Granty / GRANTS

GAČR, FRVŠ, AVČR, IGA MZdr.

 

Tematický okruh Rok Řešitel (č. projektu) Název Přidělené finance celkem (tis. Kč)
GAČR 2015-2017 Dolejská Epidemické plazmidy antibiotické rezistence - evoluce, plasticita fitness. Epidemic antibiotic resistance plasmids - evolution, plasticity and fitness. 7 695
AZV 2015-2018 Dolejská

Molekulárně-epidemiologická typizace multirezisentních kmenů Enterobacteriacceae a Pseudomonas spp. se zaměřením na jejich skryté zdroje. Molecular-Epidemiological Typing of Multiresistant Enterobacteriaceae and Pseudomonas spp. with Special Focus on their Silent Sources

4 493
AZV 2016-2019 Široký Skrytá hrozba přírodních ohnisek přehlížených, klíšťaty přenosných infekcí. Případ rodů Rickettsia, Anaplasma, Babesia. Hidden threat of natural foci of understudied tick-borne infections. Case of the genera Rickettsia,
Anaplasma, Babesia
5 940
IGA MZdr 2013-2015 Literák (PS232151) Bakteriální rezistence k fluorochinolonům, možnosti její prevence a ochrana zdraví populace 720
FRVŠ (A) 2013 Bártová (875) Inovace mikroskopické laboratoře pro praktickou výuku studentů v předmětu biologie a genetiky 994
AVČR 2012-2014 Široký (PS212151) Populační struktura a evoluční vztahy vnitrobuněčných parazitů druhu Hemolivia mauritanica 788
FRVŠ 2011 Bártová (2278) Multimediální průvodce praktickou výukou biologie a genetiky 124
GAČR (P506/11/1738) 2011-2014 Široký (spoluřešitel) Populační struktura a evoluční vztahy vnitrobuněčných parazitů druhů Hemolivia mauritanica (Sergent and Sergent, 1904). Population structure and evolutionary relationships of the intracellular parasite Hemolivia mauritanica (Sergent and Sergent, 1904) (spoluřešitel).  
GAČR 2010-2012 Dolejská Charakterizace koliformních bakterií rezistentních k cefalosporinům a hodnocení rizika použití antimikrobiálních látek na jejich selekci  
GAČR (524/09/0715) 2009-2011 Široký Připravte svého psa! Psí babezióza jako model "náhle se objevující infekční nemoci" postupující střední Evropou. Prepare your dog! Canine babesiosis as a model of an Emerging Infectious Diseases advancing in central Europe  
GAAVČR 2009-2011 Literák Ektoparaziti na ptácích horských biotopů Kostariky: ekologie, biodiverzita a genetika  
GAČR 2008-2010 Dubská Aviární aspekty šíření klíšťaty přenášených patogenů  

 

 

IMA VFU (Interní mobilní agentura)

Rok Řešitel/ garant
Název StipendiumPřidělené finance celkem (Kč)
2016 Přibyl Michal/Široký Pavel Studium biodiverzity krevních parazitů sladkovodních želv jihovýchodní Asie - Vietnam

79 260

2016 Najer Tomáš/Sychra Oldřich Tam Dao-skrytá biodiverzita severního Vietnamu - Vietnam 42 730
2016 Marková Jiřina/Bártová Eva Optimalizace molekulárně biologických metod pro detekci Encephalitozoon cuniculi ve tkáních zvířat - Slovensko 46 980
2016 Kolenčík Stanislav/Literák Ivan Výzkum taxonomie všenek (Phthiraptera) za pomoci molekulárně genetických metod - USA 79 050
2015 Rybářová Markéta / Široký Pavel Využití geoinformačních systémů (GIS) pro studium klíšťaty přenosných onemocnění, Itálie  44 333
2015 Najer Tomáš / Sychra Oldřich Ektoparazité volně žijících ptáků ve středním Vietnamu - Vietnam  58 333
2015 Valan Miroslav / Sychra Oldřich Studijní pobyt pro osvojení molekulárně genetických metod ve výzkumu taxonomie všenek (Phthiraptera) a potvrzení statusů rodů Trochiliphagus a Trochiloecetes z kolibříků (Trochilidae) uvnitř čeledě Ricinidae, USA. 55 000
2015 Jamborová Ivana / Dolejská Monika Studijní pobyt zaměřený na seznámení se strategiemi celogenomového sekvenování, Portugalsko  31 667
2015 Marková Jiřina /  Bártová Eva Odběr vzorků u zoo zvířat ve Slovinsku, k detekci Encephalitozoon cuniculi, Toxoplasma gondii a Neospora caninum v sérech a tkáních zvířat, Slovinsko  22 800
2015 Kobédová Kateřina / Bártová Eva Genotypizace izolátů T. gondii , Brazílie  51 667
2015 Slezáková Radka / Bártová Eva Praktická stáž (odběr vzorků) v Jihoafrické republice, JAR  45 000
2015 Kolenčík Stanislav / Literák Ivan Ehrlichie v klíštěcích buněčných kulturách, Brazílie  41 800
2015 Nováková Markéta / Literák Ivan

Ehrlichie v klíštěcích buněčných kulturách, Brazílie

 53 333
2015 Oravcová Veronika / Literák Ivan

Komparativní analýza plazmidov zodpovědných za vankomycínovú rezistenciu enterokokov, Portugalsko

 39 120
2014 Bártová Eva, Doc.

Aktivní účast na konferenci ONLINE EDUCA, Berlín

43 400
2014 Dvořáková Nela, MVDr. Studijní pobyt pro osvojení morfologických a molekulárně genetických metod ve výzkumu trypanosom 91 782
2014 Nováková Markéta, Mgr. Rickettsie v ornitofilních klíšťatech 98 387
2014 Machačová Tereza, Mgr. Toxoplasma gondii, Neospora caninum a Encephalitozoon cuniculi u králíků v severní a jižní Itálii 83 982
2014 Najer Tomáš, MVDr. Morfologická a molekulární taxonomie péřovek rodu Philopterus 91 661
2014 Valan Miroslav, MVDr.  Revize všenek (Phthiraptera) kolibříků (Trochilidae) uložených v Národním přírodovědném muzeu ve Washingtonu, D. C., USA 89 383

 

IVA VFU (Interní vzdělávací agentura)

Rok Řešitel/garant Název  
2016 Rybářová /Široký Tvorba map - manuál pro zkvalitnění závěrečných prací  22 020
2016 Marková / Bártová Tvorba pracovních listů pro praktickou výuku předmětů Biologie a Biologie a molekulárně biologické metody  50 050
2015 Slezáková / Bártová Zhotovení mikroskopických preparátů a pomůcek k lepšímu pochopení problematiky reprodukce a pohlavního cyklu (propojení teorie a praxe)  
2015 Rybářová / Široký Rozšíření praktické výuky předmětu Nemoci volně žijicích zvířat  
2014 Tomáš Najer Biologie nejčastěji chovaných druhů papoušků (Psittaciformes) v přírodě  

 

IGA VFU (Interní grantová agentura)

Rok Řešitel Název  
2016 Mgr. Stanislav Kolenčík Molekulární taxonomie všenek (Phthiraptera) ptáků Latinské Ameriky  
2015 Mgr. Matěj Kautman Zoonotické bakteriální patogeny v klíšťatech Hyalommna aegyptium  
2015 Mgr. Hana Dobiášová Diverzita a evoluce plazmidů u bakterií produkujících karbapenemázy z racků australských  
2015 Mgr. Ivana Jamborová Plazmidově kódovaná rezistence k cefalosporinům a fluorochinolonům u izolátů Escherichia coli z vrány americké  
2014 Mgr. Hana Dobiášová Rozšíření a diverzita IncX plazmidů nesoucích geny rezistence ke klinicky významným antibiotikům u Enterobacteriaceae  
2014 Mgr. Matej Kautman Skrytá hrozba želvích klíšťat? Virus krymsko-konžské hemoragické horečky v klíšťatech Hyalomma aegyptium  
2014 Mgr. Ivana Jamborová Escherichia coli ST131: molekulárně-biologické srovnání epidemiologicky významného, multirezistentního klonu z různých zdrojů  
2014 MVDr. Markéta Rybářová Distribuce a biodiverzita babesií v klíštěti obecném (Ixodes ricinus) na jižní Moravě  
2014 MVDr. Nela Dvořáková Biodiverzita a fylogenetické vztahy krevních parazitů u sladkovodních želv jihovýchodní a východní Asie  
2014 Mgr. Veronika Oravcová Epidemiologická příbuznost klinicky významných enterokoků rezistentních k vankomycinu získaných z nemocnice, z čističky odpadních vod a z vodního ptactva  
2012 Kounek Filip Ektoparazité volně žijících ptáků v horách jižního Vietnamu  
2012 Dvořáková Nela Biodiverzita a prevalence krevních parazitů u importovaných sladkovodních želv tropické Afriky  
2012 Machačová Tereza Seroprevalence Toxoplasma gondii a Neospora caninum u oslů, koní a vodních buvolů v Itálii  
2011 Baláž Vojtěch Výskyt původce chytridiomykózy u obojživelníků Kamerunu  
2011 Sychra Oldřich Ektoparazité volně žijících ptáků v jižním Vietnamu  
2010 Albrechtová Kateřina Antibiotická rezistence u kmenů Escherichia coli kolonizujících trávicí trakt psů, koček a zvířat chovaných v zoologických zahradách  
2007 Široký Pavel Q horečka u želv jako model klíšťaty přenášené nemoci přenosné mezi plazy, domácími zvířaty a člověkem  
2007 Rybaříková Antimikrobiální rezistence bakterie Escherichia coli v populaci skotu, dvoukřídlého hmyzu a u insektivorních ptáků  
2007 Dolejská Monika Antimikrobiální rezistence Escherichia coli izolovaných ze střevního traktu dětí různých věkových skupin  

 

SOČ

Zadavatel Rok Řešitel Název Finanční částka (Kč)
JCMM 2015 Bártová Eva Analýza úhynů a detekce parazitů u vyder říčních 21 000
JCMM 2015 Bártová Eva Genetický experiment s Drosophila melanogaster – natočení instruktážního videa

10 500

JCMM 2014 Bártová Eva Využití metod molekulární biologie k určení pohlaví u ptáků – natočení instruktážního videa 15 000

 

Pracovníci ústavu řešili dílčí projekty u těchto grantů:

 

Zadavatel Rok Řešitel Název
OPVK 2013-2015 Chloupek P. Inovace bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu v oboru Bezpečnost a kvalita potravin (zahájen 1.7.2013, na 3 roky)
OPVK (

CZ.1.07/2.3.00/30.0014)

2012-2014 Žemlička M.

Molekulární biologie jako nástroj integrace biomedicínckých disciplín na VFU Brno

Za náš ústav: (Prof. MVDr. Ivan Literák, CSc., RNDr. Monika Dolejská, PhD., MGr. Ivo Papoušek, PhD.)

OPVK 2010-2012 Chloupek P. Inovace výuky v oblasti ochrany a welare zvířat (končí k 30.6.2012)
VZ (MSM6215712402) 2005-2011 Večerek V. Veterinární aspekty bezpečnosti a kvality potravin

 

 

Přehled všech grantů fakulty FVHE od roku 2006