Témata disertačních prací

 

ZAVŘELOVÁ, V. Úhyny skotu při přepravě na porážku. (Death losses of cattle during transport for slaughter). Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2018. 129 s. Doktorská disertační práce. Školitel: Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA. Školitel specialista: Doc. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.

 

DOUBKOVÁ, V. Nové postupy ve využití metod chromatografie a hmotnostní spektrometrie ke stanovení antikoagulačních rodenticidů. (The new strategies based on chromatography and mass spectrometry for determination of anticoagulant rodenticides). Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2018. 144 s. Doktorská disertační práce. Školitel: Mgr. Petr Maršálek, Ph.D.   

 

KRÁL, T. Hodnocení kontaminace rtutí a její speciace u zvířat. (Evaluation of mercury contamination and its speciation in animals). Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2017. 85 s. Doktorská disertační práce. Školitel: Prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc. Školitel specialista: Ing. Kamila Novotná Kružíková, Ph.D.

 

ŽELINSKÁ G. Sledování dopadu působení stresu na imunitní systém brojlerových kuřat na základě stanovení pterinů (Monitoring of the stress impact on immune system of broiler chickens based on pterine determination). Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2016. 121 s. Doktorská disertační práce. Školitel: Doc.RNDr. Iveta Bedáňová, Ph.D.

 

BARTOŠKOVÁ M. Parametry oxidativního stresu u ryb vystavených působení vybraných skupin antibiotik a nesteroidních antiflogistik.(Parameters of oxidative stress in fish exposed to selected groups of antibiotics and nonsteroidal anti-inflammatory drugs). Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2016. 72 s. Doktorská disertační práce. Školitel: MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D.

 

RYCHLÍKOVÁ I. Vliv trichothecenových mykotoxinů na významné hospodářské druhy ryb.(Effect of trichothecene mycotoxins on important farmed fish species). Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2016. 107 s. Doktorská disertační práce. Školitel: Prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc. Školitel specialista: MVDr. Martin Faldyna, Ph.D.

 

HRABČÁKOVÁ, P. Vliv různých technologií ustájení v průběhu snáškového období na welfare a chování bažanta obecného (Phasianus colchicus). (Influence of different housing systems during laying period on welfare and behaviour of common pheasants (Phasianus colchicus).Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2015. 151 s. Doktorská disertační práce. Školitel: Doc. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.

 

HUTAŘOVÁ, Z. Zvěřina z pohledu veterinární ochrany veřejného zdraví. (Venison from the aspect of veterinary protection of public health). Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2015. 171 s. Doktorská disertační práce. Školitel: Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA.

 

HOSTOVSKÝ, M. Podíl triazinových herbicidů na vzniku oxidativního stresu u ryb. (The contribution of triazine herbicides in the initiation of oxidative stress in fish). Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2015. 110 s. Doktorská disertační práce. Školitel: Prof. MVDr. Zdenka Svobodová, DrSc.

 

ŠEVČÍKOVÁ, M. Podíl kovů na vzniku oxidačního stresu u ryb. (The involvement of metals in oxidative stress in fish). Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2015. 105 s. Doktorská disertační práce. Školitel: Doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D. Školitel specialista: MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D.

 

ŽIVNÁ, D. Vliv reziduí léčiv ve vodním prostředí na oxidativní stres u ryb. (The effect of pharmaceutical residues in water environment on the oxidative stress in fish). Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2015. 99 s. Doktorská disertační práce. Školitel: Prof. MVDr. Zdenka Svobodová, DrSc. Školitel specialista: Mgr. Zuzana Široká, Ph.D.

 

CHROMCOVÁ, L. Využití embryonálních a embryolarválních testů toxicity na rybách k hodnocení účinků xenobiotik. (The application of embryonic and embryolarval toxicity tests on fish to evaluate the effect of xenobiotics). Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2014. 72 s. Doktorská disertační práce. Školitel: Prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc. Školitel specialista: MVDr. Stanislava Štěpánová, Ph.D.

 

SEDLÁČKOVÁ, L. Rtuť z pohledu zdravotní bezpečnosti. (Mercury from the viewpoint of health safety). Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2014. 107 s. Doktorská disertační práce. Školitel: Prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc. Školitel specialista: Ing. Kamila Novotná, Ph.D.

 

SLANINOVÁ, A. Využití biomarkerů k posouzení vlivu vybraných polutantů na ryby. (The use of biomarkers for assessment of selected pollutants effect in fish). Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2014. 100 s. Doktorská disertační práce. Školitel: Prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc.

 

ZELNÍČKOVÁ, L. Využití instrumentálních metod pro hodnocení reziduí cizorodých látek v experimentálních a terénních podmínkách. (The use of instrumental methods for evaluation of residues of contaminants in experimental and field conditions). Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2014. 121 s. Doktorská disertační práce. Školitel: Mgr. Petr Maršálek, Ph.D. Školitel specialista: Ing. Jana Blahová, Ph.D.

 

PRÁŠKOVÁ, E. Účinky léčiv detekovaných v našich tocích ve vztahu k ochraně ryb. (The effects of pharmaceuticals detected in Czech waters in relation to fish protection). Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2013. 136 s. Doktorská disertační práce. Školitel: Doc. Ing. Eva Voslářová, Ph.D. (MSM6215712402, IGA VFU 68/2010/FVHE)

 

KOVÁŘOVÁ, J. Antropogenní polutanty ve vodním prostředí a možnosti biomonitoringu. (Anthropogenic pollutants in the aquatic environment and the biomonitoring options of these contaminants). Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2012. 135 s. Doktorská disertační práce. Školitel: Prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc.

 

PLHALOVÁ, L. Ochrana ryb v souvislosti s použitím triazinů a jejich výskytem ve vodním prostředí. (Fish protection in connection with triazine usage and their occurrence in aquatic environment). Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2012. 118 s. Doktorská disertační práce. Školitel: Doc. MVDr. Vladimíra Pištěková, Ph.D.

 

DOLEŽELOVÁ, P. Právní úprava léčivých a chemických látek ve vodním prostředí a citlivost ryb k léčivým a chemickým látkám. (The legal regulation of using of pharmaceutical and chemical substance in water environment and the toxic effect of selected pharmaceuticals and chemical substance on fish). Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2011. 141 s. Doktorská disertační práce. Školitel: Doc MVDr. Vladimíra Pištěková, Ph.D.

 

HALUZOVÁ, I. Sledování vlivu pesticidů na ryby. (Assessment of pesticide effects on fish). Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2011. 185 s. Doktorská disertační práce. Školitel: Prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc. Školitel specialista: Doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D. (MSM 6215712402, IGA VFU Brno 141/2008/FVHE, IGA VFU Brno 199/2009/FVHE, IGA VFU Brno 200/2009/FVHE, IGA VFU Brno 87/2010/FVHE).

 

KENŠOVÁ, R. Rtuť v rybách – zdravotní a hygienické aspekty. (Mercury in fish – health and hygienic aspects). Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2011. 126 s. Doktorská disertační práce. Školitel: Prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc. Školitel specialista: Doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D. (MSM6215712402, IGA VFU Brno 146/2008/FVHE, IGA VFU Brno 84/2010/FVHE, SP/2e7/229/07, 2B06093, IGA VFU Brno 191/2009/FVHE)

 

Vošmerová, P. Změny vybraných biochemických ukazatelů stresu při přepravě brojlerů na jatky. (Changes in selected biochemical stress indices in broilers during transport to the slaughterhouse). Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2011. 137 s. Doktorská disertační práce. Školitel: Doc MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.

 

BALÁŽOVÁ, L. Porovnanie behaviorálnych zmien počas ontogenézy brojlerových a znáškových kurčiat. (Comparison of behavioural changes in ontogeny of broiler and layer chickens). Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2010. 173 s. Doktorská disertační práce. Školitel: Prof. MVDr. Eva Baranyiová, CSc. (1A1B)

 

MÁCOVÁ, S. Využití testů toxicity k hodnocení účinku chemických látek a přípravků na různá vývojová stádia ryb. (The use of toxicity tests in the evaluation of the effect of chemical substances and preparations on different developmental stages of fish). Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2010. 133 s. Doktorská disertační práce. Školitel: Prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc. (199/2009/FVHE 200/2009/FVHE 34/2007/FVHE

 

ŠLAIS, M. Hodnocení toxicity vybraných chemických látek a přípravků pro organismy vodního prostředí. (Evaluation of toxicity of selected chemicals for aquatic organisms). Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2010. 119 s. Doktorská disertační práce. Školitel: Prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc. (141/2008/FVHE MSM6215712402)

 

HAVELKOVÁ, M. Biochemické markery u ryb po působení polutantů v terénních a experimentálních podmínkách. (Biochemical markers in fish after exposure of pollutants under field and experimental conditions). Brno: VFU Brno, 2009. 212 s. Doktorská disertační práce. Školitel: Prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc.

 

KRUŽÍKOVÁ, K. Studium vlivu potenciálních endokrinních disruptorů na ryby. (Effects of possible endocrine disruptors on fish). Brno: VFU Brno, 2009. 175 s. Doktorská disertační práce. Školitel: Prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc.

 

BĚLOBRÁDEK, P. Úhyny jatečných prasat z důvodů přepravy do konkrétního jatečného provozu v období let 2001-2006 v souvislosti s právními předpisy. (Mortality of slaughter pigs due to their transport to the particular slaughterhouse in the period from 2001 to 2006 within the context of legislation). Brno: VFU Brno, 2008. 148 s. Doktorská disertační práce. Školitel: Doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.

 

BLAHOVÁ, J. Vliv dlouhodobě snížené teploty prostředí na užitkovost a vybrané ukazatele vnitřního prostředí u brojlerových kuřat. (Effect of low environmental temperature on performance and selected indices of inner environment in broiler chickens). Brno: VFU Brno, 2008. 125 s. Doktorská disertační práce. Školitel: Prof. Ing. Eva Straková, Ph.D.

 

MIKULA, P. Hodnocení xenoestrogenních účinků vybraných látek na ryby. (The evaluation of xenoestrogenic effects of selected substances in fish). Doktorská disertační práce. Brno: VFU Brno, 2008. 133 s. Školitel: Prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc.

 

SLATINSKÁ, I. Využití biochemických markerů ryb k hodnocení kontaminace povrchových vod. (Use of fish biochemical markers for evaluation of surface water contamination). Doktorská disertační práce. Brno: VFU Brno, 2008. 88 s. Školitel: Prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc.

 

VOSTATKOVÁ, K. Behaviorální a fyziologické ukazatele ve vývoji psa. (Behavioural and physiological variables in dog development). Brno: VFU Brno, 2008. 102 s. Doktorská disertační práce. Školitel: Prof. MVDr. Eva Baranyiová, CSc.

 

KOZÁKOVÁ, J. Právní úprava porážení, důvody nutné porážky a pato-anatomické nálezy u nutně poraženého skotu a prasat. (Legal regulations of slaughter, reasons of emergency slaughter and pathoanatomical findings in emergency slaughtered cattle and pigs). Brno: VFU Brno, 2007. 172 s. Doktorská disertační práce. Školitel: Doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.

 

Lepková (Lorencová), R. Sledování stresové odpovědi při chirurgickém odrohování dospělého skotu za použití tří různých druhů anestezie. (Dehorning of adult cattle in using of three different types of anaesthesia). Brno: VFU Brno, 2007. 112 s. Doktorská disertační práce. Školitel: Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc.

 

NEPEJCHALOVÁ, L. Hodnocení bezpečnosti veterinárních léčiv (se zaměřením na léčiva na ryby). (The assessment of the safety of veterinary pharmaceuticals used in fish treatment). Brno: VFU Brno, 2007. 151 s. Doktorská disertační práce. Školitel: Prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc.

 

TOMANOVÁ, P. Úhyny vykrmovaného skotu při přepravě na porážku v České republice v období 1997 až 2004. (Losses of fattened cattle during transport to the slaughterhouse in the Czech Republic in the period from 1997 to 2004). Brno: VFU Brno, 2007. 123 s. Doktorská disertační práce. Školitel: Doc. MVDr. Vladimíra Pištěková, Ph.D.

 

HANZÁLEK, Z. Porovnání užitkovosti nosnic v klecovém chovu a v chovu na hluboké podestýlce při výživě bez živočišné bílkoviny. (Comparison between laying hen performance in the cage system and the deep litter system on a diet free from animal protein). Brno: VFU, 2006. 119 s. Doktorská disertační práce. Školitel: Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc.

 

Hiemer, J. Toxické aspekty volných radikálů u skotu v průběhu ketózy a teplotního stresu ve vztahu k antioxidantům a katecholaminům. (Toxicological properties of free radicals with respekt to antioxidns and catecholamines in cattle suffering from ketosis and heat sress). Brno: VFU, 2006, 140 s. Doktorská disertační práce. Školitel: Doc. MVDr. Josef Illek, DrSc.

 

HOVORKA, M. Porovnání kvality vajec nosnic z klecového chovu a z chovu na hluboké podestýlce při výživě bez živočišné bílkoviny. (The quality comparison of eggs laid by laying hens kept in battery cages and in a deep litter system on a diet free from animal protein). Brno: VFU, 2006. 92 s. Doktorská disertační práce. Školitel: Doc. MVDr. Vladimír Večerek, CSc.

 

MALENA, M. Vliv přepravní vzdálenosti a ročního období na úhyny vykrmovaných prasat při přepravě na porážku v České republice v období 1997 až 2004.  (The impact of transport distance and season on losses of fattened pigs dutiny transport to the slaughterhouses in the Czech Republic in the period from 1997 to 2004). Brno: VFU, 2006. 116 s. Doktorská disertační práce. Školitel: Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc.

 

Maršálek, P. Speciace rtuti a perzistentní organické polutanty ve vodním prostředí. (Merkury speciation and persistent organic polutants in aquatic environment). Brno: VFU, 2006, 148 s. Doktorská disertační práce. Školitel: Prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc.

VRŠKOVÁ, D. Využití drápatky vodní (Xenopus laevis) v ekotoxikologických biotestech. (The use of the South African Clawed Frog in ecotoxicological biotests). Brno: VFU, 2006, 122 s. Doktorská disertační práce. Školitel: MVDr. Helena Modrá, Ph.D.