Témata diplomových prací

Ochrana zvířat a welfare

 

Rok zadání: 2018

 

Téma práce

Jméno vedoucího práce

Jméno studenta

 1.

Incidence mastitid a jejich léčba v různých typech chovů mléčného skotu v ČR

PharmDr. Zuzana Široká, Ph.D.

Bc. Nikola Altrichterová

2. 

Otravy antikoagulačními rodenticidy v ČR

Mgr. Petr Maršálek, Ph.D.

Bc. Alžběta Čepická

3. 

Vliv různých skladovacích podmínek na dynamiku změn detoxikačního enzymu glutathion-S-transferázy ve vzorcích jater

Mgr. Lucie Plhalová, Ph.D.

Bc. Monika Davidová

4. 

Stanovení psího parvoviru v trusu psů a koček z útulku metodou PCR

MVDr. Jarmila Konvalinová, Ph.D.

Bc. Zuzana Hloušková

5. 

Behaviorální projevy lišky polární (Vulpes lagopus) ve vztahu k podmínkám prostředí ve vybraných zoologických zahradách

MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D.

Bc. Jan Homolka

6. 

Hodnocení úrovně welfare u ovcí chovaných v zoologických zahradách

Doc. RNDr. Iveta Bedáňová, Ph.D.

Bc. Zuzana Kašíková

7. 

Úroveň welfare papouška vlnkovaného v prodejnách zájmových zvířat

Doc. RNDr. Iveta Bedáňová, Ph.D.

Bc. Gabriela Kinderová

8. 

Hodnocení kvality mleziva telat různými metodami

Doc. MVDr. Alena Pechová, CSc.

Bc. Kateřina Koulová

9. 

Hodnocení stavu tržních ryb z jihočeských rybníků z pohledu obsahu rtuti

Prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc.

Bc. Kristýna Maláčová

10. 

Porovnání účinku antimikrobiálního chemoterapeutika enrofloxacinu u embryí různých druhů ryb

Mgr. Lucie Plhalová, Ph.D.

Bc. Nela Maňáková

11. 

Imunologické markery stresu neopterin a biopterin: jejich stanovení v krevní plasmě s využitím atmosférické chemické ionizace

Mgr. Petr Maršálek, Ph.D.

Bc. Kateřina Poláková

12. 

Vliv různých skladovacích podmínek na dynamiku změn vybraných antioxidačních enzymů ve vzorcích jater

Doc. Ing. Jana Blahová, Ph.D.

Bc. Kristína Svitačová

13. 

Vliv transportu a manipulačního stresu před porážkou na parametry oxidativního stresu v krvi kura domácího

MVDr. Martin Hostovský, Ph.D.

Bc. Markéta Svobodníková

14. 

Zhodnocení metod ochrany zvěře

MVDr. Pavel Forejtek, CSc.

Bc. Andrea Šimečková

15. 

Vyhodnocení faktorů ovlivňujících pH moči dojnic

Doc. MVDr. Alena Pechová, CSc.

Bc. Kristýna Uhlířová

16. 

Monitoring výskytu střevních parazitů u koní Převalského v České republice

MVDr. Martina Volfová

Bc. Adéla Vítovcová

17. 

Vliv různých skladovacích podmínek na změny koncentrace glukózy v krevním séru jako vhodného ukazatele stresu

Doc. Ing. Jana Blahová, Ph.D.

Bc. Vendula Zemanová

18. 

Hodnocení vlivu antimikrobiálních chemoterapeutik ciprofloxacinu a norfloxacinu na embryonální stádia ryb

Mgr. Lucie Plhalová, Ph.D.

Bc. Ivana Zimová

 

Rok zadání: 2017

 

Téma práce

Jméno vedoucího práce

Jméno studenta

 1.

Dynamika příjmu a výdeje ptáků v záchranné stanici

Doc. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.

Bc. Eliška Bartošová

2. 

Srovnání dostupnosti, bezpečnosti a využitelnosti výběhů pro psy ve vybraném městě

Doc. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.

Bc. Veronika Floderová

3. 

Stanovení bisfenolu A v séru koček

MVDr. Simona Kovaříková, Ph.D.

Bc. Monika Habánová

4. 

Stabilita vybraných parametrů moči psů

MVDr. Simona Kovaříková, Ph.D.

Bc. Eliška Chalupová

5. 

Stanovení karbamátových insekticidů v krevní plasmě – využití různých technik ionizace

Mgr. Petr Maršálek, Ph.D.

Bc. Monika Chromečková

6. 

Faktory ovlivňující dobu pobytu zvířat v záchranné stanici

Doc. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.

Bc. Petr Matečka

7. 

Vyhodnocení stavu kontaminace potravinového řetězce vybranými veterinárními léčivy a environmentálními kontaminanty v ČR v období let 2012 - 2016  

MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D.

Bc. Věra Možná

8. 

Srovnání welfare v užitkových a zájmových chovech králíků

Doc. RNDr. Iveta Bedáňová, Ph.D.

Bc. Jitka Prokopová

9. 

Hodnocení subchronického působení insekticidu NeemAzal T/S na leukogram kapra obecného (Cyprinus carpio)

Doc. Ing. Jana Blahová, Ph.D.

Bc. Eva Směšná

10. 

Vliv transportního stresu na vybrané biochemické ukazatele u bažantů obecných

Doc. RNDr. Iveta Bedáňová, Ph.D.

Bc. Dominika Stryjová

11. 

Hodnocení stresu u tržních kaprů při letních odlovech

Prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc.

Bc. Andrea Vranková

 

Rok zadání: 2016

 

 

Téma práce

Jméno vedoucího práce

Jméno studenta

1.

Změny v biochemických ukazatelích stresu v průběhu akutní expozice hluku u brojlerů

Doc. RNDr. Iveta Bedáňová, Ph.D.

Bc. Barbora Csabaiová

2.

Vliv různých typů transportních kontejnerů na vybrané biochemické ukazatele u bažantů obecných (Phasianus colchicus)

Doc. RNDr. Iveta Bedáňová, Ph.D.

Bc. Eliška Horáková

3.

Welfare králíka domácího (Oryctolagus cuniculus f. domesticus) v zoologických zahradách a zooparcích v České republice

(původní téma: Vliv sulfonamidu sulfametoxazolu na vybrané parametry oxidativního stresu u dánia pruhovaného (Danio rerio)

MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D.

Bc. Tereza Lakomá

4.

Hodnocení welfare primátů z čeledi kočkodanovití (Cercopithecidae) ve třech vybraných ZOO

MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D.

Bc. Michaela Svobodová

5.

Porovnání metod stanovení pH v moči zvířat

MVDr. Martin Hostovský, Ph.D.

Bc. Lenka Coufalová

6.

Porovnání metod stanovení proteinů v moči zvířat

MVDr. Martin Hostovský, Ph.D

Bc. Simona Ovčiariková

7.

Porovnání teplot kopyt u podkovaných a bosých koní s využitím termokamery

MVDr. Taťana Hytychová, Ph.D.,

školitel specialista:

MVDr. Kristína Žuffová, Ph.D.

Bc. Soňa Schossmeierová

8.

Vyšetření trusu koček z útulku flotační a larvoskopickou metodou

MVDr. Jarmila Konvalinová, Ph.D.

Bc. Lucie Kambová

9.

Vyšetření trusu psů z útulku flotační a larvoskopickou metodou

MVDr. Jarmila Konvalinová, Ph.D.

Bc. Ivana Zelinková

10.

Vybrané biochemické parametry moči psů a jejich vztah k výživě

MVDr. Simona Kovaříková, Ph.D.

Bc. Petra Zbranková

11.

Stanovení stresového markeru kortizolu v krevní plasmě moderními chromatografickými metodami

Mgr. Petr Maršálek, Ph.D.

Bc. Sarah Pšenáková

12.

Vliv genotypu hostitele na genetickou strukturu jejich parazitů na příkladu hlístic u afrických hlodavců

Doc. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.,

Školitel specialista:

Doc. Mgr. et Mgr. Josef Bryja, Ph.D.

Bc. Jaroslav Nádeníček

13.

Analýza chovu nosnic v ČR z pohledu používaných technologií

Doc. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.

Bc. Lucie Špinarová

14.

Srovnání dynamiky příjmu a výdeje psů a koček v útulku ve vybraném regionu

Doc. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.

Bc. Veronika Vojtkovská

15.

Preference majitelů k metodě identifikace psů a registrace psů označených čipem

MVDr. Jiří Žák

Bc. Ludmila Kotlánová

 

Rok zadání: 2015

 

 

Téma práce

Jméno vedoucího práce

Jméno studenta

1.

Vliv snáškové periody na vybrané biochemické ukazatele u bažantů po kauterizaci zobáku.

Doc. RNDr. Iveta Bedáňová, Ph.D.

Anna Křištofová

2.

Úhyny brojlerů při přepravě na vybraný provoz jatek v ČR.

Doc. RNDr. Iveta Bedáňová, Ph.D.

Kristýna Ambrozová

3.

Ovlivnění koncentrace glukózy v plazmě ryb při odběrové manipulaci

Ing. Jana Blahová, Ph.D.

Zuzana Chytilová

4.

Hodnocení subchronického působení perfluoroktansulfonátu (PFOS) a 2,2',4,4'-tetrabromdiphenyletheru (BDE-47) na pstruha duhového

Ing. Jana Blahová, Ph.D.

Veronika Horáková

5.

Stanovení koncentrace glutathionu v biologických vzorcích

Doc. MVDr. Alena Pechová, CSc.

Veronika Lněničková

6.

Úhyny nosnic při přepravě na vybraný provoz jatek v ČR

Doc. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.

Zuzana Čermáková

7.

Hodnocení výskytu poruch pohybového aparátu u border kolií

Doc. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.

Lucie Grabinská

 

 Bezpečnost a kvalita potravin

 

Rok zadání: 2017

 

Téma práce

Jméno vedoucího práce

Jméno studenta

 1.

Hodnocení nabídky a kvality čerstvého ovoce v průběhu roku ve vybraných obchodních řetězcích

Doc. RNDr. Iveta Bedáňová, Ph.D.

Bc. Lenka Pelikanová

2. 

Sledování koncentrace vápníku v sýrech

Doc. MVDr. Alena Pechová, CSc.

Bc. Kristýna Veselá

 

 

Rok zadání: 2016

 

 

Téma práce

Jméno vedoucího práce

Jméno studenta

1.

Vývoj spotřeby triazinových herbicidů v České republice

Doc. Ing. Jana Blahová, Ph.D.

Bc. Martina Vojtišková

2.

Sledování koncentrace mědi v sýrech

Doc. MVDr. Alena Pechová, CSc.

Bc. Adam Volný

3.

Hodnocení obsahu rtuti v rybách z vodárenských nádrží

Prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc.

Bc. Zdeňka Vymětalová

 

 

Rok zadání: 2015

 

 

Téma práce

Jméno vedoucího práce

Jméno studenta

1.

Posouzení obsahu rtuti ve vybraných lokalitách řeky Labe

Prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc.

Dagmar Říhová

2.

Sledování koncentrace selenu v sýrech

Doc. MVDr. Alena Pechová, CSc.

Tomáš Černý

3.

Sledování koncentrace sodíku v sýrech

(původní téma: Sledování koncentrace vybraných makroprvků v sýrech)

Doc. MVDr. Alena Pechová, CSc.

Ivona Říhová

4.

Sledování koncentrace zinku v sýrech

Doc. MVDr. Alena Pechová, CSc.

Aneta Vybíralová

5.

Stanovení mykotoxinů v krmných směsích pro lososovité ryby metodou ELISA

Mgr. Lucie Plhalová, Ph.D.

Matek Tkáč

 

 

 

 

 

Rok zadání: 2014

 

 

Téma práce

Jméno vedoucího práce

Jméno studenta

1.

Průzkum poptávky a nabídky potravin u konzumentů bezmasé stravy

Doc. RNDr. Iveta Bedáňová, Ph.D.

Blanka Palánová

2.

Změny ukazatelů oxidativního stresu u pstruha duhového po subchronickém působení insekticidního přípravku NeemAzal T/S

Ing. Jana Blahová, Ph.D.

Lucie Škrabalová

3.

Vyhodnocení biomarkerů oxidativního stresu ve tkáních jater a ledvin u kapra obecného (Cyprinus carpio L.) vystaveného účinku beta-glukanu a tetracyklinu

MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D.

 Martina Fuksová

4.

Stanovení tonalidu v rybím krmivu

(Původní téma: Stanovení organochlorovaných pesticidů ve tkáních ryb)

Mgr. Petr Maršálek, Ph.D.

Eliška Hokeová

5.

Vyhodnocení výsledků dozorové činnosti nad ochranou skotu v ČR

Doc. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.

Tomáš Hádler

 

 

Rok zadání: 2013

 

 

Téma práce

Jméno vedoucího práce

Jméno studenta

1.

Průzkum nabídky a poptávky biopotravin živočišného původu

Doc. RNDr. Iveta Bedáňová, Ph.D.

Jana Šnytová

2.

Vyhodnocení biomarkerů oxidativního stresu ve tkáních (mozek, žábra) kapra obecného (Cyprinus carpio L.) vystaveného účinku beta-glukanu a tetracyklinu

MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D.

Lucie Kobylková

3.

Aplikace metod stanovení antioxidační kapacity rybího masa

MVDr. Martin Hostovský, Ph.D.

Kateřina Hellingerová (Kokešová)

4.

Vybrané parametry hodnocení med

MVDr. Vladimír Kopřiva, Ph.D.

Anna Jakubcová