajiny, ekologické aspekty výroby, distribuce a prodeje potravin, ISO normy, management potravinářské laboratoře, ekotoxikologie potravin a ekotoxikologické laboratorní metody, cizorodé látky v potravinách a ultrastopová analýza látek v potravinách.  Oba ústavy se významně podílí na zabezpečení DSP v oborech Veterinární ekologie a Choroby volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad.

Za zvlášť významnou roli sekce je nutné považovat koordinaci výzkumné činnosti v rámci příslušné části institucionálního výzkumu na FVHE. Budou se rozvíjet témata výzkumu úspěšně realizovaná na obou ústavech sekce např. klíšťata a jejich hostitelé, klíšťaty přenášení původci nákaz; zdravotní význam Toxoplasma gondii a Neospora caninum; ektoparazité volně žijících zvířat; antimikrobiálně rezistentní bakterie u potravinových zvířat, volně žijících zvířat, člověka a ve vodním prostředí (Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat) a toxické účinky těžkých kovů; ekotoxikologické hodnocení rizik kombinace subletálních dávek stresorů pro ptáky a savce; imunomodulační účinek cyanobakterií u ryb, studium plísňových nemocí netopýrů a obojživelníků (Ústav ekologie a chorob zoozvířat, zvěře, ryb a včel). V rámci sekce se plánuje intenzívní zapojení pracovníků sekce do interních grantových agentur ITA, IGA, IMA a IVA.

Samozřejmou povinností vedoucího sekce i obou přednostů je podporovat i další oboustranné interdisciplinární a zejména mezinárodní vědecké projekty akademických pracovníků obou ústavů a podporovat publikační aktivity spolupracovníků v renomovaných vědeckých časopisech.

Úzká koordinovaná spolupráce akademických pracovníků sekce při výuce některých disciplín jakož i při výzkumné činnosti nemůže vylučovat obdobné aktivity v koordinaci výuky a výzkumu směrem k ostatním sekcím, ústavům, oddělením FVHE ale také k dalším pracovištím FVL a FaF VFU Brno. I tuto spolupráci musí vedoucí sekce i oba přednostové podporovat. Za velmi významnou je nutno považovat podporu vedoucího sekce i obou přednostů ústavů sekce aktivitám, které vedou k mezinárodním vědeckým projektům a celkově k podstatně většímu začlenění akademických pracovníků i studentů do mezinárodních vědeckých tvůrčích kolektivů.

Sledování kvality výuky i výzkumu na obou ústavech sekce je významnou součástí práce vedoucího sekce. S přednosty obou ústavů sekce by měla být kvalita činností sledována, analyzována podle předem stanovených markrů a následně by měla být zaváděna opatření k průběžnému zvyšování kvality činností na obou ústavech sekce. Úsilí vedoucích sekcí v této oblasti by mělo jít paralelně s úsilím o zvyšování kvality činností na FVHE a celé VFU Brno.Proč studovat na VETUNI

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Prtnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT