Vzorové otázky z biologie a chemie (přijímací zkouška)

Magisterský studijní program pro obor Veterinární hygiena a ekologie

Fakulta veterinární hygieny a ekologie vydala pro uchazeče na FVHE brožuru „Vzorové otázky z biologie a chemie pro přijímací zkoušky“

kompletní brožura ke stažení zde !!!

Biologie

 1. Buněčný cyklus může být stimulován:
  1. nahromaděním odpadních látek
  2. účinkem cytostatik
  3. účinkem některých hormonů
  4. nedostatkem živin
 2. Proměnu dokonalou mají:
  1. Stejnokřídlí
  2. Ploštice
  3. Vši
  4. dvoukřídlí
 3. Gen je tvořen následujícím pořadím (sekvencí) nukleotidů: AATACCTGACGGGATGGAAAATAT
      Třetí kodon v molekule mRNA odvozený z genu je tvořen nukleotidy? ........ACU
 1. Na rozdíl od mitózy se při prvním meiotickém dělení rozcházejí:
  1. homologní chromatidy
  2. heterologní chromatidy
  3. celé homologní chromozomy
 2. Komáři:
  1. mají dokonalou proměnu
  2. mají nedokonalou proměnu
  3. patří do řádu blanokřídlého hmyzu
 3. Gen je tvořen následujícím pořadím (sekvencí) nukleotidů: AATACATGACGGGATGGA
      Kolik aminokyselin je kódováno tímto genem v polypeptidickém řetězci?....6

Chemie

 1. Kolik gramů síranu draselného bude obsahovat 135 ml jeho roztoku o koncentraci 0,5 mol/l ? [síran draselný Mr = 174,2] 

    K2SO4  - 11, 76 g

 1. Vyčíslete oxidačně redukční rovnici: 4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O
 2. Napište reakci alkalické hydrolýzy methylchloridu hydroxidem sodným:

    CH3Cl + NaOH → CH3OH + NaCl

 1. Napište vzorce následujících sloučenin:
  kyselina trihydrogenboritá .............. H3BO3
  jodid cesný...................................... CsI
  síran železitý....................................Fe2 (SO4)3
  hydrogenfosforečnanhlinitý............. Al2 (HPO4)3
  sulfid antimonitý............................. .Sb2S3
  chlorid-oxid bismutitý...................... BiOCl
 1. Vypočtěte, kolik gramů železa je třeba k vytěsnění 10 g mědi z roztoku síranu meďnatého [Fe Ar = 56; Cu Ar = 64]:
      CuSO4 + Fe → Fe SO4 + Cu   8,75 g
 1. Jaká bude látková koncentrace roztoku HCl, který vznikne smísením 500 ml roztoku o koncentraci c = 0,5 mol/l s 500 ml roztoku HCl o koncentraci c = 0,05 mol/l:
       0,275 mol/l

Pozn.: správné odpovědi jsou vyznačeny tučně.Proč studovat na VFU

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Prtnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT