Tématické okruhy k písemné přijímací zkoušce do navazujícího magisterského studijního programu Veterinární hygiena a ekologie FVHE VFU Brno + přehled doporučené literatury

Soubor okruhů 1

 • Moc zákonodárná, výkonná a soudní. Zákonodárný proces.
 • Druhy obecně závazných právních předpisů a jejich právní síla.
 • Bezpečnost potravin. Legislativa vztahující se k bezpečnosti potravin.
 • Chov a ošetřování zvířat. Legislativa vztahující se k chovu zvířat.
 • Přemísťování a svody zvířat. Legislativa, vztahující se k přemísťování a svodům zvířat.
 • Veterinární ochrana státního území – mezinárodní přeprava zvířat a živočišných produktů.
 • Nákazy zvířat. Legislativa vztahující se k nákazám zvířat.
 • Ochrana zvířat proti týrání. Právní předpisy na ochranu zvířat.
 • Evidence a označování zvířat. Legislativa, vztahující se k evidenci a označování zvířat.
 • Ochrana spotřebitele při prodeji potravin.
 • Hlavní principy správního rozhodování.
 • Trestné činy, trestní řízení.

Doporučená literatura:

•            http://cit.vfu.cz/vapl/

Soubor okruhů 2

 • Marketing a management podniků – definice, cíle a úkoly, podnikatelské koncepce a přístup k zákazníkům.
 • Marketingové strategie, marketingové prostředí podniku – analýza trhu.
 • Analýza portfolia, marketingový výzkum.
 • Nákupní chování spotřebitelů.
 • Marketingový mix a charakteristika jednotlivých nástrojů.

Doporučená literatura:

•            Foret, M. a kol. Marketing, základy a postupy. 2. vyd. Praha: Computer Press, 2005, 149 s.
•            Kotler, P., Armstrong, G. Marketing. 1. vyd. Praha: GRADA PUBLISHING, 2004, 855 s.

Soubor okruhů 3

 • Úřední veterinární prohlídka jatečných zvířat, zásady provádění, postup veterinární prohlídky po poražení (skot, prasata, lichokopytníci, drůbež, zvěřina).
 • Požadavky na odběr vzorků masa a orgánů k laboratornímu vyšetření pro účely veterinárního posouzení těl jatečných zvířat a průkazu jakostních odchylek zrání masa.
 • Druhy veterinárního posouzení těl jatečných zvířat na základě výsledku úřední veterinární prohlídky, požadavky na označování zdravotní nezávadnosti/poživatelnosti těl jatečných zvířat a drůbeže.
 • Požadavky na rozdělení, označování a zpracování vedlejších produktů živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu včetně specifikovaného rizikového materiálu.
 • Požadavky na sezónní prodej živých ryb.

Doporučená literatura:

Veškeré právní předpisy v platném znění

 • Evropská unie. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin. In Úřední věstník.  2004, částka 139, s. 24. Evropská unie. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu. In Úřední věstník. 2004, částka 139, s. 55. Evropská unie.
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě. In Úřední věstník. 2004, částka 139, s. 206.
 • Evropská unie. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu). In Úřední věstník. 2009, částka 300, s. 33.
 • Evropská unie. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií. In Úřední věstník. 2001, částka 147, s. 71.
 • Evropská unie. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011 kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice. In Úřední věstník. 2011, částka 54, s. 254.
 • Evropská unie. Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1375 ze dne 10. srpna 2015, kterým se stanoví zvláštní předpisy pro úřední kontroly trichinel v mase (kodifikované znění). In Úřední věstník. 2015, částka 212, s. 7-34.
 • Zákon č. 166 ze dne 13. července 1999 o veterinární péči a změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon). In Sbírka zákonů České republiky. 1999, částka 57, s. 3122-3150. Změny: 29/2000 Sb., 154/2000 Sb., 102/2001 Sb., 76/2002 Sb.,  120/2002 Sb., 320/2002 Sb., 131/2003 Sb., 316/2004 Sb., 309/2002 Sb., 444/2005 Sb., 48/2006 Sb., 186/2006 Sb., 124/2008 Sb., 182/2004 Sb., 223/2009 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 291/2009 Sb., 298/2009 Sb., 308/2011 Sb., 18/2012 Sb., 359/2012 Sb., 279/2013 Sb., 64/2014 Sb., 139/2014 Sb., 250/2014 Sb., 264/2014 Sb., 126/2016 Sb., 243/2016 Sb.
 • Vyhláška č. 291 ze dne 26. srpna 2003 o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech. In Sbírka zákonů České republiky. 2003, částka 98, s. 4866-4883. Změny: 232/2005 Sb., 375/2006 Sb., 129/2009 Sb. 51/2012 Sb.
 • Vyhláška č. 289 ze dne 14. listopadu 2007 o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství. In Sbírka zákonů České republiky. 2007, částka 95, s. 3970-3986. Změna: 61/2009 Sb., 11/2015 Sb.
 • Vyhláška č. 94 ze dne 8. dubna 2010 o některých veterinárních a hygienických požadavcích na přepravu a zpracování vedlejších živočišných produktů. In Sbírka zákonů České republiky. 2010, částka 35, s. 1124-1125. Změny: 291/2012 Sb.
 • Zákon č. 154 ze dne 17. května 2000 o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon). In Sbírka zákonů České republiky. 2000, částka 49, s. 2274-2289. Změny: 309/2002 Sb., č. 162/2003 Sb., 16/2004 Sb., č. 444/2005 Sb., č. 130/2006 Sb., č. 182/2008 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 SB., č. 291/2009 Sb., č. 32/2011 Sb., č. 64/2014 Sb., č. 250/2014 Sb., č. 168/2015 Sb.
 • Vyhláška č. 136 ze dne 19. března 2004, kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem. In Sbírka zákonů České republiky. 2004, částka 44, s. 1818-1912. Změny: č. 199/2007 Sb., č. 213/2009 Sb., č. 202/2010 Sb., č. 64/2013 Sb., č. 5/2016 Sb.
 • Vyhláška č. 309 ze dne 17. října 2011 o stanovení podmínek vyšetřování skotu na bovinní spongiformní encefalopatii v rámci prohlídky jatečných zvířat a masa. In Sbírka zákonů České republiky. 2011, částka 108, str. 3880-3881. Ve znění vyhlášky č. 136/2013 Sb.
 • Červený Č. Veterinární prohlídka jatečných zvířat. VFU Brno, 2005, 163 s. ISBN 80-7305-556-2.
 • Svobodová, I. Vybrané kapitoly z veterinární prohlídky jatečných zvířat a masa. VFU Brno, 2014, 100 s. ISBN 978-80-7305-691-9. Dostupné z: http://www.vfu.cz/inovace-bc-a-navmgr/realizovane-klicove-aktivity/skripta/ls-2013-2014/vybrane-kapitoly-z-veterinarni-prohlidky-jatecnych-zvirat-a-masa.pdf

Soubor okruhů 4

 • Jatečná zvířata. Nákup jatečných zvířat.
 • Technologie a hygiena porážení jatečných zvířat. Legislativa, vztahující se k porážení jatečných zvířat.
 • Jakostní parametry masa. Faktory ovlivňující jakost masa.
 • Fyzikálně-chemické metody konzervace masa.
 • Technologie a hygiena výroby masných výrobků.
 • Technologie a hygiena zpracování vedlejších jatečných produktů.
 • Technologie a hygiena zpracování živočišných tuků.
 • Technologie a hygiena vajec a vaječných výrobků.
 • Produkce, zpracování a legislativa medu.
 • Technologie a hygiena produkce a zpracování zvěřiny.
 • Hygienické aspekty vody používané v potravinářském průmyslu.
 • Hygienické a ekologické aspekty obalových materiálů používaných v potravinářství.
 • Zdravotní nezávadnost živočišných produktů – obecné podmínky.
 • Hygienické požadavky na potravinářské provozy.
 • Sanitace potravinářských provozů.

Doporučená literatura:

 • Pipek, P. Technologie masa II. ES ČVUT Praha 1994.
 • Steinhauser, L. a kol. Produkce masa. LAST 2000, I. vydání, 464 s. ISBN 80-900260-7-9
 • Steinhauser. L. a kol. Hygiena a technologie masa. LAST 1995, I. vydání, 664 s.  ISBN 80-900260-4-4
 • Steinhauser. L. a kol. Hygiena a technologie masa. LAST 1995, Učební texty VFU Brno, 220 s.
 • Steinhauser, L. Praktická cvičení z hygieny a technologie masa II. Technologická cvičení. SPN Praha 1990, 147 s. ISBN 80-85114-01-1
 • www.Steinhauser.cz – dokumenty pro výuku - Skripta - Technologie a hygiena potravin živočišného původu

Soubor okruhů 5

 • Technologie a hygiena produkce mléka v produkčních hospodářstvích.
 • Jakostní parametry mléka. Faktory ovlivňující jakost mléka.
 • Technologie a hygiena mlékárenského ošetření mléka.
 • Technologie a hygiena výroby mléčných výrobků.

Doporučená literatura:

 • Janštová, B. a kol. Technologie mléka a mléčných výrobků. 1. vyd. Brno: VFU, 2012. s. 141.ISBN978-80-7305-635-3. Dostupné na http://www.vfu.czVEFIS
 • Navrátilová, P. a kol. Hygiena produkce mléka 1. vyd. Brno: VFU, 2012. s. 129. ISBN 978-80-7305-624-7. Dostupné na http://www.vfu.cz VEFIS
 • Lukášová, J. a kol. Hygiena a technologie mléčných výrobků. 1. vyd. Brno: VFU, 2001. s. 200. ISBN 80-7305-415-9
 • Gajdůšek, S. Mlékařství II. 1. vyd. Brno: MZLU, 1998. s. 142. ISBN 80-7157-342-6

Soubor okruhů 6

 • Technologie a hygiena produkce a zpracování obilovin.
 • Technologie a hygiena zpracování pekárenských výrobků (běžné, jemné pečivo)
 • Technologie a hygiena výroby cukrovinek.
 • Technologie a hygiena produkce a zpracování kakaa a čokolády
 • Technologie a hygiena produkce a zpracování luštěnin.
 • Technologie a hygiena produkce a zpracování olejnin.
 • Technologie a hygiena zpracování rostlinných tuků.
 • Technologie a hygiena produkce a zpracování čaje a kávy.
 • Technologie a hygiena produkce a zpracování piva.
 • Technologie a hygiena produkce a zpracování vína.

Doporučená literatura:

 • Kadlec, P. aj. (2002): Technologie potravin  I. 1. vyd. Praha:Vysoká škola chemicko-
 • technologická. 300 s.
 • Kadlec, P. aj. (2002): Technologie potravin  II. 1. vyd. Praha:Vysoká škola chemicko-
 • technologická. 236 s.
 • Tauferová, A. aj. Technologie a hygiena potravin rostlinného původu I., II. 1.vyd. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. 168 s.
 • Velíšek, J. Chemie potravin, 3. díl.  2. vyd.  Tábor: OSSIS, 2001, 343 s. ISBN 80- 86659- 02-X.

Soubor okruhů 7

 • Fyzikálně-chemické požadavky na potraviny. Metody stanovení.
 • Mikrobiologické požadavky na potraviny. Metody stanovení. Legislativa vztahující se k mikrobiologii potravin.
 • Senzorické požadavky na potraviny. Metody stanovení. Lidské smysly.

Doporučená literatura:

 • Velíšek, J., Hajšlová, J. Chemie potravin 1 – 2. 3. vyd. Tábor: OSSIS, 2009. 620 + 644 s. ISBN 978-80-86659-17-6.
 • Vorlová, L. a kol. Chemie potravin a chemické laboratorní metody. Praktická cvičení. 1. vyd. Brno: VFU Brno, 2014, 69 s.
 • Vorlová, L. a kol. Chemie potravin a chemické laboratorní metody. Obecné kapitoly. 1. vyd. Brno: VFU Brno, 2014, 57 s.
 • Vorlová, L. a kol. Med. Souborná analýza. Brno: VFU Brno, 2002. 67 s. ISBN 80-7305-450-7.
 • Klouda, P. Moderní analytické metody. Ostrava: Pavel Klouda, 2003, 132 s. ISBN 80-86369-07-2.
 • Görner, F. a Valík, L. Aplikovaná mikrobiológia požívatín. 1. vyd. Bratislava: Malé centrum, 2004.
 • Bursová, Š., Necidová, L., Dušková, M. Mikrobiologie potravin a mikrobiologické laboratorní metody. Obecná mikrobiologie. 1. vyd. Brno: VFU Brno, 2014.
 • Bursová, Š., Karpíšková, R., Dušková, M., Necidová, L. Mikrobiologie potravin. Praktická cvičení I. Obecná mikrobiologie. Revidované vydání. 1. vyd. Brno: VFU Brno, 2014.
 • Cupáková, Š. a kol. Mikrobiologie potravin. Praktická cvičení II. Metody stanovení mikroorganismů v potravinách. 1. vyd. Brno: ES VFU Brno, 2010.
 • Bursová, Š., Dušková, M., Necidová, L., Karpíšková, R., Myšková, P. Mikrobiologické laboratorní metody. 1. vyd. Brno: VFU Brno, 2014.
 • Cupáková, Š. a Karpíšková R. Atlas mikrobiologie potravin. Brno: VFU Brno, 2006.
 • http://fvhe.vfu.cz/sekce_ustavy/uhtml/index.html
 • Cupáková, Š. a Karpíšková R. Laboratorní metody v mikrobiologii potravin. Brno: VFU Brno, 2008.
 • http://fvhe.vfu.cz/sekce_ustavy/uhtml/index.html
 • Cupáková, Š., Necidová, L., Karpíšková R. Bakteriální původci alimentárních onemocnění. Brno: VFU Brno, 2012.
 • http://cit.vfu.cz/alimentarni-onemocneni/
 • Pokorný, J., Valentová, H., Panovská, Z. Senzorická analýza potravin. Vysoká škola chemicko-technologická Praha, 1998, 95 s. ISBN 80-7080-329-0
 • Pokorný, J. Metody senzorické analýzy potravin a stanovení senzorické jakosti. Ústav zemědělských a potravinářských informací, Praha, 1993, 196 s. ISBN 80-85120-34-8
 • Ingr, I., Pokorný, J., Valentová, H. Senzorická analýza potravin. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2001, 201 s. ISBN 80-7157-283-7
 • Buňka, F., Hrabě, J., Vospěl, B. Senzorická analýza potravin. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008, 145 s. ISBN 978-80-7318-628-9

Soubor okruhů 8

 • Veterinárně-hygienické požadavky na DDD.
 • Ekosystém – tok energie a koloběh látek – potravní (trofické) řetězce, potravní vztahy, potravní specializace.
 • Kvalita potravin ve vztahu k trvale udržitelným zemědělským systémům.
 • Vývoj ekosystému v prostoru a čase, sezónní aspekty, proces sukcese, klimaxové stadium, primární a sekundární sukcese. Agroekosystémy – ekologická stabilita.
 • Vliv ekologických faktorů na geografické rozšíření a výskyt nemocí.
 • Kvalita vody ve vztahu k produkci potravin.
 • Ekologické aspekty alternativních zdrojů energie.
 • Ekologické aspekty zemědělské prvovýroby – rostlinná produkce.
 • Ekologické aspekty zemědělské prvovýroby – živočišná produkce.
 • Odpady zemědělsko-potravinářského komplexu. Veterinární asanace.
 • Průmyslové odpadní vody, technologie a aspekty jejich čistění.
 • Zemědělská výroba jako výrobní a potravní řetězec - hlavní nebezpečí kontaminace.
 • Zdravotní nezávadnost krmiv a vody; vstup chemických látek a přípravků do životního prostředí zvířat.
 • Ekologické zemědělství ve vztahu k produkci biopotravin.
 • Ekologické aspekty skladování potravinářských produktů.
 • Ekologické aspekty distribuce potravin.
 • Ekologické aspekty prodeje potravin.

Doporučená literatura:

 • Begon, M., Harper, J. L., Townsend, C. R. Ekologie, jedinci, populace a společenstva. vydavatelství Univerzity Palackého Olomouc 1997
 • Pikula, J. a kol., 2012: Ekologie pro veterinární lékaře s ohledem na kvalitu a bezpečnost potravin. VFU Brno.
 • Laštůvka, Z., Krejčová, P. Ekologie. Konvoj spol. s.r.o., Brno 2000, 185 s.
 • Horáková, J. Základy dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářství. 1. vyd. Brno: VFU Brno, 2007. 119 s.
 • http://fvhe.vfu.cz/export/sites/fvhe/adresa/sekce_ustavy/uvozp/Tezeprednasek_Odpady.pdf


Proč studovat na VETUNI

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Prtnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT