Témata bakalářských prací

Ochrana zvířat a welfare

 

Rok zadání: 2018

 

Téma práce

Jméno vedoucího práce

Jméno studenta

 1.

Vliv ročního období na výskyt subklinických mastitid v chovu dojnic

Doc. MVDr. Alena Pechová, CSc.

Adéla Andrlíková

2. 

Hodnocení chování a podmínek welfare u štětkouna afrického (Potamochoerus porcus) ve vybraných ZOO

MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D.

Štěpán Balla

3. 

Stanovení lipoperoxidace ve vybraných krmivech pro psy a kočky v průběhu skladování

MVDr. Martin Hostovský, Ph.D.

Lucie Fryšavská

4. 

Agresivní chování u prasat různého věku a pohlaví

PharmDr. Zuzana Široká, Ph.D.

Tereza Houdková

5. 

Vývojové trendy ve spotřebě přípravků na bázi fungicidů v České republice

Doc. Ing. Jana Blahová, Ph.D.

Barbora Cholavová

6. 

Možnosti obohacení prostředí nestorů kea (Nestor notabilis) chovaných v zoologických zahradách

MVDr. Jarmila Konvalinová, Ph.D.

Anna Kaderková

7. 

Hodnocení chování a podmínek welfare u vlka arktického (Canis lupus artcos) ve vybraných ZOO

MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D.

Kateřina Kindlová

8. 

Hodnocení behaviorálních projevů u karetky novoguinejské ve vztahu k podmínkám prostředí ve třech vybraných zoologických zahradách v ČR

MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D.

Michaela Kordinová

9. 

Zhodnocení welfare v chovech osmáka degu (Octodon degus)

Mgr. Lucie Plhalová, Ph.D.

Veronika Lechnerová

10. 

Biochemické parametry moči psů vybraných plemen

MVDr. Simona Kovaříková, Ph.D.

Veronika Malá

11. 

Vývoj spotřeby insekticidů v České republice a jejich negativní účinky na necílové organismy

Mgr. Petr Maršálek, Ph.D.

Marie Mašková

12. 

Hodnocení vývoje počtu a druhů zvířat použitých v pokusech v uživatelském zařízení Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

MVDr. Martin Hostovský, Ph.D.

Karolína Petličková

13. 

Hodnocení welfare slona indického v zoologických zahradách v České republice

Mgr. Lucie Plhalová, Ph.D.

Daniela Pillárová

14. 

Vývoj spotřeby rodenticidů v České republice

Doc. Ing. Jana Blahová, Ph.D.

Iveta Režná

15. 

Hodnocení behaviorálních projevů se zaměřením na projevy altruistického chování u vybraného druhu primátů ve vztahu k podmínkám prostředí ve třech vybraných ZOO

MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D.

Tereza Sečkárová

16. 

Etologické projevy vybraných druhů papoušků chovaných v zoologických zahradách

Doc. RNDr. Iveta Bedáňová, Ph.D.

Sabina Surová

17. 

Hodnocení chování a welfare medvěda malajského (Helarctos malayanus) ve vybraných ZOO

MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D.

Bc. Lucie Tesařová

18. 

Problematika veganských a vegetariánských komerčních diet u domácích masožravých zvířat v ČR a SR

PharmDr. Zuzana Široká, Ph.D.

Aneta Tomášková

19. 

Bezpečné krmivo pro kočky s ohledem na bisfenol A

Mgr. Petr Maršálek, Ph.D.

Kristýna Trávníčková

 20.

Vybrané parametry moči štěňat a mladých psů

MVDr. Simona Kovaříková, Ph.D.

Nikola Životská

 

Rok zadání: 2017

 

Téma práce

Jméno vedoucího práce

Jméno studenta

 1.

Obsah antioxidantů ve výživě nosnic

MVDr. Vladimír Kopřiva, Ph.D.

Adéla Burešová

 2.

Porovnání antioxidační kapacity vybraných krmiv

MVDr. Martin Hostovský, Ph.D.

Ana Coritcenco

 3.

Problematika nadbytečných zvířat v zoologických zahradách ČR

MVDr. Martina Volfová

(Malíková)

Anna Čermáková

 4.

Ptáci přijatí do vybraných záchranných stanic v ČR a jejich reintrodukce do volné přírody v letech 2015-2017

PharmDr. Zuzana Široká, Ph.D.

Denisa Dorňáková

 5.

Hodnocení welfare koní využívaných ve sportu

MVDr. Taťana Hytychová, Ph.D.

Klára Dosedělová

 6.

Hodnocení vlivu triazinového herbicidu terbutrynu na embryonální stádia ryb

Mgr. Lucie Plhalová, Ph.D.

Jan Kummer

 7.

Využití služebních psů u Armády ČR

Doc. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.

Michaela Řezníčková

 8. 

Obsah vitaminů ve výživě drůbeže

MVDr. Vladimír Kopřiva, Ph.D.

Adam Said

 9. 

Zdroje vody a její kvalita a možnost ochrany před nepříznivými klimatickými podmínkami u přežvýkavců chovaných pastevně

PharmDr. Zuzana Široká, Ph.D.

Eva Schusterová

10. 

Hodnocení výkonnosti poštovních holubů

Doc. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.

Dagmar Svobodová

11. 

Hodnocení vlivu různých metod skladování krevní plasmy na výsledek stanovení oxytetracyklinových antibiotik

Mgr. Petr Maršálek, Ph.D.

Veronika Šteffenová

12. 

Četnost a důvody eutanazie koní při veterinární péči

MVDr. Taťana Hytychová, Ph.D.

Tereza Tichá

13. 

Srovnání welfare fretek v různých chovech.

MVDr. Taťana Hytychová, Ph.D.

Dominika Tišocká

14. 

Welfare koček používaných ve felinoterapii

MVDr. Martina Volfová

(Malíková)

Michelle Vandrovcová

15. 

Hodnocení vlivu různých metod skladování krevní plasmy na výsledek stanovení kortizolu

Mgr. Petr Maršálek, Ph.D.

Natálie Vašková

16. 

Úspěšnost adopce opuštěných psů v různých útulcích ČR

MVDr. Jiří Žák

Barbora Vodičková

17. 

Stanovení parvoviru v trusu psů z útulku metodou PCR

MVDr. Jarmila Konvalinová, Ph.D.

Michaela Zoltánová

18. 

Výskyt poruch chování u jaguarundi (Puma yagouaroundi) chovaných v zajetí

MVDr. Martina Volfová

(Malíková)

Veronika Žáčková

 

Rok zadání: 2016

 

 

Téma práce

Jméno vedoucího práce

Jméno studenta

1

Faktory ovlivňující početní stavy zajíců na okrese Brno venkov

MVDr. Pavel Forejtek, CSc.

Andrea Šimečková

2.

Stanovení hodnoty TBARS v moči zvířat jako ukazatele oxidativního stresu

MVDr. Martin Hostovský, Ph.D.

Denisa Sochací

3.

Fotometrické stanovení antioxidační kapacity krevní plasmy zvířat

MVDr. Martin Hostovský, Ph.D

Markéta Svobodníková

4.

Welfare koní v jezdeckých školách

MVDr. Taťana Hytychová, Ph.D.

Pavla Holubářová

5.

 

Hodnocení účinnosti vybraných přípravků proti ektoparazitům  psů a koček z hlediska majitele

MVDr. Jarmila Konvalinová, Ph.D.

Lucie Halešová

6.

Infekční tlak v chovech s větším počtem koček (stanovení patogenů z chovatelských pomůcek)

MVDr. Jarmila Konvalinová, Ph.D.

Lucie Hrubá

7.

Stanovení parvoviru  v trusu koček z útulku metodou PCR

MVDr. Jarmila Konvalinová, Ph.D.

Jitka Kavalcová

8.

Parazitární zátěž prostředí v místech intenzívního venčení psů a dětských pískovišť v průběhu roku

MVDr. Jarmila Konvalinová, Ph.D.

Linda Pinkasová

9.

Základní parametry moči psů a jejich vztah k výživě

MVDr. Simona Kovaříková, Ph.D.

Dominika Mikušová

10.

Welfare koní v boxovém ustájení v porovnání s Paddock Paradise

MVDr. Zuzana Machovcová

Veronika Farská

11.

Vliv věku koní na využití ve vybraných sportovních disciplínách v roce 2015

MVDr. Zuzana Machovcová

Kateřina Koulová

12.

Hodnocení úrovně welfare koně Převalského v chovu pro vypuštění do volné přírody a v ZOO

MVDr. Zuzana Machovcová

Adéla Vítovcová

13.

Hodnocení úrovně welfare lemurů kata (Lemur catta) ve vybraných ZOO

MVDr. Martina Malíková

Vendula Šmídová

14.

Stanovení antioxidační kapacity ve vzorcích vybraných krmiv přístrojem Photochem

MVDr. Tomáš Nekvapil, Ph.D.

Renata Adámková

15.

Chemiluminiscenční stanovení antioxidační kapacity v krevní plazmě zvířat

MVDr. Tomáš Nekvapil, Ph.D.

Žaneta Batoušková

16.

Hodnocení vlivu repelentního přípravku s obsahem N,N-diethyl-m-toluamidu (DEE) na embryonální stádia ryb

Mgr. Lucie Plhalová, Ph.D.

Nela Maňáková

17.

Hodnocení vlivu přípravku s obsahem glyfosátu na embryonální stádia ryb

Mgr. Lucie Plhalová, Ph.D.

Ivana Zimová

18.

Hodnocení vlivu triazinového herbicidu atrazinu na embryonální stádia ryb

Mgr. Lucie Plhalová, Ph.D.

Petra Volešová

19.

Problematika onemocnění FELV a FIV u útulkových koček v letech 2014-2016 ve vybraném regionu

PharmDr. Zuzana Široká, Ph.D.

Jana Láníková

20.

Srovnání péče o opuštěná zvířata v Řecku a České republice

PharmDr. Zuzana Široká, Ph.D.

Andre Gachová

21.

Průzkum kondice a zdravotního stavu psů ve vybraných útulcích pro zvířata

Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA

Katarína Cimrová

22.

Průzkum úrovně welfare v chovech mainských mývalích koček v České republice

Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA

Gabriela Čeňková

23.

Pásma pravděpodobného výskytu ztracených psů ve vybraném městě

MVDr. Jiří Žák

Veronika Říhová

24.

Vliv zdravotního stavu psů na dobu jejich pobytu v útulku

MVDr. Jiří Žák

Ludmila Janýšková

 

 

Rok zadání: 2015

 

 

Téma práce

Jméno vedoucího práce

Jméno studenta

1.

Hodnocení welfare primátů z čeledi kosmanovití (Callitrichidae) ve vybraných ZOO

MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D.

Věra Možná

2.

Biochemické ukazatele stresu u hospodářských zvířat

MVDr. Martin Hostovský, Ph.D.

Eva Směšná

3.

Hodnocení výživy koní v komerčním ustájení z pohledu welfare

MVDr. Taťana Hytychová, Ph.D.

Michaela Kuníčková

4.

Welfare zvířat v prodejnách zájmových zvířat

MVDr. Taťana Hytychová, Ph.D.

Klára Biolková

5.

Hodnocení welfare „dušných“ koní

MVDr. Taťana Hytychová, Ph.D.

Andrea Vranková

6.

Hodnocení welfare koní používaných v hipoterapii

MVDr. Martina Malíková

Nela Kedroňová

7.

Stanovení léčiv praziquantel  a fenbendazol ve tkáních metodou LC/MS

Mgr. Petr Maršálek, Ph.D.

Monika Chromečková

8.

Problematika úspěšnosti umisťování koček v letech 2014-2016 v soukromých a městských útulcích a depozitech ve vybraném regionu

PharmDr. Zuzana Široká, Ph.D.

Nikol Štrobachová

9.

Příčiny otrav psů za roky 2014-2016 ve vybraném regionu

PharmDr. Zuzana Široká, Ph.D.

Barbora Valentinová

10.

Sledování změn chování opuštěných psů během jejich pobytu v útulku

MVDr. Jiří Žák

Eliška Bartošová

11.

Úroveň populace chovaných a opuštěných psů ve vybraném regionu

MVDr. Jiří Žák

Monika Skalníková (Popelková)

12.

Správní delikty v oblasti Zákona na ochranu zvířat proti týrání ve vybraném regionu

MVDr. Jiří Žák

Karolína Steinerová

 

Rok zadání: 2014

 

 

Téma práce

Jméno vedoucího práce

Jméno studenta

1.

Ochrana zvířat jako etický aspekt vegetariánství

Doc. RNDr. Iveta Bedáňová, Ph.D.

Barbora Cedidlová

2.

Problematika spotreby mäsa z pohľadu ochrany zvierat

Doc. RNDr. Iveta Bedáňová, Ph.D.

Barbora Csabaiová

3.

Hodnocení oxidativního stresu u kapra obecného po expozici atrazinu

Ing. Jana Blahová, Ph.D.

Dominika Psohlavcová

4.

Hodnocení welfare vybraných druhů psovitých šelem v zoologických zahradách v ČR

MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D.

Jitka Prokopová

5.

Welfare zájmových a hospodářských chovů králíků v porovnání s volně žijícími druhy

MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D.

Eliška Klánová

6.

Vliv enrofloxacinu na aktivitu glutation reduktázy a glutation S-transferázy u dánia pruhovaného (Danio rerio)

(původní téma: Welfare, ochrana a výcvik asistenčních psů)

MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D.

Kateřina Šimanová

7.

Biochemické ukazatele stresu u volně žijících a zájmových zvířat

MVDr. Martin Hostovský, Ph.D.

Simona Ovčiariková

8.

Porovnávanie rôznych typov ustajnení koní z pohľadu ochrany a welfare zvierat

MVDr. Taťana Hytychová, Ph.D.

Michaela Krčová

9.

Welfare králíků a hlodavců v prodejnách zájmových zvířat

MVDr. Taťana Hytychová, Ph.D.

Tereza Lakomá

10.

Vliv použití repelentních přípravků a pomůcek k ochraně proti hmyzu na welfare koní ve výběhu

MVDr. Taťana Hytychová, Ph.D.

Klára Nálepová

11.

Hodnocení pohody koní v jednotlivých typech přepravníků

MVDr. Taťana Hytychová, Ph.D.

Jaroslava Neplechová

12.

Hodnocení welfare koní v nájemním ustájení v Brně a okolí

MVDr. Taťana Hytychová, Ph.D.

Michal Závodský

13.

Vyhodnocení návaznosti různých právních předpisů upravujících ochranu zajíců

MVDr. Zdeňka Hutařová, Ph.D.

Dzina Dolbik

14.

Vývoj počtu otrav zvířat karbofuranem v České republice

MVDr. Jarmila Konvalinová, Ph.D.

Tereza Novotná

15.

Přehled počtu a příčin otrav zvířat v okrese Brno-venkov v období 2014-2015

MVDr. Simona Kovaříková, Ph.D.

Veronika Budská

16.

Vývoj stavů srnčí zvěře v České republice

(původní téma: Ochrana srnčí zvěře v právních předpisech)

MVDr. Martina Malíková

Magda Černochová

17.

Stanovenie kortizolu v krvnej plazme a sére metódou LC/MS

Mgr. Petr Maršálek, Ph.D.

Sarah Pšenáková

18.

Právní úprava ochrany bažantů z pohledu návaznosti právních předpisů

Mgr. Lucie Plhalová, Ph.D.

Tamara Čechová

19.

Úprava kopyt bosým trimem a její dopad na welfare koní

MVDr. Marie Ševčíková, Ph.D.

Soňa Schossmeierová

20.

Hodnocení welfare v chovech suchozemských želv

MVDr. Marie Ševčíková, Ph.D.

Michaela Svobodová

21.

Hodnocení welfare v chovech morčat

Doc. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.,

Školitel-specialista:

MVDr. Marie Ševčíková, Ph.D.

Diana Šulová

22.

Příčiny otrav psů za roky 2010-2014 v okrese Brno-město

PharmDr. Zuzana Široká, Ph.D.

Dominika Liškutinová

23.

Otravy u včel v letech 2013-2015 v České republice

(původní téma: Otravy u včel v letech 2010-2013 v České republice)

PharmDr. Zuzana Široká, Ph.D.

Lucie Špinarová

24.

Využití služebních psů u Policie ČR

Doc. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.

Kristýna Mücková

25.

Faktory ovlivňující ztracení psa a jeho návrat k původnímu majiteli

Doc. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.

Ivana Grešová

26.

Vyhodnocení počtu pokusných zvířat využitých v pokusech na zvířatech v ČR v období 2010-2014

MVDr. Jiří Žák

Gabriela Hudcová

 

 

Rok zadání: 2013

 

 

Téma práce

Jméno vedoucího práce

Jméno studenta

1.

Přeprava jako stresový faktor u kachen divokých (Anas platyrhynchos)

Doc. RNDr. Iveta Bedáňová, Ph.D.

Eliška Horáková

2.

Hodnocení welfare tygrů sumaterských chovaných v ZOO Brno a Jihlava

(pův. téma: Hodnocení welfare tygrů chovaných ve vybraných ZOO)

MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D.

Nikola Habrlová

3.

Vliv norfloxacinu na vybrané parametry oxidativního stresu u plůdku kapra obecného (Cyprinus carpio L.)

(pův. téma: Vliv ibuprofenu na vybrané parametry oxidativního stresu (GPx, MDA) u dánia pruhovaného (Danio rerio))

MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D.

Ingrid Piskořová

4.

Umístění zásahu při lovu srnce obecného z pohledu správného odlovu srnčí zvěře

MVDr. Zdeňka Hutařová, Ph.D.

Lucie Doležalová

5.

Lov lončáka prasete divokého: umístění zásahu z pohledu správného odlovu černé zvěře

MVDr. Zdeňka Hutařová, Ph.D.

Zuzana Chytilová

6.

Srovnání výsledků suché chemie a fotometrických metod při analýze biochemického profilu krevní plazmy

Doc. MVDr. Alena Pechová, CSc.

Sabina Rašková

7.

Využití parmy obecné při monitoringu kontaminace povrchových vod

Prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc.

Petr Málek

8.

Srovnání etologických aspektů odstavu hříbat s chovatelskou praxí v České republice

MVDr. Marie Ševčíková, Ph.D.

Andrea Pazderková

9.

Porovnání projevů abnormálního chování koz v závislosti na technologii chovu

MVDr. Marie Ševčíková, Ph.D.

Lucie Švarcová

10.

Ověření metodiky Regulace populace toulavých koček

Doc. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.

Adéla Šimková

11.

Úroveň ochrany zájmových zvířat v ČR

Doc. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.

Vendula Vojůvková

12.

Welfare medvědovitých šelem v zoo

Doc. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.

Tomáš Veselý

 

 

 

 

Bezpečnost a kvalita potravin

 

Rok zadání: 2017

 

Téma práce

Jméno vedoucího práce

Jméno studenta

 1.

Sledování změn lipidní peroxidace ve vzorcích jater uchovávaných při různých skladovacích podmínkách

MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D.

Ivana Gašpareková

2. 

Zhodnocení vlivu teploty skladování na obsah vitaminu C v džusech

MVDr. Vladimír Kopřiva, Ph.D.

Romana Gašpareková

3. 

Stanovení oxidačně poškozených proteinů v mase během tepelného zpracování

MVDr. Martin Hostovský, Ph.D.

Dominika Chmelíčková

4. 

Stanovení změny antioxidační kapacity masa v závislost na tepelné úpravě

MVDr. Tomáš Nekvapil, Ph.D.

Eva Pexová

5. 

Cholesterol v potravinách a surovinách živočišného původu z pohledu spotřeby potravin

MVDr. Vladimír Kopřiva, Ph.D.

Jan Snopek

 

Rok zadání: 2016

 

 

Téma práce

Jméno vedoucího práce

Jméno studenta

1.

Stanovení antioxidační kapacity ve vybraných biopotravinách

MVDr. Tomáš Nekvapil, Ph.D.

Michael Janda

2.

Hodnocení obsahu rtuti u ryb z volně tekoucích vod povodí řeky Moravy

PharmDr. Zuzana Široká, Ph.D.

Martin Kubíček

 

 

Rok zadání: 2015

 

 

Téma práce

Jméno vedoucího práce

Jméno studenta

1.

Stanovení změny lipoperoxidace v živočišných a rostlinných tucích

MVDr. Martin Hostovský, Ph.D.

Daniela Vágnerová

2.

Stanovení AOCTrolox a koncentrace vitaminu C ve vzorcích džusů

MVDr. Tomáš Nekvapil, Ph.D.

Michaela Seidlová

3.

Vyhodnocení změn koncentrace proteinu v mléce v průběhu laktace

Doc. MVDr. Alena Pechová, CSc.

Tereza Papežová

 

Rok zadání: 2014

 

 

Téma práce

Jméno vedoucího práce

Jméno studenta

1.

Průkaz lipoperoxidace rybího masa

MVDr. Martin Hostovský, Ph.D.

Lenka Běhalová

2.

Využití moderních analytických metod ke kontrole experimentálních podmínek testů toxicity na rybách

Mgr. Petr Maršálek, Ph.D.

Ester Papadamakisová

3.

Vliv antioxidantů na zdravotní stav a produkci ryb

MVDr. Tomáš Nekvapil, Ph.D.

Aneta Švédová

4.

Stanovení ACL rybího masa

MVDr. Tomáš Nekvapil, Ph.D.

Kateřina Zemanová

5.

Vyhodnocení změn koncentrace tuku v mléce v průběhu laktace

Doc. MVDr. Alena Pechová, CSc.

Jan Gögh

 

 

 

Rok zadání: 2013

 

 

Téma práce

Jméno vedoucího práce

Jméno studenta

1.

Sledování koncentrace manganu v mléce

Doc. MVDr. Alena Pechová, CSc.

Nikoletta Kovácsová

2.

Sledování koncentrace selenu v mléce

Doc. MVDr. Alena Pechová, CSc.

Adam Volný

3.

Sledování koncentrace zinku v mléce

Doc. MVDr. Alena Pechová, CSc.

Aneta Vybíralová

4.

Sledování koncentrace mědi v mléce

Doc. MVDr. Alena Pechová, CSc.

Nikola Zborovská

5.

Názory a veřejnosti v oblasti welfare zvířat

Doc. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.

Andrea Czyžová