Tématické okruhy k písemné přijímací zkoušce do navazujícího magisterského studijního programu Bezpečnost a kvalita potravin FVHE VETUNI + přehled doporučené literatury

Soubor okruhů 1

 • Moc zákonodárná, výkonná a soudní. Zákonodárný proces.
 • Druhy obecně závazných právních předpisů a jejich právní síla.
 • Bezpečnost potravin. Legislativa vztahující se k bezpečnosti potravin.
 • Chov a ošetřování zvířat. Legislativa vztahující se k chovu zvířat.
 • Přemísťování a svody zvířat. Legislativa, vztahující se k přemísťování a svodům zvířat.
 • Veterinární ochrana státního území – mezinárodní přeprava zvířat a živočišných produktů.
 • Nákazy zvířat. Legislativa vztahující se k nákazám zvířat.
 • Ochrana zvířat proti týrání. Právní předpisy na ochranu zvířat.
 • Evidence a označování zvířat. Legislativa, vztahující se k evidenci a označování zvířat.
 • Ochrana spotřebitele při prodeji potravin.
 • Hlavní principy správního rozhodování.
 • Trestné činy, trestní řízení.

Doporučená literatura:

•            http://cit.vfu.cz/vapl/

Soubor okruhů 2

 • Marketing a management podniků – definice, cíle a úkoly, podnikatelské koncepce a přístup k zákazníkům.
 • Marketingové strategie, marketingové prostředí podniku – analýza trhu.
 • Analýza portfolia, marketingový výzkum.
 • Nákupní chování spotřebitelů.
 • Marketingový mix a charakteristika jednotlivých nástrojů.

Doporučená literatura:

 • Foret, M. a kol. Marketing, základy a postupy. 2. vyd. Praha: Computer Press, 2005, 149 s.
 • Kotler, P., Armstrong, G. Marketing. 1. vyd. Praha: GRADA PUBLISHING, 2004, 855 s.

Soubor okruhů 3

 • Úřední veterinární prohlídka jatečných zvířat, zásady provádění, postup veterinární prohlídky po poražení (skot, prasata, lichokopytníci, drůbež, zvěřina).
 • Požadavky na odběr vzorků masa a orgánů k laboratornímu vyšetření pro účely veterinárního posouzení těl jatečných zvířat a průkazu jakostních odchylek zrání masa.
 • Druhy veterinárního posouzení těl jatečných zvířat na základě výsledku úřední veterinární prohlídky, požadavky na označování zdravotní nezávadnosti/poživatelnosti těl jatečných zvířat a drůbeže.
 • Požadavky na rozdělení, označování a zpracování vedlejších produktů živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu včetně specifikovaného rizikového materiálu.
 • Požadavky na sezónní prodej živých ryb.

Doporučená literatura:

Veškeré právní předpisy v platném znění

 • Evropská unie. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin. In Úřední věstník.  2004, částka 139, s. 24. Evropská unie. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu. In Úřední věstník. 2004, částka 139, s. 55. Evropská unie.
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě. In Úřední věstník. 2004, částka 139, s. 206.
 • Evropská unie. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu). In Úřední věstník. 2009, částka 300, s. 33.
 • Evropská unie. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií. In Úřední věstník. 2001, částka 147, s. 71.
 • Evropská unie. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011 kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice. In Úřední věstník. 2011, částka 54, s. 254.
 • Evropská unie. Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1375 ze dne 10. srpna 2015, kterým se stanoví zvláštní předpisy pro úřední kontroly trichinel v mase (kodifikované znění). In Úřední věstník. 2015, částka 212, s. 7-34.
 • Zákon č. 166 ze dne 13. července 1999 o veterinární péči a změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon). In Sbírka zákonů České republiky. 1999, částka 57, s. 3122-3150. Změny: 29/2000 Sb., 154/2000 Sb., 102/2001 Sb., 76/2002 Sb.,  120/2002 Sb., 320/2002 Sb., 131/2003 Sb., 316/2004 Sb., 309/2002 Sb., 444/2005 Sb., 48/2006 Sb., 186/2006 Sb., 124/2008 Sb., 182/2004 Sb., 223/2009 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 291/2009 Sb., 298/2009 Sb., 308/2011 Sb., 18/2012 Sb., 359/2012 Sb., 279/2013 Sb., 64/2014 Sb., 139/2014 Sb., 250/2014 Sb., 264/2014 Sb., 126/2016 Sb., 243/2016 Sb.
 • Vyhláška č. 291 ze dne 26. srpna 2003 o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech. In Sbírka zákonů České republiky. 2003, částka 98, s. 4866-4883. Změny: 232/2005 Sb., 375/2006 Sb., 129/2009 Sb. 51/2012 Sb.
 • Vyhláška č. 289 ze dne 14. listopadu 2007 o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství. In Sbírka zákonů České republiky. 2007, částka 95, s. 3970-3986. Změna: 61/2009 Sb., 11/2015 Sb.
 • Vyhláška č. 94 ze dne 8. dubna 2010 o některých veterinárních a hygienických požadavcích na přepravu a zpracování vedlejších živočišných produktů. In Sbírka zákonů České republiky. 2010, částka 35, s. 1124-1125. Změny: 291/2012 Sb.
 • Zákon č. 154 ze dne 17. května 2000 o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon). In Sbírka zákonů České republiky. 2000, částka 49, s. 2274-2289. Změny: 309/2002 Sb., č. 162/2003 Sb., 16/2004 Sb., č. 444/2005 Sb., č. 130/2006 Sb., č. 182/2008 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 SB., č. 291/2009 Sb., č. 32/2011 Sb., č. 64/2014 Sb., č. 250/2014 Sb., č. 168/2015 Sb.
 • Vyhláška č. 136 ze dne 19. března 2004, kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem. In Sbírka zákonů České republiky. 2004, částka 44, s. 1818-1912. Změny: č. 199/2007 Sb., č. 213/2009 Sb., č. 202/2010 Sb., č. 64/2013 Sb., č. 5/2016 Sb.
 • Vyhláška č. 309 ze dne 17. října 2011 o stanovení podmínek vyšetřování skotu na bovinní spongiformní encefalopatii v rámci prohlídky jatečných zvířat a masa. In Sbírka zákonů České republiky. 2011, částka 108, str. 3880-3881. Ve znění vyhlášky č. 136/2013 Sb.
 • Červený Č. Veterinární prohlídka jatečných zvířat. VFU Brno, 2005, 163 s. ISBN 80-7305-556-2.
 • Svobodová, I. Vybrané kapitoly z veterinární prohlídky jatečných zvířat a masa. VFU Brno, 2014, 100 s. ISBN 978-80-7305-691-9. Dostupné z: http://www.vfu.cz/inovace-bc-a-navmgr/realizovane-klicove-aktivity/skripta/ls-2013-2014/vybrane-kapitoly-z-veterinarni-prohlidky-jatecnych-zvirat-a-masa.pdf

Soubor okruhů 4

 • Jatečná zvířata. Nákup jatečných zvířat.
 • Technologie a hygiena porážení jatečných zvířat. Legislativa, vztahující se k porážení jatečných zvířat.
 • Jakostní parametry masa. Faktory ovlivňující jakost masa.
 • Fyzikálně-chemické metody konzervace masa.
 • Technologie a hygiena výroby masných výrobků.
 • Technologie a hygiena zpracování vedlejších jatečných produktů.
 • Technologie a hygiena zpracování živočišných tuků.
 • Technologie a hygiena vajec a vaječných výrobků.
 • Produkce, zpracování a legislativa medu.
 • Technologie a hygiena produkce a zpracování zvěřiny.
 • Hygienické aspekty vody používané v potravinářském průmyslu.
 • Hygienické a ekologické aspekty obalových materiálů používaných v potravinářství.
 • Zdravotní nezávadnost živočišných produktů – obecné podmínky.
 • Hygienické požadavky na potravinářské provozy.
 • Sanitace potravinářských provozů.

Doporučená literatura:

 • Pipek, P. Technologie masa II. ES ČVUT Praha 1994.
 • Steinhauser, L. a kol. Produkce masa. LAST 2000, I. vydání, 464 s. ISBN 80-900260-7-9
 • Steinhauser. L. a kol. Hygiena a technologie masa. LAST 1995, I. vydání, 664 s.  ISBN 80-900260-4-4
 • Steinhauser. L. a kol. Hygiena a technologie masa. LAST 1995, Učební texty VFU Brno, 220 s.
 • Steinhauser, L. Praktická cvičení z hygieny a technologie masa II. Technologická cvičení. SPN Praha 1990, 147 s. ISBN 80-85114-01-1
 • www.Steinhauser.cz – dokumenty pro výuku - Skripta - Technologie a hygiena potravin živočišného původu

Soubor okruhů 5

 • Technologie a hygiena produkce mléka v produkčních hospodářstvích.
 • Jakostní parametry mléka. Faktory ovlivňující jakost mléka.
 • Technologie a hygiena mlékárenského ošetření mléka.
 • Technologie a hygiena výroby mléčných výrobků.

Doporučená literatura:

 • Janštová, B. a kol. Technologie mléka a mléčných výrobků. 1. vyd. Brno: VFU, 2012. s. 141.ISBN978-80-7305-635-3. Dostupné na VEFIS VETUNI
 • Navrátilová, P. a kol. Hygiena produkce mléka 1. vyd. Brno: VFU, 2012. s. 129. ISBN 978-80-7305-624-7. Dostupné na VEFIS VETUNI
 • Lukášová, J. a kol. Hygiena a technologie mléčných výrobků. 1. vyd. Brno: VFU, 2001. s. 200. ISBN 80-7305-415-9
 • Gajdůšek, S. Mlékařství II. 1. vyd. Brno: MZLU, 1998. s. 142. ISBN 80-7157-342-6

Soubor okruhů 6

 • Technologie a hygiena produkce a zpracování obilovin.
 • Technologie a hygiena zpracování pekárenských výrobků (běžné, jemné pečivo)
 • Technologie a hygiena výroby cukrovinek.
 • Technologie a hygiena produkce a zpracování kakaa a čokolády
 • Technologie a hygiena produkce a zpracování luštěnin.
 • Technologie a hygiena produkce a zpracování olejnin.
 • Technologie a hygiena zpracování rostlinných tuků.
 • Technologie a hygiena produkce a zpracování čaje a kávy.
 • Technologie a hygiena produkce a zpracování piva.
 • Technologie a hygiena produkce a zpracování vína.

Doporučená literatura:

 • Kadlec, P. aj. (2002): Technologie potravin  I. 1. vyd. Praha:Vysoká škola chemicko-technologická. 300 s.
 • Kadlec, P. aj. (2002): Technologie potravin  II. 1. vyd. Praha:Vysoká škola chemicko-technologická. 236 s.
 • Tauferová, A. aj. Technologie a hygiena potravin rostlinného původu I., II. 1.vyd. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. 168 s.
 • Velíšek, J. Chemie potravin, 3. díl.  2. vyd.  Tábor: OSSIS, 2001, 343 s. ISBN 80- 86659- 02-X.

Soubor okruhů 7

 • Fyzikálně-chemické požadavky na potraviny. Metody stanovení.
 • Mikrobiologické požadavky na potraviny. Metody stanovení. Legislativa vztahující se k mikrobiologii potravin.
 • Senzorické požadavky na potraviny. Metody stanovení. Lidské smysly.

Doporučená literatura:

 • Velíšek, J., Hajšlová, J. Chemie potravin 1 – 2. 3. vyd. Tábor: OSSIS, 2009. 620 + 644 s. ISBN 978-80-86659-17-6.
 • Vorlová, L. a kol. Chemie potravin a chemické laboratorní metody. Praktická cvičení. 1. vyd. Brno: VFU Brno, 2014, 69 s.
 • Vorlová, L. a kol. Chemie potravin a chemické laboratorní metody. Obecné kapitoly. 1. vyd. Brno: VFU Brno, 2014, 57 s.
 • Vorlová, L. a kol. Med. Souborná analýza. Brno: VFU Brno, 2002. 67 s. ISBN 80-7305-450-7.
 • Klouda, P. Moderní analytické metody. Ostrava: Pavel Klouda, 2003, 132 s. ISBN 80-86369-07-2.
 • Görner, F. a Valík, L. Aplikovaná mikrobiológia požívatín. 1. vyd. Bratislava: Malé centrum, 2004.
 • Bursová, Š., Necidová, L., Dušková, M. Mikrobiologie potravin a mikrobiologické laboratorní metody. Obecná mikrobiologie. 1. vyd. Brno: VFU Brno, 2014.
 • Bursová, Š., Karpíšková, R., Dušková, M., Necidová, L. Mikrobiologie potravin. Praktická cvičení I. Obecná mikrobiologie. Revidované vydání. 1. vyd. Brno: VFU Brno, 2014.
 • Cupáková, Š. a kol. Mikrobiologie potravin. Praktická cvičení II. Metody stanovení mikroorganismů v potravinách. 1. vyd. Brno: ES VFU Brno, 2010.
 • Bursová, Š., Dušková, M., Necidová, L., Karpíšková, R., Myšková, P. Mikrobiologické laboratorní metody. 1. vyd. Brno: VFU Brno, 2014.
 • Cupáková, Š. a Karpíšková R. Atlas mikrobiologie potravin. Brno: VFU Brno, 2006.
 • http://fvhe.vfu.cz/sekce_ustavy/uhtml/index.html
 • Cupáková, Š. a Karpíšková R. Laboratorní metody v mikrobiologii potravin. Brno: VFU Brno, 2008.
 • http://fvhe.vfu.cz/sekce_ustavy/uhtml/index.html
 • Cupáková, Š., Necidová, L., Karpíšková R. Bakteriální původci alimentárních onemocnění. Brno: VFU Brno, 2012.
 • http://cit.vfu.cz/alimentarni-onemocneni/
 • Pokorný, J., Valentová, H., Panovská, Z. Senzorická analýza potravin. Vysoká škola chemicko-technologická Praha, 1998, 95 s. ISBN 80-7080-329-0
 • Pokorný, J. Metody senzorické analýzy potravin a stanovení senzorické jakosti. Ústav zemědělských a potravinářských informací, Praha, 1993, 196 s. ISBN 80-85120-34-8
 • Ingr, I., Pokorný, J., Valentová, H. Senzorická analýza potravin. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2001, 201 s. ISBN 80-7157-283-7
 • Buňka, F., Hrabě, J., Vospěl, B. Senzorická analýza potravin. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008, 145 s. ISBN 978-80-7318-628-9

Soubor okruhů 8

 • Veterinárně-hygienické požadavky na DDD.
 • Ekosystém – tok energie a koloběh látek – potravní (trofické) řetězce, potravní vztahy, potravní specializace.
 • Kvalita potravin ve vztahu k trvale udržitelným zemědělským systémům.
 • Vývoj ekosystému v prostoru a čase, sezónní aspekty, proces sukcese, klimaxové stadium, primární a sekundární sukcese. Agroekosystémy – ekologická stabilita.
 • Vliv ekologických faktorů na geografické rozšíření a výskyt nemocí.
 • Kvalita vody ve vztahu k produkci potravin.
 • Ekologické aspekty alternativních zdrojů energie.
 • Ekologické aspekty zemědělské prvovýroby – rostlinná produkce.
 • Ekologické aspekty zemědělské prvovýroby – živočišná produkce.
 • Odpady zemědělsko-potravinářského komplexu. Veterinární asanace.
 • Průmyslové odpadní vody, technologie a aspekty jejich čistění.
 • Zemědělská výroba jako výrobní a potravní řetězec - hlavní nebezpečí kontaminace.
 • Zdravotní nezávadnost krmiv a vody; vstup chemických látek a přípravků do životního prostředí zvířat.
 • Ekologické zemědělství ve vztahu k produkci biopotravin.
 • Ekologické aspekty skladování potravinářských produktů.
 • Ekologické aspekty distribuce potravin.
 • Ekologické aspekty prodeje potravin.

Doporučená literatura:

 • Begon, M., Harper, J. L., Townsend, C. R. Ekologie, jedinci, populace a společenstva. vydavatelství Univerzity Palackého Olomouc 1997
 • Pikula, J. a kol., 2012: Ekologie pro veterinární lékaře s ohledem na kvalitu a bezpečnost potravin. VFU Brno.
 • Laštůvka, Z., Krejčová, P. Ekologie. Konvoj spol. s.r.o., Brno 2000, 185 s.
 • Horáková, J. Základy dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářství. 1. vyd. Brno: VFU Brno, 2007. 119 s.
 • http://fvhe.vfu.cz/export/sites/fvhe/adresa/sekce_ustavy/uvozp/Tezeprednasek_Odpady.pdf


Perfektní zázemí

Rádi se bavíte a sportujete? V areálu univerzity se nachází největší krytá sportovní plocha ve městě, kde si studenti můžou zahrát přes 30 druhů sportu, od volejbalu, basketbalu, zumby až po fitness. Čekání na výuku si můžete zkrátit v pěkném a zeleném parku, kde je připojení na wifi. V areálu univerzity je k dispozici také Ústřední knihovna, kde můžete najít studovnu s možností zapůjčení odborné literatury z oboru veterinární medicíny, hygieny a technologie potravin či welfare zvířat, jsou zde také počítačové učebny s připojením na internet. Dále studenti mohou využít soukromé místnosti na učení nebo relax zónu. Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských Kaunicových kolejích, kde je možnost stravování. Během roku se pořádají různé akce pro studenty jako je Vítání prváků, Univerzitní Majáles, Job fair a spoustu dalšího.

Více zde

Uplatnění absolventů

Chcete se stát odborníky v oblasti veterinární hygieny, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin a veterinární medicíny? Máte zájem o ekologii, welfare a ochranu zvířat? Nebo se chcete podívat pod pokličku gastronomie v našem nejmladším studijním programu Zdravotní nezávadnost a bezpečnost potravin v gastronomii? Více informací o studiua

jak se můžete uplatnit najdete ZDE

TEXT