Garant: MVDr. Martin Hostovský, Ph.D.

Bakalářský studijní program VETERINÁRNÍ OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

Zaměření studia

Cílem profesně zaměřeného BSP VETERINÁRNÍ OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ je získání odborných poznatků a zejména praktických zkušeností v pěti oblastech souvisejících s uplatněním absolventa:

 • Technologie a hygiena potravin živočišného původu
 • Prohlídka potravinových zvířat a masa
 • Chov a pohoda potravinových zvířat
 • Legislativa a veterinární ochrana veřejného zdraví
 • Veterinární ochrana životního prostředí

Kde se můžeš uplatnit?

Dozorová činnosti státních orgánů (SZPI, SVS ČR, ČOI, ...)

 • asistent úředního veterinárního lékaře (ve smyslu zákona č. 166/1999 Sb.) s působením v oblasti státního dozoru při kontrole dodržování veterinárních a hygienických podmínek chovu zvířat a požadavků na pohodu zvířat, při kontrole označování a evidence zvířat a plnění opatření stanovených ve schválených ozdravovacích programech, při kontrole dodržování veterinárních a hygienických podmínek a požadavků na zacházení se živočišnými produkty, při prohlídce jatečných zvířat a masa a při provádění pohraniční veterinární kontroly.
 • inspektor dozorových orgánů

Zemědělské a potravinářské provozy

 • odborný pracovník se zaměřením na technologické postupy
 • odborný pracovník v oblasti legislativy a dozoru nad ochranou veřejného zdraví

Orgány státní správy (ministerstva, úřady obcí, Policie ČR, ...)

 • řešení problematiky veterinární ochrany veřejného zdraví

Státní a soukromé laboratoře

 • laboratorní diagnostika v návaznosti na činnost dozorových orgánů
 • kontrola zdravotní nezávadnosti a kvality surovin, potravin, pokrmů a krmiv v akreditovaných laboratořích

Požadavky a předpoklady – více ZDE

 • úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitou
 • výsledky studia na střední škole
 • aktivity nad rámec středoškolského studia (např. soutěže, odborné práce, certifikáty)

Studenty bakalářského studia se uchazeči stávají dnem zápisu ke studiu. Slavnostně je studium zahájeno slibem studenta při imatrikulaci.

Průběh studia

Studium profesního BSP VETERINÁRNÍ OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ je tříleté.

 • důraz kladen na praktickou výuku: laboratorní práce, řešení případových studií a projektů
 • vazba studia na praxi: zapojení odborníků z praxe do výuky a zkoušení studentů, odborné praxe v rozsahu 12 týdnů v chovu potravinových zvířat, laboratorní diagnostice a v oblasti hygieny potravin a oblasti epizootologie a welfare
 • spolupráce s potencionálními zaměstnavateli
 • studijní plán: povinné a povinně volitelné předměty (student si vybírá jeden ze dvou povinně volitelných předmětů)
 • základní formy výuky: přednášky, praktická cvičení, semináře, konzultace, výuka v zemědělských a potravinářských podnicích a institucích, individuální stáže a praxe studentů, samostatná odborná práce na ústavech a účelových zařízeních fakulty a univerzity a samostudiu
 • státní závěrečná zkouška složena z pěti dílčích předmětů a obhajoby bakalářské práce

Poskytované zázemí

 • ubytování na vysokoškolských kolejích, s možností stravování
 • Ústřední knihovna se studovnami, možností zapůjčení odborné literatury a přístupem do světových databází z oboru veterinární medicíny, hygieny a technologie potravin či welfare zvířat, počítačové učebny s připojením k internetu, soukromé místnosti na učení nebo relax zóna
 • jízdárna, krytá hala, kantýna („Krmítko“)

Ukončení studia

Absolventy studia profesního BSP VETERINÁRNÍ OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ se studenti stávají po vykonání státní závěrečné zkoušky. Úspěšným absolventům je vydán diplom s vysvědčením o vykonání státní závěrečné zkoušky a udělen titul „bakalář“ ve zkratce „Bc.“ uváděné před jménem. Slavnostně je studium zakončeno promocí.Perfektní zázemí

Rádi se bavíte a sportujete? V areálu univerzity se nachází největší krytá sportovní plocha ve městě, kde si studenti můžou zahrát přes 30 druhů sportu, od volejbalu, basketbalu, zumby až po fitness. Čekání na výuku si můžete zkrátit v pěkném a zeleném parku, kde je připojení na wifi. V areálu univerzity je k dispozici také Ústřední knihovna, kde můžete najít studovnu s možností zapůjčení odborné literatury z oboru veterinární medicíny, hygieny a technologie potravin či welfare zvířat, jsou zde také počítačové učebny s připojením na internet. Dále studenti mohou využít soukromé místnosti na učení nebo relax zónu. Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských Kaunicových kolejích, kde je možnost stravování. Během roku se pořádají různé akce pro studenty jako je Vítání prváků, Univerzitní Majáles, Job fair a spoustu dalšího.

Více zde

Uplatnění absolventů

Chcete se stát odborníky v oblasti veterinární hygieny, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin a veterinární medicíny? Máte zájem o ekologii, welfare a ochranu zvířat? Nebo se chcete podívat pod pokličku gastronomie v našem nejmladším studijním programu Zdravotní nezávadnost a bezpečnost potravin v gastronomii? Více informací o studiua

jak se můžete uplatnit najdete ZDE

TEXT