Magisterský studijní program (Garant: doc. MVDr. Šárka Bursová, Ph.D.)

Popis studia a uplatnění

Magisterský studijní program Veterinární hygiena a ekologie

Zaměření studia

Magisterské studium v oboru Veterinární hygiena a ekologie připravuje studenty na povolání veterinárního lékaře se stěžejním zaměřením na zdravotní a hygienickou nezávadnost potravin a surovin živočišného původu, dále na veterinární ekologii a infekční choroby zvířat a epizootologii vztahující se k potravinám a surovinám živočišného původu.

Uplatnění absolventa

Absolventi magisterského studijního programu v oboru Veterinární hygieny a ekologie získávají kvalifikaci veterinárního lékaře  s diferenciací do oblasti veterinární ochrany veřejného zdraví se zaměřením zejména na zdravotní a hygienickou nezávadnost potravin a surovin živočišného původu, veterinární ekologii a infekční choroby a epizootologii vztahující se k potravinám a surovinám živočišného původu.

Uplatnění:

 • státní veterinární správa zejména při dozoru nad surovinami a potravinami živočišného původu a v oddělení ochrany zdraví zvířat
 • soukromý veterinární lékař
 • veterinární ústavy
 • státní i soukromé veterinární laboratoře
 • asanační ústavy
 • inspekční orgány ochrany životního prostředí
 • potravinářský průmysl, krmivářský průmysl
 • výzkumné ústavy
 • SŠ a VŠ

Požadavky a předpoklady - viz přijímací řízení
Studenty magisterského studia se uchazeči stávají dnem zápisu ke studiu. Slavnostně je studium zahájeno slibem studenta při imatrikulaci.

Průběh studia

Magisterské studium v oboru Veterinární hygiena a ekologie je šestileté. Základními formami výuky jsou přednášky, praktická cvičení, semináře, konzultace, výuka v zemědělských a potravinářských podnicích a institucích, individuální stáže a praxe studentů u soukromých veterinářů. Dále samostatná odborná práce na ústavech a účelových zařízeních fakulty a univerzity a dále samostatné studium. Důraz je kladen na praktickou výuku směřující k získání praktických dovedností studenta. Studijní úspěšnost je kontrolována průběžně během semestru, ukončením semestru zápočtem a ukončením studia předmětu zkouškou.

Součástí státní rigorózní zkoušky je:

 • Hygiena a technologie masa a masných výrobků
 • Hygiena a technologie mléka a mléčných výrobků
 • Veterinární ochrana veřejného zdraví
 • Nákazy zvířat a legislativa
 • Choroby přežvýkavců a prasat

Student může zpracovat a obhájit v rámci jedné z dílčích rigorózních zkoušek rigorózní práci.

Poskytované zázemí

Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských kolejích, kde je možnost stravování. V areálu univerzity je k dispozici Ústřední knihovna, kde můžete najít studovnu pro studenty s možností zapůjčení odborné literatury, získat odborné poznatky ze světových databází z oboru veterinární medicíny, hygieny a technologie potravin či welfare zvířat v počítačové učebně s připojením na Internet. Dále studenti mohou využít soukromé místnosti na učení nebo relax zónu.

Ukončení studia

Absolventy studia magisterského studijního programu v oboru Veterinární hygiena a ekologie se studenti stávají po vykonání státní rigorózní zkoušky. Těmto absolventům je vydán diplom s vysvědčením o vykonání státní rigorózní zkoušky a je udělen titul „doktor veterinární medicíny“ ve zkratce „MVDr.“ uváděné před jménem. Slavnostně je studium zakončeno doktorským slibem při promoci.

 Proč studovat na VETUNI

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Prtnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT