Vědeckovýzkumné aktivity ústavu jsou orientovány  (v souladu s jeho edukačním posláním, charakterizovaným garantovanými předměty v rámci studijních plánů studijních programů všech tří fakult VFU Brno) do tří oblastí: chemie potravin, mikrobiologie potravin, hygiena a technologie mléka a mléčných výrobků.
V oblasti mikrobiologie potravin je výzkum zaměřen na sledování vybraných skupin surovin a potravin živočišného původu, převážně mléka a mléčných výrobků. Výzkum je cíleně orientován na průkaz  významných patogenních a indikátorových mikroorganismů, především původců alimentárních onemocnění (zejména L. monocytogenes, Staphylococcus aureus, Enterococcus spp., Lactobacillus spp., Bacillus spp. a E. coli). U těchto vybraných patogenních mikroorganismů je vědeckovýzkumná činnost zaměřena na:

 • typizaci na molekulární úrovni,
 • sledování antibiotické rezistence,
 • možnosti tvorby biofilmů,
 • produkci toxinů, stanovení dekarboxylační aktivity mikroorganismů a dalších aspektů ovlivňujících jakost a zdravotní nezávadnost potravin živočišného původu

V oblasti chemie potravin je výzkum zaměřen na parametry jakosti potravin, a dále na chemické ukazatele hygienické a zdravotní nezávadnosti surovin a potravin  - zejména živočišného původu. V rámci komplexní chemické analýzy potravin je výzkum orientován na:

 • studium hygienicky a nutričně významných parametrů medu,
 • problematiku významných nutrietů (zejména mléčných proteinů, mastných kyselin, sterolů, fytosterolů) a mikronutrientů (hydrofilních a lipofilních vitaminů, laktoferinu, jodu),  potravin živočišného původu, a to jak  z pohledu nutriční, resp. biologické hodnoty potravin, tak z pohledu možného falšování,
 • látky kontaminující, vznikající v průběhu technologických procesů, skladování nebo kulinárních úprav (HMF, PAHs, biogenní aminy), včetně reziduí veterinárních léčiv.

V oblasti hygieny a technologie mléka a mléčných výrobků je výzkum orientován do oblasti studia  všech podstatných vlivů  (zdravotního stavu dojnic, způsobu ustájení, získávání a ošetřování syrového mléka, mlékárenských technologií a skladování) na změny složení mléka a mléčných výrobků. Dále na výzkum v oblasti ukazatelů jakosti, hygienické a zdravotní nezávadnosti mléka a mléčných výrobků, a to v oblasti fyzikálních, chemických i biologických ukazatelů (včetně ovčího a kozího mléka a mléčných výrobků). Výzkum je taktéž orientován na problematiku metod stanovení tetracyklinů a chinolonů v syrovém kravském mléce.
Pro výše uvedené oblasti výzkumu je ústav v rámci Oddělení chemie a ostatních vyšetřovacích metod vybaven kromě běžné instrumentace pracovištěm kapalinové a plynové chromatografie, pracovištěm FT-NIR spektrometrie. Oddělení mikrobiologie a molekulárních metod provádí analýzy na základě moderních molekulárně biologických a imunologických metod (PCR, Real-Time PCR, ELFA).
V posledních patnácti letech se ústav významně podílel na řešení projektů v oblasti jakosti a zdravotní nezávadnosti (resp. bezpečnosti) potravin, zejména Výzkumného záměru financovaného z MŠMT s názvem „Veterinární aspekty bezpečnosti a kvality potravin“.


Další úspěšně řešené projekty, realizované v poslední dekádě a finančně podpořené Národní agenturou pro zemědělský výzkum (NAZV) byly na téma:

 • „Zdravotně závažné mikroorganismy z prostředí zvířat v systému monitorování bezpečnosti potravin a v šíření antimikrobiální rezistence pro člověka“;
 • „Biofilmy na technologických zařízeních jako zdroj kontaminace surovin a potravin živočišného původu zdravotně významnými mikroorganismy“
 • „Sledování prevalence a etiologie meticilin rezistentních stafylokoků u zvířat (dojnice, ovce, kozy) a cest jejich šíření“
 • „Stanovení parametrů pro legislativní hodnocení kvality a zdravotní nezávadnosti syrového mléka krav, ovcí a koz“

Úspěšně řešeným projektem s ukončením v roce 2015 byl i projekt v rámci IGA Ministerstva zdravotnictví s názvem „Analýza zdrojů kampylobakteriových infekcí člověka, antibiotická rezistence termotolerantních kampylobakterů a epidemiologie kampylobakterióz“.
Každoročně jsou na ústavu řešena témata z oblasti bezpečnosti potravin a jakosti potravin podporovaná Interní grantovou agenturou VFU Brno.
V oblasti mikrobiologie potravin se jednalo o následující úspěšně obhájené projekty (resp. témata):

 • „Sledování vybraných parametrů bezpečnosti a jakosti potravin z pohledu možné sekundární kontaminace patogenními mikroorganismy“;
 • „Sledování dynamiky růstu vybraných mikroorganismů v potravinách určených k přímé spotřebě při použití různých konzervačních prostředků a způsobů balení“;
 • „Sledování mikrobiologické kvality a bezpečnosti vybraných potravin živočišného původu z pohledu platné legislativy a použitých konzervantů“;
 • „Zajištění bezpečnosti a údržnosti vybraných potravin s ohledem na produkci bakteriálních toxinů“;
 • „Sledování mikrobiologické kvality a bezpečnosti potravin s ohledem na produkci bakteriálních toxinů a použití konzervantů“;
 • „Hodnocení růstu vybraných původců alimentárních onemocnění za využití prediktivních modelů“.

V oblasti chemie potravin se jednalo o následující, úspěšně obhájené projekty (resp. témata):

 • „Vliv porušení medu sacharidovými sirupy na jeho jakost a zdravotní nezávadnost“;
 • „Detekce aktuálních způsobů falšování medu“;
 • „Stanovení nutričně významných látek v kobylím mléce”.

Kromě výše uvedených projektů byly řešeny i studie Vědeckého výboru veterinárního Ministerstva zemědělství a to:

 • Nebezpečí z potravin v souvislosti s obsahem biogenních aminů;
 • Stanovení obsahu kyseliny citrónové v rybím mase;
 • Metodické a související aspekty diastázy.


Perfektní zázemí

Rádi se bavíte a sportujete? V areálu univerzity se nachází největší krytá sportovní plocha ve městě, kde si studenti můžou zahrát přes 30 druhů sportu, od volejbalu, basketbalu, zumby až po fitness. Čekání na výuku si můžete zkrátit v pěkném a zeleném parku, kde je připojení na wifi. V areálu univerzity je k dispozici také Ústřední knihovna, kde můžete najít studovnu s možností zapůjčení odborné literatury z oboru veterinární medicíny, hygieny a technologie potravin či welfare zvířat, jsou zde také počítačové učebny s připojením na internet. Dále studenti mohou využít soukromé místnosti na učení nebo relax zónu. Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských Kaunicových kolejích, kde je možnost stravování. Během roku se pořádají různé akce pro studenty jako je Vítání prváků, Univerzitní Majáles, Job fair a spoustu dalšího.

Více zde

Uplatnění absolventů

Chcete se stát odborníky v oblasti veterinární hygieny, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin a veterinární medicíny? Máte zájem o ekologii, welfare a ochranu zvířat? Nebo se chcete podívat pod pokličku gastronomie v našem nejmladším studijním programu Zdravotní nezávadnost a bezpečnost potravin v gastronomii? Více informací o studiua

jak se můžete uplatnit najdete ZDE

TEXT