Vědeckovýzkumné aktivity ústavu jsou orientovány  (v souladu s jeho edukačním posláním, charakterizovaným garantovanými předměty v rámci studijních plánů studijních programů všech tří fakult VFU Brno) do tří oblastí: chemie potravin, mikrobiologie potravin, hygiena a technologie mléka a mléčných výrobků.
V oblasti mikrobiologie potravin je výzkum zaměřen na sledování vybraných skupin surovin a potravin živočišného původu, převážně mléka a mléčných výrobků. Výzkum je cíleně orientován na průkaz  významných patogenních a indikátorových mikroorganismů, především původců alimentárních onemocnění (zejména L. monocytogenes, Staphylococcus aureus, Enterococcus spp., Lactobacillus spp., Bacillus spp. a E. coli). U těchto vybraných patogenních mikroorganismů je vědeckovýzkumná činnost zaměřena na:

 • typizaci na molekulární úrovni,
 • sledování antibiotické rezistence,
 • možnosti tvorby biofilmů,
 • produkci toxinů, stanovení dekarboxylační aktivity mikroorganismů a dalších aspektů ovlivňujících jakost a zdravotní nezávadnost potravin živočišného původu

V oblasti chemie potravin je výzkum zaměřen na parametry jakosti potravin, a dále na chemické ukazatele hygienické a zdravotní nezávadnosti surovin a potravin  - zejména živočišného původu. V rámci komplexní chemické analýzy potravin je výzkum orientován na:

 • studium hygienicky a nutričně významných parametrů medu,
 • problematiku významných nutrietů (zejména mléčných proteinů, mastných kyselin, sterolů, fytosterolů) a mikronutrientů (hydrofilních a lipofilních vitaminů, laktoferinu, jodu),  potravin živočišného původu, a to jak  z pohledu nutriční, resp. biologické hodnoty potravin, tak z pohledu možného falšování,
 • látky kontaminující, vznikající v průběhu technologických procesů, skladování nebo kulinárních úprav (HMF, PAHs, biogenní aminy), včetně reziduí veterinárních léčiv.

V oblasti hygieny a technologie mléka a mléčných výrobků je výzkum orientován do oblasti studia  všech podstatných vlivů  (zdravotního stavu dojnic, způsobu ustájení, získávání a ošetřování syrového mléka, mlékárenských technologií a skladování) na změny složení mléka a mléčných výrobků. Dále na výzkum v oblasti ukazatelů jakosti, hygienické a zdravotní nezávadnosti mléka a mléčných výrobků, a to v oblasti fyzikálních, chemických i biologických ukazatelů (včetně ovčího a kozího mléka a mléčných výrobků). Výzkum je taktéž orientován na problematiku metod stanovení tetracyklinů a chinolonů v syrovém kravském mléce.
Pro výše uvedené oblasti výzkumu je ústav v rámci Oddělení chemie a ostatních vyšetřovacích metod vybaven kromě běžné instrumentace pracovištěm kapalinové a plynové chromatografie, pracovištěm FT-NIR spektrometrie. Oddělení mikrobiologie a molekulárních metod provádí analýzy na základě moderních molekulárně biologických a imunologických metod (PCR, Real-Time PCR, ELFA).
V posledních patnácti letech se ústav významně podílel na řešení projektů v oblasti jakosti a zdravotní nezávadnosti (resp. bezpečnosti) potravin, zejména Výzkumného záměru financovaného z MŠMT s názvem „Veterinární aspekty bezpečnosti a kvality potravin“.


Další úspěšně řešené projekty, realizované v poslední dekádě a finančně podpořené Národní agenturou pro zemědělský výzkum (NAZV) byly na téma:

 • „Zdravotně závažné mikroorganismy z prostředí zvířat v systému monitorování bezpečnosti potravin a v šíření antimikrobiální rezistence pro člověka“;
 • „Biofilmy na technologických zařízeních jako zdroj kontaminace surovin a potravin živočišného původu zdravotně významnými mikroorganismy“
 • „Sledování prevalence a etiologie meticilin rezistentních stafylokoků u zvířat (dojnice, ovce, kozy) a cest jejich šíření“
 • „Stanovení parametrů pro legislativní hodnocení kvality a zdravotní nezávadnosti syrového mléka krav, ovcí a koz“

Úspěšně řešeným projektem s ukončením v roce 2015 byl i projekt v rámci IGA Ministerstva zdravotnictví s názvem „Analýza zdrojů kampylobakteriových infekcí člověka, antibiotická rezistence termotolerantních kampylobakterů a epidemiologie kampylobakterióz“.
Každoročně jsou na ústavu řešena témata z oblasti bezpečnosti potravin a jakosti potravin podporovaná Interní grantovou agenturou VFU Brno.
V oblasti mikrobiologie potravin se jednalo o následující úspěšně obhájené projekty (resp. témata):

 • „Sledování vybraných parametrů bezpečnosti a jakosti potravin z pohledu možné sekundární kontaminace patogenními mikroorganismy“;
 • „Sledování dynamiky růstu vybraných mikroorganismů v potravinách určených k přímé spotřebě při použití různých konzervačních prostředků a způsobů balení“;
 • „Sledování mikrobiologické kvality a bezpečnosti vybraných potravin živočišného původu z pohledu platné legislativy a použitých konzervantů“;
 • „Zajištění bezpečnosti a údržnosti vybraných potravin s ohledem na produkci bakteriálních toxinů“;
 • „Sledování mikrobiologické kvality a bezpečnosti potravin s ohledem na produkci bakteriálních toxinů a použití konzervantů“;
 • „Hodnocení růstu vybraných původců alimentárních onemocnění za využití prediktivních modelů“.

V oblasti chemie potravin se jednalo o následující, úspěšně obhájené projekty (resp. témata):

 • „Vliv porušení medu sacharidovými sirupy na jeho jakost a zdravotní nezávadnost“;
 • „Detekce aktuálních způsobů falšování medu“;
 • „Stanovení nutričně významných látek v kobylím mléce”.

Kromě výše uvedených projektů byly řešeny i studie Vědeckého výboru veterinárního Ministerstva zemědělství a to:

 • Nebezpečí z potravin v souvislosti s obsahem biogenních aminů;
 • Stanovení obsahu kyseliny citrónové v rybím mase;
 • Metodické a související aspekty diastázy.


Proč studovat na VETUNI

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Prtnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT