Závěrečné práce obhájené na našem ústavu / Thesis defended at our department

PŘEHLED VŠECH REALIZOVANÝCH ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ NA VFU BRNO (od roku 2006, vyhledávání dle roku, fakulty a typu práce)

 

Závěrečné práce obhájené na našem ústavu:

 

Bakalářské práce

Rok obhaj. Jméno studenta Jiná univerzita Český název práce Anglický název práce Školitel Odb. konz.
2015 Andrea KOVÁČOVÁ Univerzita Palackého v Olomouci Protilátky proti Neospora caninum a Toxoplasma gondii u psů v Itálii Antibodies to Neospora caninum and Toxoplasma gondii in dogs from Italy Doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D.  
2015 Lucie POSPÍŠILOVÁ   Nozokomiální enterokoky rezistentní vůči antibiotikům Nosocomial enterococci resistant to antibiotics Prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.  
2015 Pavla ŠKUTOVÁ   Klíště obecné jako vektor tularémie v rámci jižní Moravy Ixodes ricinus as vector of tularemia in the South Moravia Doc. MVDr. Pavel Široký, Ph.D.  
2015 Michaela HONSOVÁ   PCR diagnostika piroplasem v klíštěti obecném Ixodes ricinus z oblasti jižní Moravy PCR diagnostics of piroplasma in tick Ixodes ricinus from region of southern Moravia Doc. MVDr. Pavel Široký, Ph.D.  
2015 Lenka ŠTUSÁKOVÁ   Přehled druhů mořských ryb prodávaných v ČR Species spectrum of marine fishes selling in the Czech Republic RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D.  
2015 Dagmar PLŠKOVÁ   Hnízdění ptáků v ptačích budkách v areálu VFU Brno Nesting of birds in bird boxes in the area of VFU Brno RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D.  
2015 Dominika PETRÍKOVÁ   Přehled druhů mořských bezobratlých prodávaných v ČR Species spectrum of marine invertebrates selling in the Czech Republic RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D.  
2015 Lucie OŠLEJŠKOVÁ   Ektoparazité ptáků v záchranných stanicích ČR Ectoparasites of Birds in Wildlife Rescue Centers of Czech Republic RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D.  
2015 Denia HARÁKOVÁ   Druhové spektrum exotických ptáků nabízených k prodeji na chovatelské burze Species spectrum of exotic birds in animal markets RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D.  
2015 Kateřina HAVLÍČKOVÁ   Detekce patogenních mikroorganismů přenášených ornitofilními klíšťaty Detection of pathogenic microorganisms transmitted by ornithophilic ticks Mgr. Ivo Papoušek, Ph.D.  
2015 Klára KONOPÁČKOVÁ   Charakterizace kmenů Escherichia coli rezistentních k fluorovaným chinolonům u migrujících havranů polních Characterization of Escherichia coli strains resistant to fluoroquinolones in migrating rooks Mgr. Ivo Papoušek, Ph.D.  
2015 Eva ŠOTOVÁ   Escherichia coli rezistentní k ciprofloxacinu v odpadních vodách Escherichia coli resistant to ciprofloxacin in wastewater MVDr. Dana Halová, Ph.D.  
2015 Jana ŽÁKOVÁ   Charakteristika vankomycin rezistentních enterokoků z čistírny odpadních vod Characterization of vancomycin resistant enterococci from wastewater treatment plant Mgr. Veronika Oravcová  
2015 Daniela HÁDĚLOVÁ   Hospodářská a volně žijící zvířata jako rezervoár vankomycin rezistentních enterokoků Wildlife and farm animals as reservoirs of vancomycin resistant enterococci Mgr. Veronika Oravcová  
2015 Veronika DUBSKÁ   Charakterizace plazmidů odpovědných za rezistenci k fluorovaným chinolonům Characterization of plasmids involved in resistance to fluroquinolones RNDr. Monika Dolejská, Ph.D.  
2015 Miroslava BRUTOVSKÁ   Charakterizace plazmidů odpovědných za rezistenci k cefalosporinům Characterization of plasmids involved in resistance to cephalosporins RNDr. Monika Dolejská, Ph.D.  
2014 Klára RODOVÁ   Plazmidy odpovědné za šíření rezistence k chinolonům u vybraných animálních kmenů Escherichia coli Plasmids involved in dissemination of quinolone resistance in selected animal strains of Escherichia coli RNDr. Monika Dolejská, Ph.D.  
Magdalena ŠEVČÍKOVÁ   Analýza plazmidů spojených s rezistencí k cefalosporinům u animálních izolátů enterobakterií Analysis of plasmids associated with cephalosporin resistance in animal isolates of enterobacteria RNDr. Monika Dolejská, Ph.D.  
Barbora SZCZURKOVÁ   Populačně genetická struktura klíštěte Ixodes lividus Population genetic structure of Ixodes lividus ticks Mgr. Ivo Papoušek, Ph.D.  
Renáta SELIGOVÁ   Škůdci v potravinových provozech Pest animal in food industry RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D.  
2013 Veronika HRADILOVÁ Přírod. fakulta MU Mobilní genetické elementy odpovědné za šíření rezistence bakterií k antibiotikům- plazmidy, transpozony a integrony Mobile genetic elements in dissemination of antibiotic resistance = plasmids, transposons, integrons RNDr. Monika Dolejská, Ph.D.  
Lucie BLAŽKOVÁ   animálních izolát? enterobakterií The occurrence of antimicrobial-resistant Escherichia coli in captive birds Doc. MVDr. Jiří Klimeš, CSc.  
Jiří VOJTĚCH   Escherichia coli rezistentní k cefalosporinům u havranů polních Escherichia coli resistant to cephalosporins in rooks Prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.  
Jakub PROCHÁZKA   Escherichia coli rezistentní k fluorochinolonům u havranů polních Fluoroquinolone-resistant Escherichia coli in rooks Prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.  
Karel BUBENÍČEK   Molekulárně biologická charakterizace klinických izolátů bakterií rezistentních k fluorovaným chinolonům Molecular characterization of clinical isolates of bacteria resistant to fluoroquinolones Prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.  
Kateřina LANGOVÁ   Hmyz jako potravina - sarančata Insect as food - locusts RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D.  
Lenka DRABÁLKOVÁ   Hmyz jako potravina - švábi Insect as food - Cocroaches RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D.  
2012 Barbora ZAHRADNÍČKOVÁ   Protilátky proti Neospora caninum u koček v České republice ntibodies against Neospora caninum in cats from the Czech Republic Doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D.  
Iva KUTILOVÁ   Escherichia coli rezistentní k fluorochinolonům v odpadních vodách Fluoroquinolone resistant Escherichia coli in waste waters RNDr. Monika Dolejská, Ph.D.  
Marcel KONEČNÝ   Hmyz jako potravina - cvrčci Insect as food - crickets RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D.  
Tereza HUDÍKOVÁ   Hmyz jako potravina - chov potemníků Insect as food - tenebrionids (mealworm beetles) RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D.  
2011 Jana DRASTIKOVÁ   Prevalence protilátek proti Toxoplasma gondii a Neospora caninum u bažantů Prevalence of antibodies against Toxoplasma gondii and Neospora caninum in pheasants Doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D.  
Zlata SMRČKOVÁ   Fenotypová a genotypová charakterizace aviárních izolátů Enterococcus rezistentních k antimikrobiálním látkám Fenotypic and genotypic characterization of avian Enterococcus isolates resistant to antimicrobial agents. RNDr. Monika Dolejská, Ph.D.  
Simona KŘEPELOVÁ   Charakterizace producentů širokospektrých beta-laktamáz izolovaných z hospodářských a volně žijících zvířat Characterization of extended-spectrum beta-lactamase producers isolated from farm and wild animals RNDr. Monika Dolejská, Ph.D.  
Daniela KOHUTOVÁ   Bodové zdroje kontaminace prostředí bakteriemi rezistentními k účinku antibiotik Point sources of an environmental contamination with antibiotic - resistant bacteria Prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.  
Kateřina HAŠKOVÁ   Molekulární detekce původců infekčních onemocnění v krvi hostitelů Molecular detection of infection diseases etiological agent in blood of hosts RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D.  
Barbora BOUDOVÁ   Všenky ve sbírkách Moravského zemského muzea Brno Chewing lice in collections of the Moravian Museum Brno RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D.  
Zdenka ŠANDOVÁ   Využití molekulárně genetických metod v diagnostice infekčních chorob domestikovaných přežvýkavců Diagnostics of infectious diseases of domesticated rumunants using Doc. MVDr. Pavel Široký, Ph.D.  
Tomáš BĚLOHLÁVEK   Diagnostika patogenů z vícehostitelských klíšťat plazů polymerázovou řetězovou reakcí PCR diagnostics of pathogens from reptilian three-hosts tick Doc. MVDr. Pavel Široký, Ph.D.  
2010 Hana ŘÍHOVÁ   Výskyt protilátek proti Toxoplasma gondii a Neospora caninum u koz Presence of antibodies against Toxoplasma gondii and Neospora caninumin goats Doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D.  
Pavlína MAREŠOVÁ   Chov kožešinových zvířat v ČR - zoohygienický aspekt Breeding of fur animals in the Czech Republic - hygienic aspect Doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D.  
Ondřej SVOBODA   Escherichia coli produkující širokospektré betalaktamázy: charakteristika izolátů z volně žijících zvířat Extended-spectrum batalactamase producing Escherichia coli: characterization of isolates from wildlife RNDr. Monika Dolejská, Ph.D.  
Petra SLÁMOVÁ   Escherichia coli produkující širokospektré betalaktamázy: charakteristika izolátů z hospodářských zvířat Extended-spectrum batalactamase producing Escherichia coli: characterization of isolates from livestock RNDr. Monika Dolejská, Ph.D.  
Nikola HORÁKOVÁ   Havran polní jako rezervoár bakterií produkující širokospektré beta-laktamázy Rook as a reservoar of extended-spectrum batalactamase producing bacteria RNDr. Monika Dolejská, Ph.D  
Zdeňka SOUKUPOVÁ   Klíšťaty přenášený mikroorganismus Anaplasma phagocytophilum Tick-borne pathogen Anaplasma phagocytophilum RNDr. Lenka Dubská, Ph.D.  
Jolana HRUŠÁKOVÁ   Výskyt izolátů Escherichia coli rezistentních k antimikrobiálním látkám ve vybraných populacích volně žijících zvířat Escherichia coli isolates resistant to antimicrobials in populations of wild animals Prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.  
Ondřej IZSÓF   Výskyt klošovitých (Hippoboscidae) u volně žijících ptáků a jejich úloha v přenosu infekčních onemocnění Louse-flies (Hippoboscidae) of wild birds and their role in the transmission of infectious diseases RNDr. Eva Roubalová, Ph.D.  
Lukáš CIBULKA   Všenky domácích, hospodářských zvířat a lovné zvěře ve sbírkách Moravského zemského muzea Brno Chewing lice from pets, livestock and fair game deposited in collections of the Moravian Museum Brno RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D.  
2009 Kateřina DIBĎÁKOVÁ   Geny rezistence k antibiotikům u kmenů Escherichia coli izolovaných z prasat divokých Antibiotic resistance genes in Escherichia coli strains isolated from wild boars RNDr. Monika Dolejská, Ph.D.  
Eva BRHELOVÁ Přírod. fakulta MU Beta-laktamázy se širokým spektrem účinku, jejich genetický základ a metody detekce Extended=spectrum beta=lactamases, the genetic basis and detection methods RNDr. Monika Dolejská, Ph.D.  
Renata PRZYBYLOVÁ   Role volně žijících zvířat při šíření Lawsonia intracellularis The role of free-living animals in spreading of Lawsonia intracellularis Doc. MVDr. Jiří Klimeš, CSc.  
Tomáš REITSCHMIED   Antibiotická rezistence u bakterií izolovaných z drůbežích brojlerů The antibiotic resistance in bacteria isolated from poultry broilers Prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.  
Ladislava HANUŠOVÁ   Fenotypová a genotypová charakterizace kmenů Escherichia coli izolovaných z volně žijících zvířat Phenotype and genotype characterisations of Escherichia coli strains isolated from wild animals Prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.  
Dana DVOŘÁKOVÁ   Synantropní ptáci jako potencionální hostitelé všenek pernaté zvěře Synantropic birds as potential hosts of chewing lice of wild fowl RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D.  
Kateřina BENEDĚLOVÁ (VOLDŘICHOVÁ)   Antiparazitární přípravky proti ektoparazitům u domácích zvířat Antiparasitic drugs used for ektoparasite's treatment of domestic animals RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D.  
Lenka WANECKÁ   PCR diagnostika rickettsií u vícehostitelských klíšťat plazů PCR diagnosis of rickettsiae from three-host tick species parasitizing reptiles Doc. MVDr. Pavel Široký, Ph.D.  
2008 Martina ŠÍBLOVÁ   Výskyt protilátek Toxoplasma gondii u vodní drůbeže Presence of antibodies against Toxoplasma gondii in domestic waterfowl. Doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D.  
Václava ŘÍHOVÁ   Výskyt protilátek proti Toxoplasma gondii a Neospora caninum u ovcí Presence of antibodies against Toxoplasma gondii and Neospora caninum in sheep. Doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D.  
Jiří HÝŽA   Charakteristika chovu pštrosa dvouprstého (Struthio camelus) v České republice Characterization of ostrich (Struthio camelus) breeding in the Czech Republic Doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D.  
Pavel KLIMŠA   Klíšťaty přenášené nákazy v ČR: aviární aspekty šíření Anaplasma phagocytophilum Tick-borne diseases in the Czech republic: Avian distribution of Anaplasma phagocytophilum RNDr. Lenka Dubská, Ph.D.  
Martina JAROŠOVÁ   Antibiotická rezistence u bakterií Escherichia coli izolovaných z prasat na farmě v Kačině - komparace s kmeny izolovanými z drobných zemních savců Antibiotic rezistance in bacteria Escherichia coli isolated from pigs in the farm Kačina - a comparison with strains isolated from small terestrial mammals Prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.  
Martina VYSKOČILOVÁ   Antibiotická rezistence u bakterií Escherichia coli izolovaných z prasat na farmě v Kačině – komparace s kmeny izolovanými z drobných zemních savců Antibiotic rezistance in bacteria Escherichia coli isolated from pigs in the farm Kačina - a comparison with strains isolated from small terestrial mammals Prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.  
Pavla STRJČKOVÁ   Korelace mezi používáním antibiotik v chovu prasat na farmě v Oticích a antibiotickou rezistencí bakterií izolovaných na této farmě A correlation between the use of antibiotics in the pig farm Otice and an antibiotic rezistance in bacteria isolated in this farm Prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.  
David MATERNA   Antibiotická rezistence u bakterií izolovaných ze synantropních ptáků v chovu hospodářských zvířat Antibiotic resistance in bacteria isolated from birds in a livestock farm Prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.  
František KUPKA   Antibiotická rezistence u bakterií izolovaných z lovné zvěře Antibiotic resistance in bacteria isolated from game animals Prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.  
Lucie CHUDOBOVÁ   Antibiotická rezistence u bakterií z prasat v malochovech Antibiotic resistance in bacteria in pigs from small backyard operations Prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.  
Michaela ZAPLETALOVÁ   Studium biologie klíštěte Hyalomma aegyptium v laboratorních podmínkách   Doc. MVDr. Pavel Široký, Ph.D.  
Dana TRÁVNÍČKOVÁ   Porovnání produktivity chovu různých druhů klíšťat rodu Rhipicephalus v laboratorních podmínkách   Doc. MVDr. Pavel Široký, Ph.D.  
2007 Hana MICHNOVÁ   Výskyt protilátek proti Toxoplasma gondii a Neospora caninum u zajíce polního (Lepus europaeus) v České republice Presence of antibodies against T. gondii and N. caninum in hare (Lepus europaeus) in the Czech Republic Doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D.  
Petra ČÍKOVÁ   Antibiotická rezistence u bakterií izolovaných ze synantropních holubů domácích Antibacterial resistance of bacteria isolated from feral common pigeons Prof. MVDr. Ivan Literák, CSc., A. Čížek  
Barbora BIEROŠOVÁ   Antibiotická rezistence u bakterií izolovaných z vodního prostředí dávkovací nádrže Heřmanice Antimicrobial resistance in bacteria isolated from watter reservoir Heřmanice Prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.  
Peter HARMAT   Ektoparazité v chovech kura domácího na Moravě Ectoparasites of poultry breeding in Moravia RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D.  
Kateřina VALENTOVÁ   Ektoparazité orebic čukar v bažantnici Jinačovice Ectoparasites of Chukars in pheasantry Jinačovice RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D.  
Eva PRÁŠKOVÁ   Laboratorní technologie chovu klíštěte Hyalomma aegyptium pro experimentální využití   Doc. MVDr. Pavel Široký, Ph.D.  
2006 Monika MIŇOVSKÁ   Porovnání metod k přímému průkazu Toxoplasma gondiiv infikovaném vepřovém mase Survival of Toxoplasma gondii in tissues of abattoir animals – organs Doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D.  
Kristýna PLAŠILOVÁ   Výskyt rezistentních kmenů salmonel u racka chechtavého v České republice An occurrence of the resistant Salmonella strains in black-headed gulls in the Czech Republic Prof. MVDr. Ivan Literák, CSc., A. Čížek  
2005 Eliška PERNICKÁ Přirodov. fakulta Ostravské univerzity Avipoxvirové infekce u volně žijících ptáků v Moravskoslezském kraji Avipoxvirus infections in wild birds in District of Moravskoslezský Kraj B. Lojkásek Prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.
Kamila SOJKOVÁ   Vliv živočišných škůdců na kvalitu potravin a ochrana před těmito škůdci - Metody hubení hlodavců v potravinářských objektech Animal pests and their influence on quality of food and pest control in food industry. RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D.  
Kateřina KŘIŽÁNKOVÁ   Využívání volně žijících zvířat jako zdroj potravy ve světe – želvy   Doc. MVDr. Pavel Široký, Ph.D.  

 

Diplomové práce

Rok obhaj. Jméno studenta Jiná univerzita Český název práce Anglický název práce Školitel Odb. konz.
2015 Květoslava EFFENBERGEROVÁ   Komparativní analýza plazmidů odpovědných za celosvětové šíření klinicky významné antibiotické rezistence Comparative analysis of plasmids involved in the worldwide disseminatin of clinically important antibiotic resistance RNDr. Monika Dolejská, Ph.D.  
 2015  Iva KUTILOVÁ   Bakterie rodu Aeromonasrezistentní k fluorochinolonům z akvarijních ryb Aeromonas spp. Resistant to Fluoroquinolones in Ornamental Fish RNDr. Monika Dolejská, Ph.D.  
 2015 Jiří VOJTĚCH   Plazmidy nesoucí geny rezistence k antibiotikům - molekulárně biologická analýza a epidemiologie významných mechanismů rezistence Antibiotic resistence plasmids - molecular-biological analysis and epidemiology of important resistance mechanisms RNDr. Monika Dolejská, Ph.D.  
 2015 Pavla JULÍNKOVÁ   Mobilní genetické elementy odpovědné za šíření rezistence k chinolonům u bakterií Escherichia coli Mobile genetic elements responsible for the spread of quinolone resistance in Escherichia coli MVDr. Dana Halová, Ph.D.  
 2015 Jakub PROCHÁZKA   Vankomycin rezistentní enterokoky u prasat Vankomycin-Resistant Enterococcus in Swine Prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.  
 2015 Hector Sebastian FRANCOIBARROLA   Antibiotická rezistence u brojlerů v Paraguayi Antibiotic Resistance in Broilers in Paraguay Prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.  
2014 Naděžda ORSÁGOVÁ FAF VFU Brno Synantropní vrána americká (Corvus brachyrhynchos) jako zdroj bakterií rezistentních k fluorovaným chinolonům v USA (New York a Massachusetts) Synanthropic American crow (Corvus brachyrhynchos) as a source of bacteria resistant to fluoroquinolones in USA (New York and Massachusetts) Prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.  
Petr JAN FAF VFU Brno Kmeny Escherichia coli rezistentní k účinku antibiotik u novorozenců z Karviné Escherichia coli strains resistant to antibiotics in newborn children in Karviná Prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.  
Alica KOPRIVŇANSKÁ FAF VFU Brno Synantropná vrana krátkozobá (Corvus brachyrhanchos) jako zdroj baktérií rezistentných k fluorovaným chinolónom v USA (Kalifornia a Kansas) Synanthropic American crow (Corvus brachyrhynchos) as a source of bacteria resistant to fluoroquinolones in USA (California and Kansas) Prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.  
Zuzana MARKOVÁ   Fenotypová charakterizácia antibiotickej rezistencie u izolátov Escherichia coli, vyizolovaných z mláďat vrany americkej (Corvus brachyrhynchos) Characterization of antibiotic-resistance fenotypes of E. coli isolated from American crow (Corvus brachyrhynchos) nestlings Prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.  
Bc. Marcel KONEČNÝ   Cvrčci jako potravina Crickets as food RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D.  
2013 Jana DRASTIKOVÁ   Protilátky proti Toxoplasma gondii a Neospora caninum u kachen divokých Antibodies against Toxoplasma gondii and Neospora caninum in mallards Doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D.  
Simona KŘEPELOVÁ   Výskyt virulentních kmenů Escherichia coli rezistentních k antimikrobiálním látkám u havranů polních Occurence of virulent Escherichia coli strains resistant to antimicrobial agents in rooks RNDr. Monika Dolejská, Ph.D.  
Bc. Anna HÁJKOVÁ Přírod. fakulta MU Dynamika kolonizace trávicího traktu člověka bakteriemi rezistentními k antibiotikům Colonization dynamic of human intestinal tract with antibiotic resistant bacteria RNDr. Monika Dolejská, Ph.D.  
Mária MIČUDOVÁ FAF VFU Brno Gény rezistencie k chinolónom prenášané na plazmidoch u baktérií z havranov čiernych (Corvus frugilegus) zimujúcich v Európe Plasmid-mediated quinolone resistant genes in bacteria from rooks (Corvus frugilegus) wintering in Europe Prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.  
Andrea ŠŤASTNÁ   Hmyz v potravě zvířat v Zoo Brno Insect in diet of animals in Zoo Brno RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D.  
Tomáš BĚLOHLÁVEK   Hyalomma aegyptium jako možný vektor viru Krymsko-konžské hemorrhagické horečky Hyalomma aegyptium as possible vector of Crymean-Congo haemorrhagic fever virus Doc. MVDr. Pavel Široký, Ph.D.  
2012 Markéta HOLCMANOVÁ   Protilátky proti Toxoplasma gondii a Neospora caninum u hlodavců Antibodies against Toxoplasma gondii and Neospora caninum in rodents Doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D.  
Ondřej SVOBODA   Výskyt genů antimikrobiální rezistence a integronů u izolátů Escherichia coli z volně žijících zvířat Occurrence of antimicrobial resistance genes and integrons in Escherichia coli isolates from wild animals RNDr. Monika Dolejská, Ph.D.  
Petra SLÁMOVÁ   Molekulárně biologická charakterizace kmenů bakterií rezistentních k antimikrobiálním látkám z volně žijících ptáků Molecular biological characterization of antimicrobial resistant bacterial strains in wild birds RNDr. Monika Dolejská, Ph.D.  
Veronika ORAVCOVÁ   Výskyt genů rezistence u izolátů Enterococcus spp. rezistentních k vankomycinu z havranů polních Occurrence of resistance genes in Enterococcus spp. isolates resistant to vancomycin in rooks RNDr. Monika Dolejská, Ph.D.  
Bc. Eva Brhelová Přírod. fakulta MU Molekulárně-biologická charakterizace enterobakterií s produkcí širokospektrých beta-laktamáz u dětských onkologických pacientů Molecular characterization of extended-betalactamase producing enterobacteria in pediatric oncological patients RNDr. Monika Dolejská, Ph.D.  
Bc. Michaela Purgertová Přírod. fakulta MU Geny rezistence a plazmidy u izolátů E. coli rezistentních k fluorochinolonům Resistance genes and plasmids in fluroquinolone resistant E. coli isolates RNDr. Monika Dolejská, Ph.D.  
Tomáš REITSCHMIED   Izoláty Escherichia coli rezistentní k chinolonům a cefalosporinům u kuřecích brojlerů Escherichia coli isolates resistant to quinolones and cephalosporins in broilers Prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.  
Jolana HRUŠÁKOVÁ   Izolace a molekulárně biologická charakterizace izolátů Escherichia coli rezistentních k antimikrobiálním látkám v populacích volně žijících ptáků Isolation and molecular characterization of antimicrobial-resistant Escherichia coli isolates from wild bird populations Prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.  
Ladislava HANUŠOVÁ   Kormorán velký a kachna divoká jako vektor šíření bakterií rezistentních k antibiotikům Great cormorants and mallards as vectors for spreading of antibiotic-resistant bacteria Prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.  
Lukáš CIBULKA   Všenky ČR - všenky domácích, hospodářských zvířat a lovné zvěře Chewing lice of the Czech Republic - chewing lice from pets, livestock and fair game RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D.  
2011 Alena ŠEDIVÁ   Výskyt protilátek proti Toxoplasma gondii a Neospora caninum u prasat v České republice Presence of antibodies against Toxoplasma gondii and Neospora caninum in pigs Doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D.  
Petr JARCOVJÁK   Výskyt protilátek proti Toxoplasma gondii a Neospora caninum u skotu Presence of antibodies against Toxoplasma gondii and Neospora caninum in cows Doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D.  
Martina JAROŠOVÁ   Fenotypová a genotypová charakterizace izolátů Escherichia coli v chovech prasat Phenotypic and genotypic characterization of Escherichia coli isolates in pig livestock RNDr. Monika Dolejská, Ph.D.  
Martina Vyskočilová   Fenotypová a genotypová charakterizace Escherichia coli v chovech prasat Phenotypic and genotypic characterization of Escherichia coli isolates in pig livestock RNDr. Monika Dolejská, Ph.D.  
Bc. Ivana Jamborová Přírod. fakulta MU Molekulárně-biologická charakterizace kmenů enterobakterií s produkcí širokospektrých beta-laktamáz z odpadních vod Molecular=biological characterization of extended=spectrum=producing enterobacterial strains in wastewaters RNDr. Monika Dolejská, Ph.D.  
Kateřina DIBĎÁKOVÁ   Molekulárně biologická charakterizace animálních izolátů enterobakterií rezistentních k cefalosporinům a chinolonům Molecular characterization of animal isolates of enterobacteria resistant to cephalosporins and quinolones RNDr. Monika Dolejská, Ph.D.  
Erika GRUBEROVÁ   Kmeny Escherichia coli rezistentní k účinku antibiotik u zdravých dětí z Karviné Escherichia coli strains resistant to antibiotics in healthy children in Karviná Prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.  
2010 Pavla STREJČKOVÁ   Morfometrická variabilita luptoušů rodů Menopon a Menacanthus u domácí drůbeže a pěvců Morphometric variability of the chewing lice of the genera Menopon and Menacanthus from poultry and wildliving passerines RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D.  
David Materna   Fenotypová a genotypová charakterizace izolátů salmonel a enterokoků v chovech kura domácího Phenotypic and genotypic characterization of Salmonella isolates and enterococci in domestic poultry and songbirds RNDr. Monika Dolejská, Ph.D.  
Dana TRÁVNÍČKOVÁ   Porovnání úspěšnosti sání in vivo a in vitro u vybraných druhů klíšťat čeledi Ixodidae   Doc. MVDr. Pavel Široký, Ph.D.  
Michaela ZAPLETALOVÁ   Testování možnosti sání in vitro u vícehostitelských klíšťat   Doc. MVDr. Pavel Široký, Ph.D.  
2009 Michaela SYROVÁ   Výskyt protilátek proti Neospora caninun, Toxoplasma gondii a Trichinella spiralis u koní Presence of antibodies against Neospora caninum, Toxoplasma gondii and Trichinella spiralis in horses Doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D.  
PetraČÍKOVÁ   Antibiotická rezistence u bakterií z čeledi Enterobacteriaceae u ferálních holubů Antibiotic resistance in bacteria from family Enterobacteriaceae in feral pigeons Prof. MVDr. Ivan Literák, CSc. A. Čížek
Peter HARMAT   Ektoparazité hrabavých ptáků - všenky (Phthiraptera) bažanta obecného (Phasianus colchicus) Ectoparasites of gallinaceous birds - the chewing lice (Phthiraptera) on the ringnecked pheasant (Phasianus colchicus) RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D.  
Hana MICHNOVÁ   Ektoparazité domácích zvířat - všenky (Phthiraptera) perličky kropenaté (Numida meleagris) Ectoparasites of domestic animals - the chewing lice (Phtiraptera) on the helmet guineafowl (Numida meleagris) RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D.  
2008 Zuzana SATKOVÁ   Výskyt protilátek proti Toxoplasma gondii u hrabavé drůbeže Presence of antibodies against Toxoplasma gondii in gallinaceous poultry Doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D.  

 

Rigorózní práce

Rok obhaj. Jméno studenta Fakulta Český název práce Anglický název práce Školitel
2004 Jiří Bárta FVHE VFU Brno Experimentální infekce kachny domácí parazitem Toxoplasma gondii – izolační studie Experimental infection of domestic ducks with parasite Toxoplasma gondii – a study of isolation Prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.
2003 Hana Dvořáková FVHE VFU Brno Experimentální infekce kachny domácí parazitem Toxoplasma gondii – sérologická studie Experimental infection of domestic ducks with parasite Toxoplasma gondii – a study of serology Prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.

 

Odborné práce FVL VFU Brno

Rok obhaj. Jméno studenta Fakulta Český název práce Anglický název práce Školitel
2014  Alberto Andres VELASQUEZ CASTILLO FVL VFU Brno Synantropní vrána americká (Corvus brachyrhynchos) jako zdroj bakterií rezistentních k cefalosporinům v USA (Kalifornie, Kansas, New York, Massachusetts) Synanthropic American crows as a source of bacteria resistant to cephalosporins in USA (California, Kansas, New York, Massachusetts Prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.
Ghosh MARC FVL VFU Brno American crow (Corvus brachyrhynchos) as a reservoir and vector of cephalosporin-resistant Escherichia coli isolates in the USA (Kansas, California, Massachusetts, New York) American crow (Corvus brachyrhynchos) as a reservoir and vector of cephalosporin-resistant Escherichia coli isolates in the USA (Kansas, California, Massachusetts, New York) Prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.
2013 Markéta Rybářová FVL VFU Brno Pravda o šíření psí babesiózy do České republiky?   Doc. MVDr. Pavel Široký, Ph.D.
2012 Tomáš NAJER FVL VFU Brno Ektoparazité volně žijících ptáků Vietnamu. Ectoparasites of Wildlife Birds of Vietnam RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D.
2012 Tamara PELLEROVÁ FVL VFU Brno Sérologická a molekulárně biologická diagnostika babesiózy na juhozápadnom Slovensku.   Doc. MVDr. Pavel Široký, Ph.D.
2011 Alena PRUDKÁ FVL VFU Brno Všenky (Phthiraptera: Amblycera, Ischnocera) u volně žijících ptáků v zimním období. The chewing lices (Phthiraptera: Amblycera, Ischnocera) on wild birds during the winter period. RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D.
2009 Michaela ČERMÁCHOVÁ FVL VFU Brno Molekulárně biologická diagnostika Coxiella burnetii u trojhostitelských klíšťat plazů.   Doc. MVDr. Pavel Široký, Ph.D.
2006 Václav BENEDIKT FVL VFU Brno Krevní parazité volně žijících pěvců v pohnízdním období v Podbeskydské pahorkatině Blood parasites in wild passerines in postbreeding period in Podbeskydská Pahorkatina Hills Prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.

 

SOČ práce

Rok obhaj. Jméno studenta Škola Český název práce Anglický název
Školitel
2015 Gábina PLCHOVÁ Gymnázium Blansko Genetický experiment s Drosophila melanogaster – natočení instruktážního videa Genetic experiment with Drosophila melanogaster – making of instructional video Doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D.
Jana JUŘICOVÁ, Dominik MACHÁČEK SPŠ chemická, Brno Využití metod molekulární biologie k určení pohlaví u ptáků – natočení instruktážního videa Using of method of molecular biology to detect sex of birds -  making of instructional video Doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D.

 

Atestační práce

Rok obhaj. Jméno studenta Český název práce Anglický název práce Školitel
Školitel specialista
2013 MVDr. Karol RAČKA  Toxoplasma gondii u prasete divokého (Sus scrofa) ve vybraných okresech České Republiky - sérologická a epidemiologická studie Toxoplasma gondii in wild boar (Sus scrofa) in selected districts of the Czech Republic - serological and epidemiological studies Doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D.  

 

Disertační práce

Rok obhaj. Jméno studenta Český název práce Anglický název práce Školitel Školitel specialista
2015 Tereza MACHAČOVÁ Toxoplasmosis and neosporosis in animals in Italy Toxoplasmosis and neosporosis in animals in Italy Doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D.  
2015 Michaela KUBELOVÁ (ČERMÁKOVÁ) Canine babesiosis at the door! Epidemiological consequences of Babesia canis spreading into the Czech Republic Canine babesiosis at the door! Epidemiological consequences of Babesia canis spreading into the Czech Republic Doc. MVDr. Pavel Široký, Ph.D.  
2015 Nela DVOŘÁKOVÁ The biogeography and phylogenetic relationships of chelonian haemoprotozoa The biogeography and phylogenetic relationships of chelonian haemoprotozoa Doc. MVDr. Pavel Široký, Ph.D.  
2013    MVDr. Kateřina Albrechtová Antibiotická rezistence u kmenů čeledi Enterobacteriaceae kolonizujících trávicí trakt domestikovaných šelem a volně žijících zvířat v Africe; ekologické a epidemiologické souvislosti Antibiotic resistance of Enterobacteriaceae colonising gastrointestinal tract of domestic carnivores and wildlife in Africa ecological and epidemiological links Doc. MVDr. Jiří Klimeš, CSc.  
RNDr. Dagmar Taušová Kmeny Escherichia coli s plazmidově vázanými geny rezistence k chinolonům v populacích volně žijících ptáků Escherichia coli isolates harboring plasmid-mediated quinolone resistance in populations of wild birds Prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.  
Ing. Filip Kounek Ektoparaziti volně žijících ptáků Kostariky Ectoparasites of wild-living birds of Costa Rica RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D.  
Mgr. Vojtěch Baláž Chytridiomykóza obojživelníků Chytridiomycosis of amphibians Doc. MVDr. Pavel Široký, Ph.D.  
2012 RNDr. Frolková Petra Identifikace a charakterizace bakterií rodu Enterococcus u zvířat Identification and characterization Enterococcus bacteria in animals Prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.  
2011 Mgr. Haas Martina Krvné parazity vtákov v predhniezdnom období a výskyt hemosporídií vtákov u rodu Prunella The occurrence of blood parasites in birds during the pre-nesting period and bird haemosporida in the genus Prunella Prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.  
2010 MVDr. Jana Rybaříková Antibiotická rezistence u bakterií Escherichia coli kolonizujících mouchy v chovech skotu, prasat a koní Antibiotic resistant Escherichia coli isolated from flies in cattle, pig and horse stables Prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.  
2009    MVDr. Miroslava Friedman Lawsonia intracellularis u volně žijících zvířat Lawsonia intracellularis in free living animals Doc. MVDr. Jiří Klimeš, CSc.  
MVDr. Monika Dolejská Antibiotická rezistence u bakterií v populacích volně žijících ptáků Antimicrobial resistant bacteria in populations of wild birds Prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.  
MVDr. Pavel Kulich Avipoxviry u volně žijících ptáků Avipoxviruses in wild birds Prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.  
Mgr. Petr Podzemný Těžké kovy ve vejcích volně žijících ptáků Heavy metals in eggs of wild birds Prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.  
2007  MVDr. Pavel Široký Who is the master? Study od Testudo- Hyalomma - Hemolivia host - parasite complex Who is the master? Study od Testudo- Hyalomma - Hemolivia host - parasite complex Prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.  
Evandro Amaral Trachta e Silva Kokcidióza louskače menšího (Oryzoborus angolensis) a louskače tlustozobého (Oryzoborus maximiliani) v zájmových chovech ve státě Mato Grosso do Sul v Brazílii Coccidiosis in pet birds Oryzoborus angolensis and Oryzoborus maximiliani in Mato Grosso do Sul, Brazil Prof. MVDr. Ivan Literák, CSc. Prof. MVDr. Břetislav Koudela, CSc.
2005   Oldřich Sychra Všenky (Phthiraptera: Amblycera, Ischnocera) u hrabavých, papoušků a pěvců v zájmových chovech v České republice Chewing lice (Phthiraptera: Amblycera, Ischnocera) in pet gallinaceous birds, parrots and passerines in the Czech Republic Prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.  
Lukáš Pavlačík Psinka lasicovitých šelem v České republice Distemper in mustelids in the Czech Republic Prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.  
Vilma Kajerová Hlístice u papoušků v zájmových chovech v České republice a vybrané charakteristiky škrkavky Ascaridia platyceri Nematodes in pet parrots in the Czech Republic and some characteristics of roundworm Ascaridia platyceri Prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.  
2003   Eva Bártová Využití metod molekulární biologie v diagnostice toxoplazmózy a při studiu polymorfismu terénních izolátů Toxoplasma gondii Using of molecular tools in diagnostics of toxoplasmosis and in the study of polymorphism of field Toxoplasma gondii strains Prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.  
Iva Kubištová Bažant obecný (Phasianus colchicus), dravci a sovy jako bioindikátory kontaminace prostředí polychlorovanými bifenyly Pheasant (Phasianus colchicus), raptors and owls as bioindicators of a contamination of the environment with polychlorinated biphenyls Prof. MVDr. Ivan Literák, CSc. Prof. MVDr. Milada Vávrová, CSc.
Kateřina Hauptmanová Hematologie a krevní parazité volně žijících ptáků Hematology and blood parasites of wild birds Prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.  
2002 Kamil Sedlák Vnímavost některých volně žijících ptáků a savců k infekci Toxoplasma gondii Susceptibility of wild birds and mammals to the Toxoplasma gondii infection MVDr. František Štěrba, CSc. Prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.