Ochrana zvířat a welfare/Bezpečnost a kvalita potravin / Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii

Tématické okruhy

Biologie

Vznik a vývoj života na Zemi.
Živé soustavy. Vznik eukaryotické buňky. Tři domény života na Zemi.
Nebuněčné formy živých soustav (viry, priony).
Buněčná teorie, J.E. Purkyně. Buňka - základní jednotka živých systémů, chemické složení buňky, membrány, organely. Prokaryotická a eukaryotická buňka. Rostlinná a živočišná buňka.
Příjem a výdej látek, osmotické jevy.
Buněčný metabolismus, anaerobní glykolýza, oxidativní fosforylace, fotosyntéza.
Proteiny, aminokyseliny, genová exprese (transkripce, translace).
Cytoskelet, pohyb.
Rozmnožování, konjugace, buněčný cyklus, mitóza, meióza, oogeneze, spermiogeneze, vývoj.

Genetika

Chromozomy, nukleové kyseliny, replikace DNA, mutace.
Základní genetické pojmy.
Mendelismus, J.G. Mendel, Mendelovy zákony, monohybridismus, dihybridismus, genové interakce, dědičnost a pohlaví, vazba genů.
Nemendelistická (cytoplazmatická) dědičnost.
Populační genetika, Hardy-Weinbergův zákon.
Kvantitativní genetika.

Zoologie

Názvy zoologických věd, taxonomie, evoluce, fylogeneze.
Bezobratlí (prvoci, houbovci, žahavci, ploštěnci, měkkýši, kroužkovci, hlístice, členovci, hmyz) - charakteristika, orgánové soustavy, významní zástupci.
Obratlovci (ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci) - charakteristika, orgánové soustavy, významní zástupci.
Soustava kosterní, svalová, cévní (včetně krve), dýchací, trávicí, vylučovací, pohlavní, krycí, nervová, endokrinní, smyslová.
Etologie. Domestikace.
Organismy a prostředí, společenstva, ekosystémy. Ekologická nika, biotop. Abiotické a biotické složky prostředí. Potravní ekologie.
Biogeografie, biodiverzita. Ochrana přírody.
Doporučená literatura k přípravě na zkoušku:
Jelínek J., Zicháček V.: Biologie pro gymnázia. Nakladatelství Olomouc, 2007.
Rosypal S. a kol.: Nový přehled biologie. Scientia, Praha, 2003.
Kočárek: Genetika, Scientia, Praha, 2004 Obecná charakteristika živých soustav

Vzorové otázky z biologie

1. Mezi prokaryotní organismy patří:
a) bakterie a kvasinky
b) sinice a kvasinky
c) bakterie a sinice

2. Na rozdíl od mitózy se při prvním meiotickém dělení rozcházejí:
a) homologní chromatidy
b) celé homologní chromosomy
c) heterologní chromatidy

3. Při fotosyntéze se:
a) spotřebovává CO2
b) spotřebovává O2
c) spotřebovává CO

4. Centrum pro řízení srdeční frekvence a krevního tlaku je v:
a) prodloužené míše
b) středním mozku
c) mozečku

5. Dědičností se rozumí:
a) totožnost rodičů a potomků
b) zachování proměnlivosti organizmů
c) přenos vloh (genů) z rodičů na potomky

6. Absence báze v tripletu je:
a) mutace genová
b) mutace genomová
c) mutace chromozomová

7. Boubel je:
a) podkožní útvar vytvořený larvami střečků
b) vývojové stadium tasemnice
c) svalová cysta svalovce stočeného

8. Mezi vrubozobé nepatří:
a) kajka (Somateria)
b) kormorán (Phalacrocorax)
c) morčák (Mergus)

9. Napište číselný fenotypový štěpný poměr u dihybridismu s úplnou dominancí ve druhé filiální generaci (pokud rodiče označíme následovně: AABB x aabb): ........................
(správná odpověď: 9:3:3:1)

10. Zkratka PCR v molekulární biologii znamená: ………………………………………
(správná odpověď: polymerázová řetězová reakce, popř. angl. polymerase chain reaction)

Pozn. : správné odpovědi jsou vyznačeny tučně.

 Proč studovat na VETUNI

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Prtnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT